Elintarvikkeiden merkinnät

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille

TIIVISTELMÄ

Turvallisten ja terveellisten elintarvikkeiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa (EU) vaikuttaa merkittävästi kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin ja on sisämarkkinoiden olennainen osa. EU:n lainsäädännöllä varmistetaan kuluttajien terveyden korkeatasoinen suojelu sekä taataan kuluttajien tiedonsaantioikeus, jotta nämä voivat tehdä tietoon perustuvia elintarvikevalintoja.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella taataan kuluttajille oikeus saada riittävästi tietoa määrittämällä elintarvikemerkintöjä koskevat yleiset periaatteet, vaatimukset ja vastuut. Sillä taataan riittävä joustavuus, jonka ansiosta voidaan vastata elintarvikealan tulevaan kehitykseen. Asetuksella yhdistetään aikaisempi lainsäädäntö: direktiivi 2000/13/EY elintarvikkeiden merkinnöistä ja direktiivi 90/496/ETY elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetusta sovelletaan elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa toimiviin yrityksiin ja kaikkiin loppukuluttajille tarkoitettuihin elintarvikkeisiin. Näihin kuuluvat myös suurtalouksien toimittamat ja niille toimitetut elintarvikkeet.

Vastuu tarpeellisten tietojen antamisesta ja tietojen oikeellisuuden varmistamisesta on valmistajalla, joka pitää tuotetta kaupan omalla nimellään. Jos valmistaja on EU:n ulkopuolelta, vastuu on maahantuojalla.

Osa tiedoista on pakollisia, kuten elintarvikkeen nimi, ainesosaluettelo, sisällön määrä, viimeinen käyttöajankohta, tarvittaessa käyttöohje, toimijan nimi ja osoite sekä ravintoarvoilmoitus.

Kun kyse on elintarvikkeiden etämyynnistä, pakollisten tietojen on oltava kuluttajien saatavilla maksutta ennen kuin osto tehdään.

Juomien todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina on ilmoitettava, jos alkoholipitoisuus on suurempi kuin 1,2 tilavuusprosenttia.

Tiettyjen elintarvikkeiden kohdalla on annettava muitakin pakollisia tietoja. Tällaisia elintarvikkeita ovat muun muassa makeutusaineita ja ammoniumsuolaa sisältävät elintarvikkeet sekä elintarvikkeet, joiden kofeiinipitoisuus on korkea.

Elintarvikkeen sisällön määrä on ilmaistava käyttäen yksikkönä litraa, senttilitraa, millilitraa, kilogrammaa tai grammaa.

Jotkut elintarvikkeet, kuten muun muassa yrtit ja mausteet, aromit ja yrttiteet, on vapautettu pakollista ravintoarvoilmoitusta koskevasta vaatimuksesta.

Ainesosaluetteloa ei vaadita myöskään muun muassa tuoreista hedelmistä ja vihanneksista, hiilihapotetusta vedestä, etikoista sekä maitotuotteista, kuten juustosta, voista, kermasta ja hapatetusta maidosta.

Elintarviketiedot eivät saa johtaa harhaan eivätkä etenkään antaa kuvaa, että elintarvikkeella on erityispiirteitä tai vaikutuksia, joita sillä ei ole. Elintarviketietojen on oltava oikeellisia, selviä ja kuluttajalle helposti ymmärrettäviä.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 13. joulukuuta 2014 alkaen, lukuun ottamatta ravintoarvoilmoituksen antamista koskevaa poikkeusta (13. joulukuuta 2016 alkaen) ja ”jauheliha” -nimitystä koskevia erityisvaatimuksia, joita on sovellettu 1. tammikuuta 2014 alkaen.

TAUSTAA

Kuluttajille annettavia elintarviketietoja koskevaa lainsäädäntöä käsittelevä Euroopan komission verkkosivusto.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s.18–63)

Asetukseen (EU) N:o 1169/2011 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 23.11.2015