Luontaisia kivennäisvesiä koskevat EU:n vaatimukset

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2009/54/EY – luontaisten kivennäisvesien hyödyntäminen ja markkinoille saattaminen

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä yhdenmukaistetaan luontaisten kivennäisvesien myyntiä EU:ssa koskevat ehdot ja varmistetaan, että luontaiset kivennäisvedet ovat turvallisia ihmisten nautittaviksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 16. heinäkuuta 2009 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja on saatavilla luontaisia kivennäisvesiä ja lähdevesiä käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

KESKEISET TERMIT

* hiilihapotettu luontainen kivennäisvesi: vesi, johon on lisätty hiilidioksidia (CO2), joka on peräisin muualta kuin vesikerrostumasta tai -varastosta, josta vesi tulee.

* luontaisesti hiilihapotettu luontainen kivennäisvesi: vesi, jonka lähteestä tuleva hiilidioksidipitoisuus mahdollisen dekantoimisen ja pullotuksen jälkeen on sama kuin ottopaikan veden. Tässä yhteydessä huomioidaan soveltuvin osin saman vesikerrostuman tai -varaston hiilidioksidin uudelleen lisääminen yhtä suuressa määrin kuin sitä on vapautunut näiden toimenpiteiden aikana.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/54/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, luontaisten kivennäisvesien hyödyntämisestä ja markkinoille saattamisesta (Uudelleenlaadittu toisinto) (EUVL L 164, 26.6.2009, s. 45–58)

Viimeisin päivitys: 12.04.2016