EU:n mikrorahoituksen kehittämiseen kannustavat ohjelmat

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös N:o 283/2010/EU eurooppalaisen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevan Progress-mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta

Asetus (EU) N:o 1296/2013 työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta (”EaSI-ohjelma”) ja päätöksen N:o 283/2010/EU muuttamisesta

PÄÄTÖKSEN JA ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Päätöksen mukaan väline, jonka budjetti oli 100 miljoonaa euroa neljän vuoden aikana (2010–2013), suunniteltiin, jotta seuraavat kohderyhmät voisivat saada mikrorahoitusta aiempaa helpommin:

Asetuksella (EU) N:o 1296/2013 aloite sisällytettiin kaudeksi 2014–2020 EU:n EaSI-ohjelman mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -lohkoon, joka seuraa Progress mikrorahoitusvälinettä. EU:n talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetulla asetuksella (EU, Euratom) 2018/1046 päivitettiin kolmeen lohkoon* kohdennettuja ohjeellisia prosenttiosuuksia, jotka ovat koko ohjelmakauden keskimääriä. Tämän vuoksi vähintään 18 prosenttia kokonaistalousarviosta olisi käytettävä mikrorahoitukseen ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen.

EaSI-ohjelman ansiosta kohdeväestöryhmät ja yritykset eivät ainoastaan saa mikrorahoitusta aiempaa helpommin, vaan sen tavoitteena on lisäksi

Edellyttäen, että ne myöntävät mikrorahoitusta ihmisille ja mikroyrityksille tai rahoitusta yhteiskunnallisille yrityksille, EU-maihin, Islantiin, Albaniaan, Montenegroon, Pohjois-Makedoniaan, Serbiaan ja Turkkiin sijoittuneet julkiset ja yksityiset elimet voivat osallistua Mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -lohkoon. EU:n tukea voidaan myöntää pääasiassa EU:n varainhoitoasetuksessa (asetus (EU) 2018/1046) säädettyjen rahoitusvälineiden kautta. Varainhoitoasetuksella muun muassa muutetaan asetusta (EU) N:o 1296/2013 sekä päivitetään ja yksinkertaistetaan EU:n yleiseen talousarvioon sovellettavia sääntöjä.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ JA ASETUSTA SOVELLETAAN?

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Mikrorahoitus: pääasiassa pienyrityksille ja yhteiskunnallisille yrittäjille myönnetyt enintään 25 000 euron lainat.
Yhteiskunnallinen yritys: yhteisötalouden toimija, jonka päätavoitteena on ennemminkin saada aikaan sosiaalinen vaikutus kuin tuottaa voittoa omistajilleen tai osakkailleen.
Mikroyritys: yritys, jossa on alle 10 työntekijää ja vuosiliikevaihto (tietyn ajan kuluessa saadun rahan määrä) tai taseen loppusumma (yrityksen varat ja velat) on enintään 2 miljoonaa euroa.
Lohkot: EaSI-ohjelmaan kuuluu kolme lohkoa. Niillä tuetaan

ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 283/2010/EU, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2010, eurooppalaisen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevan Progress-mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta (EUVL L 87, 7.4.2010, s. 1–5)

Päätökseen N:o 283/2010/EU tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1296/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta (”EaSI-ohjelma”) ja eurooppalaisen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevan Progress-mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta annetun päätöksen N:o 283/2010/EU muuttamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 238–252)

Ks. konsolidoitu toisinto.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1–222)

Viimeisin päivitys: 21.02.2020