Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi – KOM(2010)0758, lopull.

TIIVISTELMÄ

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannolla perustetaan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi, joka on yksi älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua edistävän Eurooppa 2020 -strategian keskeisistä aloitteista. Siinä esitetään, miten eri alojen politiikalla ja erityistoimilla voidaan edesauttaa sen tavoitteen saavuttamista, että vähintään 20 miljoonaa ihmistä saadaan nostettua pois köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tavoitteet

Foorumin tarkoituksena on luoda yhteistyösuhteita eri yhteiskuntaryhmien, kuten hallitusten, EU:n toimielinten, alue- ja paikallisviranomaisten, valtiosta riippumattomien organisaatioiden ja köyhyydessä elävien henkilöiden, välille.

Yhteistyön tavoitteena on kehittää EU:n laajuisia lähestymistapoja kaikilla sosiaaliseen osallisuuteen liittyvillä aloilla, erityisesti seuraavilla:

mahdollisuus työntekoon, arvioimalla osallisuutta edistäviä kansallisia strategioita ja eurooppalaista strategiaa, jolla kehitetään työpaikkoja ja työntekijöiden osaamista

peruspalveluiden käyttömahdollisuus ja sosiaalinen suojelu, etenkin ikääntyvien väestönosien ja sosiaalisen syrjäytymisen yhteydessä

koulutus ja nuoriso koulupudokkuuden ja koulutukseen liittyvän eriarvoisuuden vähentämiseksi

maahanmuuttajien taloudellinen ja sosiaalinen kotouttaminen uuden eurooppalaisen strategian avulla

etenkin sellaisen syrjinnän torjuminen, joka kohdistuu vähemmistöihin, vammaisiin ja asunnottomiin, mutta myös taloudellisen riippumattomuuden ja sukupuolten tasa-arvon parantaminen

mahdollisuus hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa, verkkopalveluja sekä rahoituspalveluja (peruspankkipalveluja) ja energiapalveluja (valaistus ja lämmitys).

Viisi toiminta-aluetta:

1.

Toimitaan köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan politiikan koko skaalalla, mutta erityisesti työmarkkinoille pääsyn, vähimmäistulon, terveydenhuollon, koulutuksen ja asunnon saannin aloilla.

2.

Tehostetaan EU:n varojen, myös rakennerahastojen, käyttöä sosiaalisen osallisuuden tukemiseen.

3.

Testataan ja arvioidaan perusteellisemmin sosiaalipolitiikkaan liittyvien innovaatioiden (menetelmien ja välineiden, joilla pyritään ratkomaan sosiaalisia ongelmia) toimivuutta ennen niiden laajempaa täytäntöönpanoa.

4.

Tuetaan tehokkaammin sosiaalipolitiikan uudistusten täytäntöönpanoa tekemällä yhteistyötä valtiosta riippumattomien organisaatioiden ja sidosryhmien kanssa.

5.

Tehostetaan politiikan koordinointia EU-maiden välillä käyttämällä sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen osallisuuden avointa koordinointimenetelmää (sosiaalialan koordinointimenetelmää) ja etenkin sosiaalisen suojelun komiteaa.

Keskeiset toimenpiteet

Kaikki EU-maat ovat laatineet Eurooppa 2020 -strategian mukaisia kansallisia kasvutavoitteita ja kasvua edistäviä ohjelmia. Komissio valvoo näitä uudistuksia EU:n talouspolitiikan vuotuisen koordinointijakson eli talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson avulla. Tämän jälkeen se antaa suosituksia seuraavien 12–18 kuukauden ajalle.

Viidellä toiminta-alueella saavutettu edistyminen kirjataan tulostauluihin. Heinäkuuhun 2013 mennessä 23 komission 64 aloitteesta oli saatettu päätökseen. Näitä olivat muun muassa

komission suositus EU-maille pankkipalvelujen yksinkertaistamisesta ja

neuvoston suositus koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseen tähtäävistä politiikoista.

Meneillään olevia toimia ovat aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden käynnistäminen ja sen varmistaminen, että köyhyyden vähentämistä ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa koskevat tavoitteet säilyvät Horisontti 2020:ssa, joka on tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vuosiksi 2014–2020.

TAUSTAA

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi: Eurooppalaiset puitteet sosiaaliselle ja alueelliselle yhteenkuuluvuudelle (KOM(2010)0758, lopull., 16.12.2010)

Viimeisin päivitys: 15.10.2015