Nuorille tarkoitettu koulutuksen ja osaamisen ohjelma

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Tiedonanto (KOM(2010) 477 lopull.) – Nuoret liikkeellä – nuorten potentiaalin vapauttaminen tavoitteena älykäs, kestävä ja osallistava kasvu Euroopan unionissa

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannon tavoitteena on esittää kattava aloitepaketti, joka koskee nuorten koulutusta ja työllisyyttä Euroopan unionissa (EU). Nuoret liikkeellä -aloite on osa älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa Eurooppa 2020 -strategiaa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

TAUSTAA

Laajaa nuorisotyöttömyyttä on ehdottomasti vähennettävä, jotta Eurooppa 2020 -strategian mukainen tavoite 20–64-vuotiaiden yleisen työllisyysasteen kohottamisesta 75 prosenttiin voitaisiin saavuttaa. Vuonna 2014 oli lähes viisi miljoonaa (alle 25-vuotiasta) nuorta työtöntä. Työttömyysaste oli nuorilla 21,7 prosenttia eli yli kaksi kertaa suurempi kuin aikuisilla. Lisäksi 7,5 prosenttia 15–24-vuotiaista eurooppalaisista oli työelämän tai koulutuksen ulkopuolella.

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Nuoret liikkeellä – Aloite nuorten potentiaalin vapauttamiseksi tavoitteena älykäs, kestävä ja osallistava kasvu Euroopan unionissa (KOM(2010) 477 lopull., 15.9.2010)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätelmät, annettu 19 päivänä marraskuuta 2010, Nuoret liikkeellä -aloitteesta – nuorten haasteita koskeva yhdennetty lähestymistapa (EUVL C 326, 3.12.2010)

Neuvoston suositus, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2011, Nuoret liikkeellä – nuorten oppimiseen liittyvän liikkuvuuden edistäminen (EUVL C 199, 7.7.2011, s. 1–5)

Viimeisin päivitys: 20.10.2016