i2010: kasvua ja työllisyyttä edistävä tietoyhteiskunta- ja viestintäpolitiikka

i2010 on Euroopan komission uusi puitestrategia, jossa esitetään tietoyhteiskunnan ja audiovisuaalisen viestinnän laajat poliittiset suuntaviivat. Tämän uuden kokonaisvaltaisen lähestymistavan tavoitteena on erityisesti osaamisen ja innovoinnin edistäminen kasvun tukemiseksi sekä useampien ja entistä parempien työpaikkojen luominen. Se perustuu tarkistettuun Lissabonin strategiaan.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2005, "i2010 – kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta" [KOM(2005) 229 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

i2010 on komission kokonaisvaltainen strategia, joka koskee tietoyhteiskunnan ja audiovisuaalisen viestinnän alalla toteutettavaa politiikkaa Euroopan unionissa. Sen tavoitteena on koordinoida jäsenvaltioiden toimia digitaalisen konvergenssin helpottamiseksi ja tietoyhteiskuntaan liittyviin haasteisiin vastaamiseksi. Laatiessaan tätä strategiaa komissio käytti lähtökohtanaan aikaisempiin toimiin, kuten eEuropeen ja audiovisuaalialan sääntelyn tulevaisuutta Euroopassa koskevaan tiedonantoon, liittyneiden sidosryhmien laajojen kuulemisten tuloksia.

Komissio esittää, että EU:n tietoyhteiskunta- ja viestintäpolitiikassa olisi ennen vuotta 2010 saavutettava seuraavat kolme ensisijaista tavoitetta: yhtenäisen eurooppalaisen tietoalueen luominen, innovoinnin ja investointien lisääminen tieto- ja viestintätekniikan (TVT) tutkimuksen alalla ja osallisuutta edistävän eurooppalaisen tietoyhteiskunnan luominen.

Yhtenäinen eurooppalainen tietoalue

Avoimien ja kilpailuun perustuvien sisämarkkinoiden edistämiseksi tietoyhteiskunnan ja viestinten alalla i2010‑strategian ensimmäisenä tavoitteena on perustaa yhtenäinen eurooppalainen tietoalue, joka tarjoaa kohtuuhintaisia ja turvallisia laajakaistayhteyksiä, laadukasta ja monipuolista sisältöä ja digitaalipalveluja. Komissio pyrkii neljään tavoitteeseen:

Yhtenäisen eurooppalaisen tietoalueen toteuttamiseksi komissio aikoo

Innovointi ja tutkimusinvestoinnit

TVT-tutkimuksen alan innovoinnin ja investointien lisäämiseksi komissio haluaa edistää maailmanluokkaa olevaa tutkimustoimintaa ja innovointia TVT:n alalla. Tarkoituksena on kuroa umpeen Euroopan tärkeimpien kilpailijoiden etumatkaa. Komissio ehdottaa, että

Osallisuus sekä julkisten palvelujen ja elämänlaadun parantaminen

Komissio pyrkii vahvistamaan sosiaalista, taloudellista ja alueellista yhteenkuuluvuutta luomalla osallisuuteen perustuvan eurooppalaisen tietoyhteiskunnan. Sen tarkoituksena on edistää kasvua ja työllisyyttä kestävän kehityksen mukaisella tavalla ja antaa etusija julkisten palvelujen ja elämänlaadun parantamiselle. Osallisuutta edistävän sekä laadukkaita julkisia palveluja tarjoavan ja elämänlaatuun myötävaikuttavan tietoyhteiskunnan saavuttamiseksi komissio aikoo erityisesti

Hallinto

Komissio aikoo laatia ehdotuksia, joiden tavoitteena on saattaa sähköistä viestintää, tietoyhteiskuntaa ja mediapalveluja koskevat sääntelyjärjestelmät ajan tasalle. Se aikoo myös käyttää yhteisön rahoitusvälineitä edistämään investointeja strategiseen tutkimukseen ja poistamaan pullonkaulat, jotka haittaavat innovointia TVT:n alalla. Lisäksi se aikoo tukea osallisuutta ja elämänlaatua koskevia toimia.

Jäsenvaltiot sitoutuvat kansallisissa uudistusohjelmissaan hyväksymään lokakuun 2005 puoliväliin mennessä tietoyhteiskuntaa koskevat painopisteet kasvua ja työllisyyttä koskevien yhdennettyjen suuntaviivojen mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi erityisesti

Jäsenvaltiot ovat esitelleet saavutuksensa tarkistetussa Lissabonin strategiassa vahvistetuissa puitteissa.

Komissio kehottaa myös muita sidosryhmiä käymään vuoropuhelua tietoyhteiskunnan kehittämisen tukemiseksi. Erityisen tärkeää olisi, että teollisuus lisäisi investointeja uusien teknologioiden tutkimukseen tällä alalla.

Jotta kaikki sidosryhmät saataisiin mukaan, komissio ehdottaa, että käytetään avointa koordinointimenetelmää, joka koostuu hyvien toimintatapojen vaihdosta ja Lissabonin tavoitteiden toteuttamista koskevista vuosiraporteista.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Raportti EU:n digitaalisesta kilpailukyvystä – i2010-strategian tärkeimmät saavutukset vuosina 2005−2009 [KOM(2009) 390 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä]

Tässä käsitellyssä tiedonannossa arvioidaan vuosina 2005–2009 toteutetun i2010‑strategian tuloksia. Tiedonannosta ilmenee, että neljän viime vuoden aikana toteutettujen TVT‑alan toimien avulla on onnistuttu Euroopan taloudellisessa ja sosiaalisessa nykyaikaistamisessa ja saavutettu seuraavat tulokset:

Euroopan unioni on kuitenkin edelleen huomattavasti jäljessä TVT:n tutkimuksessa ja teknologisessa kehittämisessä, kun sen tuloksia verrataan Yhdysvaltojen, Japanin tai Etelä-Korean tuloksiin. Kilpailukykynsä ylläpitämiseksi Euroopan onkin tärkeää laatia itselleen uusi digitaalinen tavoitelista. Tätä varten komissio aikoo käynnistää internetissä julkisen kuulemisen joistakin EU:n tulevaa TVT-politiikkaa ja mediapolitiikkaa koskevista keskeisistä näkökohdista.

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2008, Euroopan digitaalisen tulevaisuuden valmistelut – i2010-ohjelman puoliväliarviointi [KOM(2008) 199 – ei julkaistu EUVL:ssä]. Komissio on pannut merkille, että laajakaistayhteydet ovat yleistyneet nopeasti Euroopassa. Yli puolet eurooppalaisista (250 miljoonaa henkilöä) käyttää internetiä säännöllisesti. Uusien käyttäjien määrä oli vuonna 2007 lähes 40 miljoonaa. Julkiset laitokset (96 prosenttia Euroopan kouluista ja 57 prosenttia lääkäreistä) käyttävät yhä useammin laajakaistayhteyttä. Yrityksistä 77 prosentilla on laajakaistayhteys. Laajakaistasta on vähitellen tulossa perusliittymätyyppi.

Sen lisäksi, että kertomuksessa todetaan laajakaistan yleistyneen nopeasti EU:ssa, siinä esitetään myös käytännön ehdotuksia, joilla i2010-strategiaa voidaan suunnata uudelleen kaudella 2008–2010. Tavoitteena on tukea johtavien maiden kilpailukykyä ja kuroa samanaikaisesti umpeen jäsenvaltioiden välistä kuilua. Komissio haluaa käytännössä antaa vauhtia yhteisille teknologia-aloitteille, jotka tukevat TVT‑tutkimusta. Vuonna 2008 julkaistaan opas, jossa selvitetään käyttäjien oikeuksia ja velvollisuuksia digitaaliympäristössä. Sen avulla on tarkoitus tukea uuden verkkoteknologian käyttöönottoa ja pienentää jäsenvaltioiden välistä digitaalista kuilua. Komissio aikoo myös kehittää yleiseurooppalaisia julkisia palveluja, kuten sähköistä henkilöllisyyttä ja sähköistä allekirjoitusta koskevia aloitteita.

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2007, i2010 – Vuotuinen tietoyhteiskuntaraportti 2007 [KOM(2007) 146 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Tässä toisessa raportissa komissio esittää joitakin suosituksia ja toimia vuosiksi 2007 ja 2008. Niihin kuuluvat seuraavat:

Raportissa määritellään vuonna 2008 tehtävää väliarviointia varten seuraavat valmistelevat toimet:

Keskustelujen tulokset vaikuttavat kevään 2008 Eurooppa-neuvostoon, jonka on määrä käsitellä seuraavan sukupolven internetiin liittyviä kysymyksiä.

Viimeisin päivitys 09.12.2009