Euroopan koulutussäätiö (ETF)

Euroopan koulutussäätiö (ETF) toimii Euroopan unionin (EU) ulkosuhdepolitiikan alalla, ja se pyrkii avustamaan EU:n ulkopuolisia maita kehittämään henkistä pääomaansa. Sen tavoitteena on siis edistää osallistumista elinikäiseen oppimiseen sekä taitojen ja osaamisen kehittämistä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1339/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan koulutussäätiön perustamisesta (uudelleenlaadittu)

TIIVISTELMÄ

Tällä asetuksella perustetaan Euroopan koulutussäätiö (ETF) ja kumotaan neuvoston asetus (ETY) N:o 1360/90, jonka nojalla säätiö alun perin luotiin. Säätiö toimii Euroopan unionin (EU) ulkosuhdepolitiikan alalla, ja sen tavoitteena on edistää ammatillisen koulutuksen järjestelmien kehittymistä seuraavissa kumppanimaissa:

Säätiö avustaa näitä maita niiden kansalaisten taitojen ja osaamisen kehittämisessä. Tähän kuuluu osallistuminen uudistuksiin, joiden tarkoituksena on valmentavan ammatillisen koulutuksen ja jatkokoulutuksen kehittäminen sekä koulutukseen pääsyn helpottaminen. ETF osallistuu myös liikkuvuuden edistämiseen, oppilaitosten ja yritysten väliseen yhteistyöhön sekä EU-maiden väliseen kokemusten ja tietojen vaihtoon.

Osana kumppanimaiden ammatillisen koulutuksen järjestelmien kehittämiseen tähtääviä erityistoimia säätiö

Näissä tehtävissä säätiön yhteistyökumppaneita ovat muut EU:n elimet, erityisesti Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) sekä Euroopan työmarkkinaosapuolten ja tarvittaessa myös alalla toimivien kansainvälisten järjestöjen edustajat.

ETF on voittoa tavoittelematon säätiö, joka on myös oikeushenkilö. Säätiön toimipaikka on Italian Torino.

Rakenne

ETF:n hallitukseen kuuluu yksi edustaja kustakin EU-maasta, kolme komission edustajaa, kolme Euroopan parlamentin nimeämää asiantuntijaa sekä kolme komission nimeämää kumppanuusmaiden edustajaa. Ainoastaan EU-maiden ja komission edustajilla on äänivalta. Jäsenvaltioiden edustajilla on kullakin yksi ääni ja komission edustajilla on yksi yhteinen ääni. Ainakin kerran vuodessa kokoontuvan hallituksen puheenjohtaja on yksi komission edustajista. Hallituksen jäsenten toimikausi on viisi vuotta, ja sama henkilö voidaan valita uudelleen yhden kerran.

Hallituksen tehtävänä on laatia vuosittainen tulo- ja menoarvio sekä hyväksyä vuosittainen toimintasuunnitelma, ehdotus säätiön henkilöstötaulukoksi, lopullinen talousarvio, vuosittainen toimintakertomus, työjärjestys sekä varainhoitoa koskevat säännökset. Hallitus voi nimittää tai erottaa säätiön johtajan tai pidentää hänen toimikauttaan.

Säätiön johtaja nimitetään komission laatimasta ehdokasluettelosta viiden vuoden mittaiselle toimikaudelle. Toimikautta voidaan pidentää kerran enintään kolmeksi vuodeksi. Johtaja on säätiön laillinen edustaja ja vastaa sen hallinnollisesta johtamisesta. Johtaja vastaa myös hallituksen työn valmistelusta ja järjestämisestä sekä hallituksen päätösten täytäntöönpanosta. Lisäksi johtajan tehtävänä on säätiön vuosittaisen toimintasuunnitelman täytäntöönpano sekä talousarvion toteuttaminen.

ETF:n rahoitus koostuu pääasiassa EU:n yleiseen talousarvioon kirjatusta avustuksesta sekä tarjotuista palveluista saaduista maksuista. Säätiön lopullinen tilinpäätös, vuosittaiset toimintakertomukset sekä työjärjestykset ovat julkisia.

Taustaa

Hyväksymisensä jälkeen asetusta (ETY) N:o 1360/90, jolla Euroopan koulutussäätiö perustettiin, on muutettu useita kertoja. Lisämuutosten varalta sekä selkeyden vuoksi asetus kumottiin ja korvattiin asetuksella (EY) N:o 1339/2008.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1339/2008

20.1.2009

-

EUVL L 354, 31.12.2008, s. 82-93

Viimeisin päivitys: 10.09.2015