Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea (ACSH)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös (2003/C 218/01) työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean perustamisesta

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä perustetaan työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava kolmikantakomitea, jonka tehtävänä on avustaa Euroopan komissiota työturvallisuutta ja työterveyttä koskevien päätösten valmistelemisessa ja täytäntöönpanossa sekä helpottaa yhteistyötä kansallisten hallintoviranomaisten sekä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen välillä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Komitea, joka perustettiin neuvottelutoiminnan järkeistämiseksi työturvallisuuden ja työterveyden alalla, kattaa kaikki julkiset ja yksityiset talouden sektorit. Sen päätehtävät ovat

Komiteassa on kutakin EU-maata kohti kolme varsinaista jäsentä:

Jäsenet ovat jakautuneet kolmeen eturyhmään. Kukin eturyhmä valitsee jäsenistään tiedottajan ja nimeää koordinoijan.

Komitean puheenjohtajana toimii sosiaalipolitiikasta vastaavan komission pääosaston pääjohtaja. Se kokoontuu täysistunnossa kaksi kertaa vuodessa. Komissio (työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava pääosasto) tarjoaa komitealle sihteeristöpalvelut.

Komitean toimintatapaa säännellään sen työjärjestyksessä, jonka komitea hyväksyi 18. marraskuuta 2004 komission puoltavan lausunnon pohjalta.

Työjärjestyksessä määritellään myös päätöksentekomenettelyt, joita komission on noudatettava antaessaan virallisia lausuntoja. Mahdollisia menettelyjä ovat seuraavat:

Komitean hyväksymät lausunnot eivät sido komissiota.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 1. tammikuuta 2004 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean perustamisesta (2003/C 218/01) (EUVL C 218, 13.9.2003, s. 1–4)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission lausunto työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean työjärjestysluonnoksesta (KOM(2004) 0756 lopull., 17.11.2004)

Viimeisin päivitys: 30.11.2016