Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi

Vuoden 2008 lopulla alkaneen globaaliin talouteen ulottuvan finanssikriisin vaikutuksesta perustettiin Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi (ERVM), jonka tarkoituksena on auttaa vaikeuksissa olevia Euroopan unionin (EU) maita ja säilyttää näin EU:n rahoitusvakaus.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EU) N:o 407/2010, annettu 11 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta

TIIVISTELMÄ

Vuoden 2008 lopulla alkaneen globaaliin talouteen ulottuvan finanssikriisin vaikutuksesta perustettiin Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi (ERVM), jonka tarkoituksena on auttaa vaikeuksissa olevia Euroopan unionin (EU) maita ja säilyttää näin EU:n rahoitusvakaus.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa määritetään ehdot ja menettelytavat, joiden perusteella EU:n taloudellista apua myönnetään EU-maalle, jolle poikkeukselliset tapahtumat, joihin maa ei voi vaikuttaa, ovat aiheuttaneet vakavia taloudellisia tai rahoituksellisia häiriöitä tai niiden uhan.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Taloudellinen apu

Apu myönnetään lainan tai luottojärjestelyn* muodossa kyseiselle EU-maalle. Tätä varten Euroopan komissiolla on valtuudet sopia EU:n puolesta pääomamarkkinoilta tai rahoituslaitoksilta otettavista lainoista EU:n neuvoston määräenemmistön tekemän päätöksen nojalla.

Menettely

Taloudellista apua hakevan EU-maan on neuvoteltava rahoitustarpeidensa arvioinnista yhdessä komission kanssa, joka toimii yhteistyössä Euroopan keskuspankin (EKP) kanssa. EU-maan on tämän jälkeen esitettävä komissiolle luonnos talous- ja rahoitussopeutusohjelmasta.

Luottojärjestelyn myöntämispäätöksessä on oltava seuraavat seikat:

Komissio tarkastelee säännöllisin väliajoin, että apua saavan jäsenvaltion talouspolitiikka vastaa sopeutusohjelmaa ja neuvoston ehtoja, jotta taloudellisen tuen myöntämistä voidaan jatkaa edelleen maksuerien muodossa.

Yhteensopivuus muiden rahoitustukimekanismien kanssa

Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi on yhteensopiva keskipitkän aikavälin järjestelyn kanssa, jolla myönnetään rahoitustukea maksutaseille. Mekanismi ei sulje pois EU:n ulkopuolelta, esimerkiksi Kansainväliseltä valuuttarahastolta, tulevien varojen käyttöä.

ERVM:n budjetti

ERVM:ää rahoitetaan EU:n talousarviosta. Komissiolla on valtuudet lainata yhteensä 60 miljardia euroa rahoitusmarkkinoilta EU:n puolesta. Lainat taataan EU:n talousarviosta.

ERVM on käynnistetty Irlannin ja Portugalin osalta yhteensä 46,8 miljardilla eurolla (22,5 miljardia Irlannille ja 24,3 miljardia euroa Portugalille), jotka maksettiin kolmen vuoden aikana (2011-2014).

Heinäkuussa 2015 ERVM-mekanismia on käytetty lyhytaikaisen 7,16 miljardin euron suuruisen avun antamiseksi (siltarahoitus) Kreikalle.

Euroalueeseen kuulumattomien maiden tarkkailemiseksi on olemassa erikoisjärjestelyjä.

TAUSTAA

Euroopan vakausmekanismi (EVM) käsittää ERVM:n ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV), jotka on perustettu väliaikaisiksi välineiksi valtioiden velkakriisin seurauksena ja joiden rinnalla mekanismia käytetään nykyään.

Ajan myötä EVM:stä tulee tärkein tukimekanismi euroalueen maille, joilla on tilapäisiä vaikeuksia lainata rahaa rahoitusmarkkinoilta velkatasonsa takia. Sen enimmäismääräinen lainanantokyky on 500 miljardia euroa 704,8 miljardin euron pääomasta. EVM:n toiminta rahoitetaan EU-maiden varoin EKP:n jakoperusteiden* mukaisesti.

Osakkaat (euroalueen maat) takaavat lainat, ja ne rahoitetaan EVM:stä, joka lainaa varat finanssimarkkinoilta. Lainoilla on tiukat ehdot, joihin kuuluu julkisen talouden ohjaaminen takaisin kestävälle tasolle.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

13. toukokuuta 2010 alkaen.

Lisätietoa:

KESKEISET TERMIT

* Luottojärjestely: neuvoston antama valtuutus komission ehdotuksesta koskien EU-maan ERVM:stä nostamille varoille määritettyä kattoa tietylle ajanjaksolle.

* EKP:n jakoperusteet: jakoperuste lasketaan vastaamaan yksittäisen maan osuutta EU:n kokonaisväestöstä ja bruttokansantuotteesta. Molempia tekijöitä painotetaan yhtä paljon.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 407/2010

13.5.2010

-

EUVL L 118, 12.5.2010, s. 1-4

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) 2015/1360

8.8.2015

-

EUVL L 210, 7.8.2015, s. 1-2

Viimeisin päivitys: 14.09.2015