Tupakan mainonta ja sponsorointi

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2003/33/EY tupakkatuotteiden mainonnasta ja sponsoroinnista

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä säännellään tupakkatuotteiden* mainontaa* ja myynninedistämistä painetuissa tiedotusvälineissä, radiossa, tietoyhteiskunnan palveluissa ja tupakkatuotteisiin liittyvällä sponsoroinnilla.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 20. kesäkuuta 2003 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 3. heinäkuuta 2005 mennessä.

* KESKEISET TERMIT

Tupakkatuotteet: kaikki tupakasta kokonaan tai osittain valmistetut poltettavaksi, nuuskattavaksi, imeskeltäväksi tai pureskeltavaksi tarkoitetut tuotteet.

Mainonta: kaikenlainen kaupallinen viestintä, jonka suorana tai epäsuorana tavoitteena on tupakkatuotteen myynnin edistäminen.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/33/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, tupakkatuotteiden mainontaa ja sponsorointia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EUVL L 152, 20.6.2003, s. 16–19)

Direktiiviin 2003/33/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010 audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1–24)

Konsolidoitu toisinto

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/40/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 1–38)

Konsolidoitu toisinto

Neuvoston suositus 2003/54/EY, annettu 2 päivänä joulukuuta 2002, tupakoinnin ehkäisemisestä ja aloitteista tupakoinnin torjunnan tehostamiseksi (EYVL L 22, 25.1.2003, s. 31–34)

Viimeisin päivitys: 25.07.2016