Tupakkatuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti

Nykyinen direktiivi säätelee tupakkatuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioissa. Direktiivi koskee erityisesti pakkausten varoitusmerkintöjä, nimitysten kuten mild ja light kieltämistä, savukkeista poltettaessa syntyvän nikotiinin, tervan ja hiilimonoksidin suurimpia sallittuja määriä sekä suussa käytettäväksi tarkoitetun tupakan kieltämistä.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/37/EY, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001, tupakkatuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä [Ks muutosasiakirjat].

YHTEENVETO

Direktiivin tavoitteena on lähentää jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, jotka koskevat

Savukkeet: suurimmat sallitut määrät

Direktiivillä säädetään savukkeista poltettaessa syntyvän tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin enimmäismäärät, jotka koskevat jäsenvaltioissa vapaaseen liikkeeseen luovutettavia, kaupan pidettäviä tai valmistettavia savukkeita. Tervan enimmäismäärät ovat alhaisemmat kuin direktiivissä 90/239/ETY säädetyt määrät, ja lisäksi annetaan enimmäismäärät myös kahdelle muulle ainesosalle (nikotiinille ja hiilimonoksidille).

Jäsenvaltioissa liikkeeseen luovutettavista, kaupan pidettävistä tai valmistettavista savukkeista poltettaessa syntyvät enimmäismäärät ovat 1 päivästä tammikuuta 2004 lähtien

Mittausmenetelmien osalta jäsenvaltioiden määräämissä ja hyväksymissä laboratorioissa tehdään testejä määritettyjen perusteiden mukaisesti. Tiedot on ilmoitettava vuosittain jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, jotka toimittavat ne Euroopan komissiolle.

Jäsenvaltioiden on myös levitettävä kyseiset tiedot kuluttajille ottaen kuitenkin huomioon liikesalaisuuksia sisältävät tiedot.

Merkinnät

Direktiivissä annetaan seuraavat tupakkatuotteiden merkintöjä koskevat säännökset:

Luettelo ainesosista

Valmistajien ja maahantuojien on toimitettava jäsenvaltioille vuosittain luettelo kaikista tupakkatuotteiden valmistamisessa käytetyistä ainesosista ja niiden määristä sekä erityisesti terveysvaikutuksia ja riippuvuutta aiheuttavia vaikutuksia koskevat toksikologiset tiedot. Luetteloon on liitettävä selvitys syistä, joiden vuoksi ainesosat on sisällytetty tuotteisiin. Luettelo on myös julkistettava ja se on toimitettava vuosittain komissiolle.

Tuotekuvaukset

Tupakkatuotetta on 30 päivästä syyskuuta 2003 lähtien kiellettyä kuvata muita tupakkatuotteita vähemmän haitallisena (käyttämällä esimerkiksi nimiä tai kuvallisia merkkejä).

Suussa käytettäväksi tarkoitettu tupakka

Jäsenvaltioiden on kiellettävä suussa käytettäväksi tarkoitetun tupakan markkinoille saattaminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjan 151 artiklan soveltamista, jonka mukaan suussa käytettäväksi tarkoitetun tupakan markkinoille saattaminen voi edelleen jatkua Ruotsissa.

Vaikutukset kauppaan

Sisämarkkinoihin liittyvien säännösten yhdenmukaistaminen ja lähentäminen selkeyttää markkinoiden toimintaa ja lisää toimijoiden turvallisuutta, ja näin ollen yleiset taloudelliset vaikutukset arvioidaan myönteisiksi.

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

Direktiivissä säädetään siirtymäkaudet sen erityismääräysten soveltamiselle (liittyen muun muassa enimmäismääriin). Direktiivissä säädetään myös toinen siirtymäkausi, joka liittyy tuotteiden esittelyyn ja myyntiin. Tuotteita, jotka eivät ole direktiivin säännösten mukaisia, voidaan pitää kaupan vielä vuoden ajan jäsenvaltioiden kansalliseen lainsäädäntöön saattamisen määräajan jälkeen. Muiden tupakkatuotteiden kuin savukkeiden osalta siirtymäkausi on kaksi vuotta.

Komissio ottaa komitean avustamana huomioon tekniikan ja tieteen kehityksen ja mukauttaa direktiiviä sen mukaiseksi. Komissiota avustaa myös komission syövän ehkäisemisen neuvoa-antavaan komiteaan muodostettu tupakan valvontaa käsittelevä asiantuntijaryhmä etenkin direktiivin mukauttamista koskevan kertomuksen laatimisessa.

Arviointi

Komissio antaa joka toinen vuosi Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen direktiivin soveltamisesta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Direktiivi 2001/37/EY

18.7.2001

30.9.2002

EYVL L 194, 18.7.2001

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 596/2009

7.8.2009

-

EUVL L 188, 18.7.2009

Direktiivi 2012/9/EU

28.3.2012

28.3.2014

EUVL 69, 8.3.2012

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2001/37/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2003/641/EY , tehty 5 päivänä syyskuuta 2003, tupakoinnin terveysvaikutuksista varoittavien värivalokuvien tai muiden kuvien käytöstä tupakkatuotteiden pakkauksissa [EUVL L 226, 10.9.2003].

Päätöksessä vahvistetaan säännöt tupakoinnin terveysvaikutuksia kuvaavien ja selittävien värivalokuvien tai muiden kuvien käytölle tupakkatuotteiden pakkauksissa. Päätös on jatkoa tupakkatuotteita koskevalle direktiiville 2001/37/EY, jossa vaaditaan jo pakkauksissa olevien terveyttä koskevien varoitusten suurentamista. Järkyttävien kuvien käyttö varoitustekstien lisäksi ei kuitenkaan ole pakollista.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/33/EY , annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, tupakkatuotteiden mainontaa ja sponsorointia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä [EUVL L 152, 20.6.2003].

Direktiivissä kielletään tupakan mainonta painetuissa julkaisuissa, radiolähetyksissä ja tietoyhteiskunnan palveluissa Euroopan unionin tasolla. Siinä kielletään myös sellaisten tapahtumien sponsorointi, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia ja joiden tarkoituksena on edistää tupakkatuotteiden myyntiä.

Neuvoston suositus 2003/54/EY , annettu 2 päivänä joulukuuta 2002, tupakoinnin ehkäisemisestä ja aloitteista tupakoinnin torjunnan tehostamiseksi [EYVL L 22, 25.1.2003].

Suosituksen tavoitteena on valvoa tupakan myyntiä lapsille ja nuorille. Sillä pyritään lisäksi lisäämään yleisön tietoisuutta tupakan terveysvaaroista tupakoinnin vähentämiseksi.

Viimeisin päivitys 13.01.2014