Turvallisempaa kosmetiikkaa eurooppalaisille

Asetus (EY) N:o 1223/2009 kosmeettisista valmisteista

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, kosmeettisista valmisteista

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Tehdään EU:ssa myytävistä kosmeettisista valmisteista turvallisempia tiukentamalla turvallisuusvaatimuksia.

Yksinkertaistetaan menettelyjä alan yritysten ja sääntelyviranomaisten osalta.

Päivitetään sääntöjä, jotta voidaan ottaa huomioon viimeisin tekninen kehitys, kuten mahdollinen nanomateriaalien käyttö.

Pidetään voimassa nykyinen eläinkokeiden kielto.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Valmistajille asetettavat lisävaatimukset, jotka koskevat markkinoille saattamista varten tarvittavan turvallisuusselvityksen laatimista.

Uusi jokaisen tuotteen”vastuuhenkilön” käsite:

Valmistajat eivät saa markkinoida tuotteita EU:ssa, elleivät ne ole nimenneet vastuuhenkilön tehtävään selkeästi määriteltyä henkilöä tai yritystä EU:n sisältä.

Tämän henkilön tai yrityksen on varmistettava, että tuote on lainsäädännön kaikkien asiaankuuluvien turvallisuusvaatimusten mukainen.

Liiallinen byrokratia vähenee valmistajien osalta, sillä heidän tarvitsee rekisteröidä tuotteensa vain kerran EU:n kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaaliin.

Uusi vaatimus raportoida vakavista ei-toivotuista vaikutuksista:

Vastuuhenkilöiden ja jakelijoiden on raportoitava tällaisista vaikutuksista kansallisille viranomaisilleen.

Kansallisten viranomaisten on sen jälkeen jaettava tämä tieto - sekä muista lähteistä (käyttäjiltä, terveydenhuoltoalan ammattilaisilta) saamansa tieto - muissa EU-maissa toimivien vastaavien viranomaisten kanssa.

Pakkauksissa on oltava runsaasti tietoa, kuten vastuuhenkilön nimi ja osoite, sisältö, käytössä noudatettavat varotoimenpiteet ja ainesosaluettelo.

Uusia sääntöjä, jotka koskevat nanomateriaaleja.

Luettelot aineista, joiden käyttö on kielletty tai joiden käyttöä rajoitetaan kosmeettisissa valmisteissa.

Jakelijoiden on varmistettava, että pakkaustiedot, kuten vähimmäissäilyvyysaika ja kieltä koskevat vaatimukset, ovat kunnossa.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 11. heinäkuuta 2013 alkaen.

TAUSTAA

Kosmetiikka - turvallisuutta koskevat EU-säännöt

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1223/2009

11.7.2013, 1.12.2010 (15 artiklan 1 ja 2 kohta, 14, 16, 31 ja 32 artikla) 11.1.2013 (16 artiklan 3 kohta, toinen jakso)

-

EUVL L 342, 22.12.2009, s. 59-209

Asetukseen (EY) N:o 1223/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle eläinkoekiellosta ja kaupanpitokiellosta sekä vaihtoehtoisten menetelmien nykytilanteesta kosmetiikan alalla (COM (2013)135 final, 11.3.2013)

Viimeisin päivitys: 19.06.2015