Terveys ja turvallisuus työpaikalla: melulle altistuminen

 

TIIVISTELMÄ

Direktiiviä sovelletaan toimintaan, jossa työntekijät altistuvat työnsä johdosta melusta aiheutuville riskeille.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä säädetään vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi heidän terveyteensä ja turvallisuuteensa ja erityisesti heidän kuuloonsa kohdistuvilta riskeiltä, jotka aiheutuvat tai saattavat aiheutua melulle altistumisesta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Työpaikalla melun altistuksen raja-arvo, jota ei saa ylittää, on 87 desibeliä (dB) päivittäin tai viikoittain ottaen huomioon työntekijän käyttämien henkilökohtaisten kuulosuojainten vaimentava vaikutus.

Altistuksen toiminta-arvot, toisin sanoen desibelitasot, joiden ylittyessä työnantajan on ryhdyttävä tiettyihin toimenpiteisiin, on asetettu 80 dB:n (alempi toiminta-arvo) ja 85 dB:n (ylempi toiminta-arvo) päivittäiselle tai viikoittaiselle tasolle.

Työnantajan velvollisuus on arvioida ja tarvittaessa mitata melutasot, joille työntekijät altistuvat, sekä kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:

altistuksen taso, tyyppi ja kesto, mukaan lukien altistus impulssimelulle*

altistuksen raja-arvot ja altistuksen toiminta-arvot

vaikutukset riskiryhmiin kuuluvien työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen

vaikutukset, jotka aiheutuvat melun ja työhön liittyvien ototoksisten aineiden sekä tärinän tai varomerkkien ja muiden turvallisuuteen liittyvien äänien yhteisvaikutuksesta

valmistajien melupäästöä koskevat tiedot

mahdolliset melupäästöjen vähentämiseksi suunnitellut vaihtoehtoiset työvälineet

melulle altistumisen jatkuminen tavanomaisen työajan jälkeen

terveydentilan seurannassa kerätyt tiedot

kuulosuojainten saatavuus.

Mikäli mahdollista, melulle altistumisesta aiheutuvat riskit on poistettava niiden syntyvaiheessa tai saatettava mahdollisimman vähäisiksi ottaen huomioon:

vaihtoehtoiset työmenetelmät, jotka vähentävät melulle altistumista

asianmukaisten työvälineiden valinta

työpaikkojen suunnittelu

työntekijöiden koulutus, kuuleminen ja osallistuminen

melusuojien, kapseloinnin, ääntä absorboivan materiaalin, vaimennuksen ja eristyksen käyttö

työpaikkojen ja laitteiden huolto

työn, aikataulujen ja lepojaksojen järjestäminen.

Työntekijän altistuminen ei saa missään tapauksessa ylittää altistuksen raja-arvoja.

Työpaikat, joissa altistuksen raja-arvo ylittyy, on merkittävä asianmukaisesti ja niihin pääsyä on rajoitettava. Työnantajan on tarjottava työntekijöiden käyttöön henkilökohtaiset kuulosuojaimet. Kuulosuojaimien käyttö on pakollista paikoissa, joissa melutaso ylittää ylemmän toiminta-arvon.

EU-maiden on varmistettava työntekijöiden asianmukainen terveydentilan seuranta niissä paikoissa, joissa melutaso on terveysriski. Työntekijällä, jonka altistuminen melulle ylittää altistuksen ylemmät toiminta-arvot, on oikeus kuulontarkastukseen, ja työntekijöillä, joiden altistuminen melulle ylittää altistuksen alemmat toiminta-arvot, on oikeus käydä ennaltaehkäisevässä audiometrisessä kuulotestissä.

Kun kuulovaurio diagnosoidaan, lääkäri arvioi, kuinka todennäköisesti se on aiheutunut melulle altistumisesta työssä. Tässä tapauksessa:

työntekijälle on ilmoitettava häntä koskevista tuloksista

työnantajan on tarkistettava suoritettu riskien arviointi ja riskien vähentämiseksi tarkoitetut toimenpiteet

työnantajan otettava huomioon työterveyshuollon ohjeet ja mahdollisesti vaihdettava työntekijän työtehtäviä

työnantajan on jatkettava terveydentilan seurantaa ja huolehdittava muiden mahdollisesti samalla tavalla altistuneiden työntekijöiden terveydentilan tarkastamisesta.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

15. helmikuuta 2003.

KESKEISET TERMIT

* Impulssimelu: voimakasta ja lyhytkestoista melua, esimerkiksi vasaran isku.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/10/EY, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2003, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (melu) aiheutuville riskeille (seitsemästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2003/10/EY

15.2.2003

14.2.2006 Musiikki- ja viihdeala: 15.2.2008. Merenkulkua harjoittavien alusten henkilökunta: 15.2.2011

EUVL L 42, 15.2.2003, s. 38–44

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2007/30/EY

28.6.2007

31.12.2012

EUVL L 165, 27.6.2007, s. 21–24

Asetus (EY) N:o 1137/2008

11.12.2008

EUVL L 311, 21.11.2008, s. 1–54

Direktiiviin 2003/10/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 02.10.2015