EU:n korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistaminen

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan komission tiedonanto (KOM(2011) 567 lopullinen) – EU:n korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistamissuunnitelma

TIIVISTELMÄ

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannossa vahvistetaan korkeakoulutuksen keskeiset prioriteetit EU:ssa. Toimintasuunnitelman tarkoituksena on parantaa korkeakoulutusjärjestelmien mahdollisuuksia edistää Eurooppa 2020 -kasvustrategian tavoitteita.

Tiedonannon jatkotoimena Euroopan komissiolle on vuosina 2013 ja 2014 laadittu kaksi kertomusta opetuksen ja oppimisen laadun parantamisesta Euroopan korkea-asteen oppilaitoksissa sekä uusista opetus- ja oppimistavoista korkea-asteen koulutuksessa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tiedonannossa esitetään EU-maiden ja korkeakoulujen toimille viisi keskeistä tavoitetta sekä toimenpiteet, joilla EU tukee niitä.

Vuonna 2015 julkaistiin tutkimus korkea-asteen koulutuksen loppuun suorittaneiden ja keskeyttäneiden määrästä eri puolilla Eurooppaa.

EU:n toimenpiteet

EU aikoo tukea kansallisten viranomaisten näillä viidellä alalla toteuttamia toimia

Komission toimet:

TAUSTAA

Lisätietoja:

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Tukea kasvulle ja työllisyydelle – Euroopan korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistamissuunnitelma (KOM(2011) 567 lopullinen, 20.9.2011)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – Koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen: ratkaiseva osa Eurooppa 2020 -strategiaa (KOM(2011) 18 lopullinen, 31.1.2011)

Neuvoston suositus, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2011, koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseen tähtäävistä politiikoista (EUVL C 191, 1.7.2011, s. 1–6)

Neuvoston päätelmät koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämisestä ja menestyksellisen koulunkäynnin edistämisestä (EUVL C 417, 15.12.2015, s. 36–40)

Viimeisin päivitys: 14.06.2016