Kypros

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM (93) 313 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM (1998) 710 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM (1999) 502 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM (2000) 702 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM (2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1745 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM (2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1401 - ei julkaistu EYVL:ssä]Komission kertomus [KOM (2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1202 - ei julkaistu EUVL:ssä].Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Komissio katsoi heinäkuussa 1993 antamassaan lausunnossa, että jos Kypros liittyisi EU:hun, maan energiatilanne vaikuttaisi vain vähän Euroopan yhteisön energiatilanteeseen ja sen energiapolitiikan kehittämiseen. Kansallista lainsäädäntöä olisi kuitenkin mukautettava tai olisi säädettävä uusia lakeja yhteisön energialainsäädännön vaatimusten noudattamiseksi.

Marraskuussa 1998 annetussa kertomuksessa vahvistettiin, että suurin osa yhteisön säännöstöstä oli vielä saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kyproksella oli kuitenkin institutionaaliset rakenteet ja valmiudet sen täytäntöönpanemiseksi.

Komissio huomautti vuonna 1999, että Kyproksen oli yhdenmukaistettava lainsäädäntöään paremmin yhteisön säännöstön kanssa mm. sisämarkkinoiden ja energiatehokkuuden alalla sekä hätätilanteisiin valmistautumisessa.

Komissio katsoi marraskuussa 2000 antamassaan kertomuksessa, että edistyminen näillä aloilla on ollut rajallista. Energia-alaa on kuitenkin arvioitu tutkimusten avulla. Muun muassa energian toimitusvarmuutta ja energiamarkkinoiden vapauttamista koskevat tutkimukset oltiin juuri saamassa päätökseen. Tutkimustulosten tarkoituksena oli auttaa alaa koskevan kansallisen strategian laatimisessa ja lopun alaa koskevan yhteisön säännöstön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kypros oli kuitenkin edistynyt energiatehokkuuden alalla.

Marraskuussa 2001 annetussa kertomuksessa todettiin, että Kypros oli edistynyt energia-alalla, vaikka sen oli vielä hyväksyttävä tiettyjä toimenpiteitä. Energian toimitusvarmuuden, kilpailukyvyn ja energia-alan sisämarkkinoiden alalla ei oltu saavutettu mitään lainsäädännöllisiä edistysaskeleita. Kertomuksessa suositeltiin joitakin lisätoimenpiteitä. Kyproksen oli muun muassa kehitettävä lisävarastointikapasiteettia ja purettava kansallisen sähköyrityksen monopoliasema. Kypros on edistynyt edelleen energiatehokkuuden alalla. Kotitalouskoneita koskeva lainsäädäntö annettiin kesäkuussa 2001. Muut toimenpiteet ovat kuitenkin yhä tarpeen.

Vuonna 2002 annetussa kertomuksessa todettiin, että Kyproksen oli kiinnitettävä erityistä huomiota lainsäädäntönsä hyväksymiseen ja täysimääräiseen soveltamiseen suunnitellun aikataulun mukaisesti etenkin energia-alan sisämarkkinoilla (sähkö). Kyproksen oli toteutettava öljyvarastoja koskevia toimia näiden varastojen keräämiseen tarvittavan rahoituksen varmistamiseksi.

Vuonna 2003 annetussa kertomuksessa painotetaan sitä, että Kypros pääasiallisesti täyttää liittymisneuvotteluissa esitetyt sitoumukset ja useimmat vaatimukset, jotka koskevat energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä sekä ydinenergiaa ja ydinturvallisuutta, ja että maan pitäisi olla valmis yhteisön säännöstön täytäntöönpanoon näillä aloilla liittymiseen mennessä. Kyproksen on saatettava loppuun lainsäädäntönsä yhdenmukaistaminen, erityisesti energiatehokkuuden alalla annetun uusimman yhteisön säännöstön kanssa.

Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Energia-alaa koskevan yhteisön säännöstön perustekijät ovat Euroopan unionin perustamissopimuksen säännökset ja johdetun oikeuden säännökset, jotka koskevat erityisesti kilpailua, valtiontukia, energia-alan sisämarkkinoita - etenkin sähköä, hintojen avoimuutta, kaasun- ja sähkönkuljetusta, hiilivetyjä, toimilupien myöntämistä, hätätoimia ja etenkin varmuusvarastoja (esdeenfr) koskevia velvoitteita - ydinvoima-alaa sekä energiatehokkuutta ja ympäristönsuojelusääntöjä.

Yhteisön ydinenergiasäännöstö koostuu nykyisin lainsäädännöllisistä ja poliittisista välineistä, joihin kuuluu kansainvälisiä sopimuksia. Yhteisön säännöstöön kuuluvat myös terveyttä ja turvallisuutta (etenkin säteilysuojelua), ydinvoimaloiden turvallisuutta, radioaktiivisten jätteiden käsittelyä, sijoituksia, tutkimuksen edistämistä, ydinvoimaenergian yhteismarkkinoiden luomista, toimituksia, turvallisuuden valvontaa ja kansainvälisiä suhteita koskevat ongelmat.

ARVIOINTI

Yhdenmukaistaminen yhteisön säännöstön kanssa on kokonaisuudessaan tyydyttävää. Lisätoimia tarvitaan kuitenkin toimitusvarmuuden ja etenkin öljytuotteiden varastojen alalla.

Valtion omistamalla kansallisella sähkölaitoksella on kilpailun ja sisämarkkinoiden alalla sähköntuotannossa ja -jakelussa yhä monopoliasema. Tilanne on korjattava, jotta maan lainsäädäntö olisi yhdenmukainen yhteisön säännöstön kanssa. Edustajainhuone hyväksyi vuonna 2001 teollisuuden loppukäyttäjille tarkoitetun, kaasun ja sähkön hintojen avoimuutta koskevan lain. Kyproksen on pikaisesti saatettava loppuun lainsäädäntönsä yhdenmukaistaminen sähködirektiivin kanssa antamalla soveltamista koskevat säännökset.

Hallinnollisiin valmiuksiin on kiinnitettävä enemmän huomiota. Vaikka Kyproksella onkin institutionaalisia valmiuksia, maassa ei ole mitään sääntelymekanismia, joka vastaisi energia-alan sisämarkkinoita koskevan yhteisön säännöstön vaatimuksia.

Kyproksen on energiantuotannossa jatkettava kaasualan tulevien kehittämismahdollisuuksien tutkimista. Kyproksessa ei nykyisin käytetä kaasua. Maan on myös varmistettava, että sen lainsäädäntö yhdenmukaistetaan kaasudirektiivin kanssa. Kyproksella ei ole myöskään yhtään hiilikaivosta. Kiinteiden polttoaineiden merkitys ei ole siten suuri, vaikka parhaillaan rakennetaankin polttoaineella toimivaa uutta sähkövoimalaa, joka voitaisiin muuttaa hiilikäyttöiseksi. Kyproksella ei ole vieläkään öljynporaussuunnitelmia maalla tai merellä. Lisäksi maa ei tuota ydinenergiaa, eikä sillä ole tätä koskevia hankkeita. Kyprokseen vaikuttavat kuitenkin muut ydinturvallisuuden näkökohdat, jotka koskevat muista lähteistä kuin energiantuotannosta aiheutuvia radioaktiivisia aineita. Euroopan unionin neuvosto hyväksyi kesäkuussa 2001 ydinturvallisuutta ja laajentumista käsittelevän kertomuksen, joka sisältää suosituksia Kyprokselle tärkeistä ydinvoimakysymyksistä. Suositukset koskevat etenkin niiden radioaktiivisten jätteiden hallintaa ja hävittämistä, jotka aiheutuvat julkisten laitosten eli pääasiassa teollisuuden ja lääketieteen sovellusten suljetuista säteilylähteistä. Euratomin turvallisuuden valvonnan käyttöönottoon liittyviin valmisteluihin on myös kiinnitettävä riittävää huomiota. Kypros on Kansainvälisen atomienergiakomission (AIEA) jäsen ja se on tehnyt AIEA:n kanssa kattavan suojelusopimuksen sekä lisäpöytäkirjan.

Ministerineuvostolle on annettu energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden alalla toimintasuunnitelma. Siinä määrätään erityisesti kannustimista, joilla pyritään edistämään aurinkokennoenergian, tuulienergian, aurinkolämpöenergian, biokaasun ja muiden energialähteiden käyttöä.

Viimeisin päivitys 13.01.2004