Lelujen turvallisuuden varmistaminen EU:ssa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2009/48/EY lelujen turvallisuudesta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä säädetään turvallisuusvaatimuksista, jotka kaikkien EU:ssa saataville asetettujen lelujen on täytettävä. Vaatimuksilla on tarkoitus taata kuluttajien terveyden ja turvallisuuden korkea taso, suojella kansalaisia ja ympäristöä ja taata lelujen vapaa liikkuvuus EU:ssa.

Direktiivissä määritetään toimitusketjuun kuuluvien eri toimijoiden (valmistajista maahantuojiin/vähittäismyyjiin/jakelijoihin) velvollisuudet.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 20. heinäkuuta 2009, ja sitä oli sovellettava kaikissa EU-maissa 20. heinäkuuta 2011 alkaen (lukuun ottamatta kemikaaleja koskevia sääntöjä, joita oli sovellettava 20. heinäkuuta 2013 alkaen).

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/48/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, lelujen turvallisuudesta (EUVL L 170, 30.6.2009, s. 1–37)

Direktiiviin 2009/48/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission direktiivi (EU) 2018/725, annettu 16 päivänä toukokuuta 2018, lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteessä II olevan III osan 13 kohdan muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen kromi VI:n osalta (EUVL L 122, 17.5.2018, s. 29–31)

Komission direktiivi (EU) 2017/898, annettu 24 päivänä toukokuuta 2017, lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteen II lisäyksen C muuttamisesta leluissa käytettävien kemikaalien erityisten raja-arvojen asettamista varten bisfenoli A:n osalta (EUVL L 138, 25.5.2017, s. 128–130)

Komission direktiivi (EU) 2017/774, annettu 3 päivänä toukokuuta 2017, lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteen II lisäyksen C muuttamisesta leluissa käytettävien kemikaalien erityisten raja-arvojen asettamista varten fenolin osalta (EUVL L 115, 4.5.2017, s. 47–49)

Neuvoston direktiivi (EU) 2017/738, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2017, lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteen II muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen lyijyn osalta (EUVL L 110, 27.4.2017, s. 6–8)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1–1355).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1–849) Teksti julkaistu uudelleen oikaisussa (EUVL L 136, 29.5.2007, s. 3–280)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 20.07.2018