Tärinälle altistuminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2002/44/EC – terveyttä ja turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (tärinä) aiheutuville riskeille

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Työnantajien on

EU-maiden on otettava käyttöön toimenpiteitä työntekijöiden terveydentilan asianmukaisen seurannan varmistamiseksi, erityisesti jos

Jos lääkäri katsoo, että työntekijällä on tunnistettava sairaus tai hän on vajaakuntoinen tärinän takia,

EU-maat voivat tietyin edellytyksin vapauttaa meri- ja lentoliikenteen direktiivin noudattamisesta.

Direktiivissä säädetään erilaisista altistuksen toiminta-arvoista sen mukaan, vaikuttaako tärinä käyttäjän käsivarteen ja käteen vai koko kehoon tavanomaisen kahdeksan tunnin päivän aikana.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 6. heinäkuuta 2002 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 6. heinäkuuta 2005 mennessä.

TAUSTAA

Raskaiden, tärisevien koneiden toistuva käyttäminen työssä voi vahingoittaa käyttäjän tuki- ja liikuntaelimistöä, hengitystä ja jopa aivoja. Lainsäädännöllä tasapainotetaan käyttäjien suojelua ja pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvien tarpeettomien hallinnollisten, taloudellisten ja oikeudellisten rasitteiden välttämistä.

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/44/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (tärinä) aiheutuville riskeille (kuudestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) – Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen lausuma (EUVL L 177, 6.7.2002, s. 13–20)

Neuvoston direktiiviin 2002/44/EY tehdyt peräkkäiset tarkistukset ja muutokset on sisällytetty alkuperäiseen asiakirjaan. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1–8)

Direktiiviin 89/391/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 26.11.2018