Kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevat yhteisön tilastot

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1338/2008 kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa vahvistetaan säännöt, joiden mukaisesti kootaan ja esitetään kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevat tilastot vertailukelpoisten tietojen saamiseksi kaikista EU-maista.

Tämä auttaa EU:ta tehokkaan kansanterveyspolitiikan laadinnassa ja alaa koskevien kansallisten strategioiden tukemisessa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU-maiden, Liechtensteinin, Islannin ja Norjan keräämät tilastot lähetetään EU:n tilastotoimistolle Eurostatille.

Tilastoja kerätään seuraavista aiheista:

Asetuksen (EY) N:o 1338/2008 jälkeen on annettu useita täytäntöönpanoasetuksia, joissa vahvistetaan terveystilastojen keräämisen muita näkökohtia koskevat yksityiskohtaisemmat säännöt ja menettelyt:

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 20 tammikuuta 2009 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Sairastuvuus: sairauden tai tietyn taudin esiintyminen maantieteellisellä alueella.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1338/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 70–81)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EY) N:o 577/98, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1998, yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä (EUVL L 77, 14.3.1998, s. 3–7)

Neuvoston asetukseen (EY) N:o 577/98 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Komission asetus (EU) N:o 328/2011 annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 täytäntöönpanosta kuolemansyytilastojen osalta (EUVL L 90, 6.4.2011, s. 22–24)

Komission asetus (EU) N:o 349/2011, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2011, kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 täytäntöönpanosta työtapaturmatilastojen osalta (EUVL L 97, 12.4.2011, s. 3–8)

Komission asetus (EU) N:o 141/2013, annettu 19 päivänä helmikuuta 2013, kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 täytäntöönpanosta eurooppalaiseen terveyshaastattelututkimukseen (EHIS) perustuvien tilastojen osalta (EUVL L 47, 20.2.2013, s. 20–48)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EU) 2015/359, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 täytäntöönpanosta terveydenhuollon menoja ja rahoitusta koskevien tilastojen osalta (EUVL L 62, 6.3.2015, s. 6–15)

Viimeisin päivitys: 29.09.2015