Uusi alku Lissabonin strategialle (2005)

Lissabonin strategian väliarviointi ja etenkin työllisyyden alalla saavutetut tulokset ovat laimeat. Lissabonin strategian elvyttämiseksi komissio esittää yksinkertaistettua koordinointimenettelyä, johon liittyy kansallisia toimintaohjelmia koskevien pyrkimysten keskittäminen. Strategiassa ei enää painoteta lukuja, vaan säilytetään ainoastaan tutkimus- ja kehitystavoite kolmen prosentin osuudeksi BKT:stä vuoteen 2010 mennessä. Tiedonannossa korostetaan kaikissa jäsenvaltioissa toteutettavia kiireellisiä toimia eikä niinkään keskipitkän ja pitkän tähtäyksen aikataulua.

ASIAKIRJA

Tiedonanto kevään Eurooppa-neuvostolle, annettu 2. helmikuuta 2005, ”Kasvua ja työtä Euroopan tulevaisuuden hyväksi. Uusi alku Lissabonin strategialle”. Puheenjohtaja Barroson yhteisymmärryksessä varapuheenjohtaja Verheugenin kanssa antama tiedonanto [KOM(2005) 24 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Viisi vuotta Lissabonin strategian käynnistämisen jälkeen komission väliarviointi saavutetuista tuloksista on laimea. Euroopan talouden kasvun, tuottavuuden ja työllisyyden aloilla asetettuja suoritustavoitteita ei ole saavutettu. Työpaikkojen luominen on hidastunut, ja tutkimus- ja kehitysinvestoinnit ovat edelleen riittämättömät.

Komissio tukeutuu tarkistuksessaan marraskuussa 2004 julkaistuun korkean tason työryhmän raporttiin nimeltä ”Tavoitteiden saavuttaminen: kasvua ja työllisyyttä koskeva Lissabonin strategia”. Maaliskuussa 2004 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston pyynnöstä toteutettu arviointi Lissabonin strategian puitteissa saavutetusta edistymisestä on äärimmäisen kriittinen: toimintapolitiikasta ei ole päätetty, tavaroiden sisämarkkinoita ei kyetä saamaan valmiiksi eikä palvelujen sisämarkkinoita kyetä luomaan. Raportissa tuodaan niin ikään esille ylikuormitettu tavoiteohjelma, koordinoinnin puute ja ristiriitaiset painopisteet.

Komissio onkin päättänyt keskittää huomion toteutettaviin toimiin eikä niinkään numeeristen tavoitteiden saavuttamiseen. Aikarajaa 2010 ja eri työllisyysasteita koskevia tavoitteita ei siis enää esitetä painopisteinä. Näin ollen tiedonanto on nähtävä etenkin kasvulle ja työllisyydelle asetettujen poliittisten painopisteiden elvyttämisenä.

Lisää kasvua

Jäsenvaltioiden on edistyksen saavuttamiseksi keskitettävä pyrkimyksensä strategiassa sovittujen uudistusten toteuttamiseen ja harjoitettava makrotalouspolitiikkaa, joka perustuu vakauteen ja terveeseen budjettipolitiikkaan. Kasvun ja työllisyyden uusi kumppanuus on välttämätön Lissabonin strategian elvyttämiseksi. Kasvun piristämiseksi komissio aikoo

Uusia ja parempilaatuisia työpaikkoja

Komissio aikoo tarkistaa Euroopan työllisyysstrategian vuonna 2005. Komission uusi ehdotus rahoituskehykseksi kaudelle 2007–2013 heijastaakin suunnanmuutosta kasvun ja työllisyyden hyväksi. Uusien ja parempilaatuisten työpaikkojen luomiseksi komissio aikoo

Parempi hallinto

Komissio vaatii myös, että vastuut jaetaan entistä selkeämmin ja tehokkaammin. Raporttien päällekkäisyys, liian raskas byrokratia ja riittämätön poliittinen sitoutuminen hidastavat edistymistä. Komissio esittää Lissabonin toimintaohjelman suoritettavien tehtävien selventämiseksi.

Komissio ehdottaa yksinkertaistettua koordinointia sekä raporttien lukumäärän ja esittämisen keventämistä. Lissabonin strategiaa koskevat kansalliset ohjelmat ehdotetaan myös esitettäviksi kolme koordinointiprosessia yhdistävässä muodossa:

Tämä auttaa Eurooppa-neuvostoa antamaan käytännön suuntaviivat kunkin vuoden keväällä ja komissiota tutkimaan helpommin saavutettua edistymistä.

Komissio aikoo niin ikään esittää samassa asiakirjassa työllisyyden yhdennetyt suuntaviivat ja talouspolitiikan laajat suuntaviivat. Nämä suuntaviivat koskisivat makrotalouspolitiikan lisäksi työllisyyttä ja rakenneuudistuksia.

Komissio esittää vielä, että kukin kansallinen hallinto nimeää ”Lissabon-vastaavan”, jonka tehtävänä on huolehtia Lissabonin strategiassa sovittujen uudistusten toteuttamisesta.

Tiedonannon mukaan Eurooppa-neuvoston ja Euroopan parlamentin huomio on keskitettävä olennaisiin poliittisiin kysymyksiin. Tähän tarkoitukseen on enää yksi kansallisen ja Euroopan tason raportti, joka koskee Lissabonin strategian edistymistä.

MUUT ASIAKIRJAT

Brysselissä 13. ja 14. maaliskuuta 2008 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät (FR) (pdf) [Ei julkaistu EUVL:ssä]. Komission asiakirjojen ja neuvostossa tehdyn valmistelutyön pohjalta Eurooppa-neuvosto käynnistää Lissabonin uudistetun kasvu- ja työllisyysstrategian toisen kauden 2008−2010, eli yhteisön Lissabon-ohjelman. Siinä Eurooppa-neuvosto vahvistaa yhdennetyt suuntaviivat ja maakohtaiset suositukset. Eurooppa-neuvosto vahvistaa myös uudelleen Lissabonin uudistetun strategian neljä painopistealaa, joita ovat panostaminen osaamiseen ja innovointiin, liiketoimintapotentiaalin vapauttaminen erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yrityksissä), investointi ihmisiin ja työmarkkinoiden uudistaminen sekä vähähiilisen ja energiatehokkaan talouden edistäminen. Joulukuun 11. päivänä 2007 antamassaan tiedonannossa ”Uudistettu Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategia: uuden kauden (2008–2010) käynnistäminen” komission ehdottamien toimien pohjalta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston työn perusteella, Eurooppa-neuvosto hyväksyi myös joukon toteutettavia konkreettisia toimia.

Brysselissä 8. ja 9. maaliskuuta 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät [Ei julkaistu EUVL:ssä].

Brysselissä 23. ja 24. maaliskuuta 2006 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät [Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 20. heinäkuuta 2005, Yhteiset toimet kasvun ja työllisyyden hyväksi: yhteisön Lissabon-ohjelma [KOM(2005) 330 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Brysselissä 22. ja 23. maaliskuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät (FR) (pdf) Lissabonin strategian väliarvioinnista [Ei julkaistu EUVL:ssä]. Valtioiden ja hallitusten päämiesten välinen huippukokous keväällä 2005 antoi tilaisuuden hyväksyä väliarvioinnissa ehdotetut Lissabonin yksinkertaistetut tavoitteet. Puheenjohtajan päätelmissä esitetään kuitenkin lähes sata eri tavoitetta. Niissä korostetaan välttämättömien kasvu- ja työllisyysuudistusten toteuttamista.

Komission tiedonanto, annettu 20. huhtikuuta 2005, ”Euroopan aivokapasiteetti liikkeelle: miten yliopistot saadaan hyödyntämään koko potentiaaliaan Lissabonin strategian edistämiseksi” [KOM(2005) 152 lopullinen -ei julkaistu EUVL:ssä].

See also

Lisätietoja on saatavilla kasvua ja työllisyyttä (FR) käsittelevältä Internet-sivulta.

Viimeisin päivitys 07.05.2008