Asbestille altistuminen: työntekijöiden suojaaminen

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2009/148/EY työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asbesti on luonnossa esiintyvä mineraali, jonka säikeet voidaan erottaa ohuiksi, kestäviksi kuiduiksi. Sitä on käytetty laajalti monilla aloilla, sillä asbestikuidut eristävät erittäin hyvin (se on kuumuuden- ja palonkestävää, eristää kemikaaleja eikä johda sähköä).

Asbesti on kuitenkin erityisen vaarallinen aine (se on 1A-kategorian syöpää aiheuttava aine asetuksessa (EY) N:o 1272/2008, joka koskee kemikaalien luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä). Mikäli asbestia sisältäviä tuotteita rikkoutuu, hengitykseen voi joutua erittäin pieniä kuituja, jotka saattavat aiheuttaa ajan myötä sairauksia, kuten asbestoosi*, mesoteliooma* ja muun tyyppiset syöpäsairaudet.

Kielto

Sellainen toiminta on kiellettyä, joka altistaa työntekijät asbestikuiduille seuraavissa tapauksissa:

Ainoa tätä kieltoa koskeva poikkeus on purkutöiden ja asbestin poiston yhteydessä saatavien tuotteiden käsittely ja hävittäminen.

Asbestin käyttö ruiskuttamalla sekä työskentelymenetelmät, joissa käytetään asbestia sisältäviä tiheydeltään matalia eristys- tai äänieristysmateriaaleja, ovat yleisesti kiellettyjä EU:n laajuisesti.

Poisto ja purku

Asbestin poistamisen sekä purkamisen yhteydessä saatavien tuotteiden käsittely ja hävittäminen on sallittua, kun asbesti poistetaan etukäteen ennen varsinaisten purkamistöiden aloittamista. Altistus on pidettävä mahdollisimman alhaisena seuraavin toimenpitein:

Vaaran arviointi

Mikäli asbestipölylle altistumisen riski on todennäköinen, vaara on arvioitava, jotta altistuksen luonne ja määrä voidaan määrittää työntekijään kohdistuvan henkilökohtaisen altistuksen edustaviin näytteisiin perustuen. Ennen töiden aloittamista työnantajien on ilmoitettava kyseisen EU-maan vastaaville viranomaisille muun muassa seuraavat tiedot:

Pitoisuusraja

Yksikään työntekijä ei saa altistua ilman asbestipitoisuudelle, kun se ylittää 0,1 kuitua kuutiosenttimetrissä. Jos tämä raja ylittyy, työ on keskeytettävä, kunnes asianomaisten työntekijöiden suojelemiseksi on toteutettu lisätoimenpiteet, mukaan lukien:

Koulutus

Työnantajien on järjestettävä asianmukainen koulutus kaikille työntekijöille, jotka altistuvat tai mahdollisesti altistuvat asbestista tai asbestipitoisesta materiaalista vapautuvalle pölylle. Koulutusta on järjestettävä säännöllisesti, ja sen on oltava työntekijöille maksutonta. Koulutuksessa on annettava tietoa:

Terveyden arviointi ja seuranta

Kunkin työntekijän terveydentila on arvioitava ennen altistusta, henkilökohtaiset tiedot on tallennettava ja arvioitava uudelleen vähintään joka kolmas vuosi. Lääkäri voi suosittaa yksilöllisiä suojatoimentoimenpiteitä, joihin saattaa kuulua asianosaisen työntekijän poistaminen kaiken asbestialtistuksen vaikutusalueelta.

EU-maan velvollisuudet

EU-maiden on ilmoitettava tällä alueella antamansa kansalliset lait Euroopan komissiolle ja toimitettava sille viiden vuoden välein kertomus direktiivin käytännön täytäntöönpanosta. EU-maiden on pidettävä myös luetteloa asbestoosi- ja mesotelioomatapauksista.

Direktiivi kumoaa aikaisemman direktiivin (Direktiivi 83/477/ETY), jota on muutettu useita kertoja huomattavilta osin.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 5. tammikuuta 2010 alkaen.

KESKEISET TERMIT

*Asbestoosi: krooninen ja tulehduksellinen keuhkosairaus, joka aiheutuu asbestikuitujen hengittämisestä ja elimistöön kertymisestä. Saattaa aiheuttaa vakavaa hengenahdistusta ja sisältää lisääntyneen riskin sairastua tiettyihin syöpäsairauksiin.

*Mesoteliooma: aggressiivinen syöpä, joka vaikuttaa keuhkopussiin ja vatsakalvoon. Asbestialtistus on sen pääasiallinen aiheuttaja ja riskitekijä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/148/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä (kodifioitu toisinto) (EUVL L 330, 16.12.2009, s. 28-36)

Viimeisin päivitys: 06.06.2016