Eurooppa 2020: Euroopan unionin kasvu- ja työllisyysstrategia

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Tiedonanto (KOM(2010) 2020 lopull.) – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia

EUROOPPA 2020 -STRATEGIAN TARKOITUS

Eurooppa 2020 -strategian tarkoitus on varmistaa, että Euroopan unionin (EU) talouden elpymistä talous- ja finanssikriisistä on tukemassa uudistuksia, jotta voidaan rakentaa vahva peruste kasvulle ja työpaikkojen luonnille vuoteen 2020 mennessä. Strategia keskittyy EU:n talouden rakenteellisiin heikkouksiin sekä taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin ottaen huomioon pidemmän aikavälin haasteet: globalisaation, resursseihin kohdistuvat paineet ja ikääntymisen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Strategian käyttöönotto EU-ohjausjakson aikana

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto ”Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (KOM(2010) 2020lopullinen, 3.3.2010)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua edistävän Eurooppa 2020 -strategian arviointi (COM(2014) 130 final/2, 5.3.2014)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille: Vakauden, kasvun ja työllisyyden edistäminen (COM (2012) 299final, 30.5.2012)

Brysselissä 25.–26.3.2010 pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmät

Neuvoston suositus (EU) 2015/1184, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2015, jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista (EUVL L 192, 18.7.2015, s. 27–31)

Neuvoston päätös (EU) 2015/1848, annettu 5 päivänä lokakuuta 2015, jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista vuodelle 2015 (EUVL L 268, 15.10.2015, s. 28–32)

Viimeisin päivitys: 07.02.2017