Altistuminen kemiallisille aineille

Tässä direktiivissä vahvistetaan vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi heidän turvallisuuteensa ja terveyteensä kohdistuvilta riskeiltä, jotka aiheutuvat kemikaaleista, joille he altistuvat työssään. Siinä säädetään altistumisen raja-arvoista ja ehkäisevistä toimenpiteistä.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 98/24/EY, annettu 7 päivänä huhtikuuta 1998, työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä (neljästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi).

TIIVISTELMÄ

SOVELTAMISALA

Direktiiviä 98/24/EY sovelletaan vaarallisille kemikaaleille altistuviin työntekijöihin, kun sen säännökset ovat edullisempia kuin työntekijöiden suojelua syöpää aiheuttavilta aineilta koskevan direktiivin 2004/37/EY säännökset.

Puitedirektiiviä 89/391/ETY, jossa vahvistetaan vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi kemikaalien aiheuttamilta terveys- ja turvallisuusriskeiltä, sovelletaan kaikilta osin sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä direktiivissä olevien ankarampien tai erityissäännösten soveltamista.

Pian aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan asetuksen (EY) N:o 1272/2008 hyväksymisen jälkeen oli tarpeen mukauttaa vuoden 1998 direktiivi ja neljä muuta direktiiviä uusiin säännöksiin. Muutokset sisällytettiin direktiiviin 2014/27/EU, jossa yksilöidään vaaralliset kemikaalit ja tiedotetaan käyttäjää niihin liittyvistä riskeistä pakkausmerkintöjen ja käyttöturvallisuustiedotteen vakiosymboleilla ja ilmaisuilla.

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET

Riskienarviointi

Työnantajan on määriteltävä, esiintyykö työpaikalla vaarallisia kemikaaleja, ja jos esiintyy, hänen on arvioitava kemikaalien turvallisuudelle ja terveydelle mahdollisesti aiheuttamat riskit. Arviointi on pidettävä ajan tasalla.

Riskien torjuminen

Työnantajien on toteutettava tarvittavat ehkäisytoimenpiteet riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi. Heidän on otettava käyttöön asianmukaiset varusteet ja rajoitettava vaarallisille kemikaaleille altistumisen ja niiden turvallisen käsittelyn, varastoinnin ja kuljetuksen kestoa. Jos mahdollista, kemikaalit tai prosessit on korvattava vähemmän vaarallisilla aineilla tai prosesseilla.

Lainsäädännössä on määritelty työperäistä altistumista koskevat viitteelliset raja-arvot.

Onnettomuus-, tapaturma-ja hätätilanteissa toimiminen

Työnantajien on laadittava toimintasuunnitelmat, jotta onnettomuuden sattuessa ryhdytään asianmukaisiin toimiin, joihin kuuluu asianosaisten tiedottaminen. Niitä täydentävät säännölliset turvallisuusharjoitukset ja ensiapuvälineet.

Työntekijöiden tiedottaminen ja kouluttaminen

Työnantajien on tiedotettava työntekijöitä riskienarvioinnin tuloksista, tiloissa olevista vaarallisista kemiallisista aineista ja oleellisista työperäisen altistumisen raja-arvoista. Heidän on myös tarjottava koulutusta ja tietoa asianmukaisista varotoimenpiteistä.

MUUT SÄÄNNÖKSET

Kiellot

Direktiivissä kielletään tiettyjen kemikaalien tuotanto, valmistus ja käyttö. Ne on määritelty liitteessä III. Poikkeukset ovat sallittuja tietyissä olosuhteissa, kuten tieteellisessä tutkimuksessa ja testauksessa. Näissä tapauksissa työnantajien on ilmoitettava viranomaisille tiedot, kuten käytettävät määrät ja osallistuvien työntekijöiden todennäköinen määrä.

Terveydenseuranta

EU-maiden on järjestettävä asianmukainen terveydenseuranta työntekijöille, joiden terveys saattaa olla vaarassa. Yksilölliset terveyttä ja altistumista koskevat tiedot on tallennettava.

Loppusäännökset

EU-maiden on annettava komissiolle viiden vuoden välein eri toimenpiteiden täytäntöönpanoa koskeva kertomus.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Neuvoston direktiivi 98/24/EY

25.5.1998

5.5.2001

EUVL L 131, 5.5.1998

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2007/30/EY

28.6.2007

31.12.2012

EUVL L 165, 27.6.2007

Direktiivi 2014/27/EU

25.3.2014

1.6.2015

EUVL L 65, 5.3.2014

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EUVL L 183, 29.6.1989).

Neuvoston direktiivi 92/58/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1992, työssä käytettäviä turvallisuus- ja/tai terveysmerkkejä koskevista vähimmäisvaatimuksista (yhdeksäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EUVL L 245, 26.8.1992).

Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä (kymmenes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EUVL L 348, 28.11.1992).

Neuvoston direktiivi 94/33/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1994, nuorten työntekijöiden suojelusta (EUVL L 216, 20.8.1994).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/37/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (kuudes neuvoston direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (kodifioitu toisinto) (EUVL L 158, 30.4.2004).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta. (EUVL L 353, 31.12.2008).

Viimeisin päivitys 05.05.2014