Räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttama vaara

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 1999/92/EY — vähimmäisvaatimukset räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamalle vaaralle mahdollisesti alttiiksi joutuvien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivillä velvoitetaan työnantajat:

Tiloissa, jotka olivat jo käytössä ennen 30 päivää kesäkuuta 2003 ja joissa voi esiintyä räjähdyskelpoisia ilmaseoksia, vähimmäisvaatimuksia oli noudatettava kolmen vuoden kuluessa kyseisestä päivämäärästä.

Direktiivissä on kolme liitettä, jotka koskevat:

Euroopan komissio antoi vuonna 2003 ei-pakollisen hyviä käytäntöjä koskevan oppaan direktiivin täytäntöönpanemiseksi. Opasta käytetään yhdessä räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan direktiivin rinnalla. EU-maiden olisi varmistettava, että työnantajien saatavilla on asiaankuuluvat tiedot, ja ohjattava niitä käyttämään hyviä käytäntöjä koskevaa opasta.

Direktiivillä 2007/30/EY yksinkertaistettiin direktiivin 89/391/ETY ja sen eri erityisdirektiivien täytäntöönpanosta komissiolle laadittavia kertomuksia koskevia vaatimuksia. EU-maiden on nyt laadittava kaikkien näiden direktiivien täytäntöönpanosta yksi kertomus viiden vuoden välein.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 28. tammikuuta 2000 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 30. kesäkuuta 2003 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Räjähdyskelpoinen ilmaseos: normaalipaineisen ilman ja toisaalta kaasun, höyryn, sumun tai pölyn muodossa olevien palavien aineiden seos, jossa palaminen leviää syttymisen jälkeen koko palamattomaan seokseen.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/92/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, vähimmäisvaatimuksista räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamalle vaaralle mahdollisesti alttiiksi joutuvien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi (viidestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi), (EUVL L 23, 28.1.2000, s. 57–64)

Direktiiviin 1999/92/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/34/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 309-356)

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1–8)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 26.11.2018