Syöpää aiheuttaville aineille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistuminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2004/37/EY – suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta

Oikaisu

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä määritetään vähimmäisvaatimukset, joiden tarkoituksena on suojella työntekijöitä heidän terveyttään ja turvallisuuttaan uhkaavilta vaaroilta, jotka aiheutuvat tai voivat aiheutua työperäisestä altistumisesta syöpää aiheuttaville aineille* ja perimän muutoksia aiheuttaville aineille*. Jotta voidaan vähentää tällaisesta altistumisesta työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen aiheutuvia vaaroja, direktiivissä määritetään ehkäisy- ja suojelutoimenpiteet sekä altistumisen raja-arvot.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Direktiiviä sovelletaan aineisiin tai seoksiin, jotka täyttävät asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 (aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen) olevassa liitteessä I vahvistetut syöpää aiheuttavan aineen kategorian 1A tai 1B luokituskriteerit tai sukusolujen perimää vahingoittavan aineen kategorian 1A tai 1B luokituskriteerit. Lisäksi direktiiviä sovelletaan siinä olevassa liitteessä I tarkoitettuihin syöpää aiheuttaviin aineisiin, seoksiin ja prosesseihin sekä kyseisessä liitteessä tarkoitetussa prosessissa vapautuviin aineisiin tai seoksiin. Vuonna 2017 direktiiviin tehtyjen muutosten myötä liite sisältää kuusi kohtaa:

Direktiiviä ei sovelleta työntekijöihin, jotka altistuvat ainoastaan Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen kattamalle säteilylle.

Direktiiviä sovelletaan asbestille altistuviin työntekijöihin, jos sen säännöt ovat työterveyden ja työturvallisuuden kannalta suotuisampia kuin direktiivin 2009/148/EY (Asbestille altistuminen: työntekijöiden suojaaminen) sisältämät säännöt.

Direktiivin 89/391/ETY (Työterveys ja työturvallisuus – yleiset säännöt) säännöksiä sovelletaan kokonaisuudessaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä direktiivissä olevien ankarampien tai erityissäännösten noudattamista.

Altistumisen määrittely ja vaarojen arviointi

Jos toiminnassa on vaara altistua syöpää aiheuttaville aineille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille, työntekijöiden altistumisen laatu, määrä ja kesto on määritettävä säännöllisesti. Näin voidaan arvioida vaara työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle ja päättää toteutettavista toimenpiteistä. Arvioinnissa on otettava huomioon kaikki altistumistiet, myös imeytyminen ihoon ja/tai ihon läpi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä vaaralle erityisen alttiisiin työntekijöihin.

Direktiivi 2014/27/EU saattaa direktiivin 2004/37/EY yhdenmukaiseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 kanssa. Kyseisessä direktiivissä luotiin aineiden ja seosten EU:ssa tapahtuvaa luokitusta, merkitsemistä ja pakkaamista varten uusi järjestelmä, joka perustuu kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettuun luokitusjärjestelmään.

Direktiivillä (EU) 2017/2398 päivitetään direktiiviä 2004/37/EY seuraavilla tavoilla:

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET

Vähentäminen ja korvaaminen

Työnantajien on vähennettävä syöpää aiheuttavan aineen tai perimän muutoksia aiheuttavan aineen käyttöä erityisesti korvaamalla se aineella, seoksella tai menetelmällä, joka ei ole vaarallinen tai joka on vähemmän vaarallinen, jos korvaaminen on teknisesti mahdollista.

Altistumisen ehkäisy ja torjunta

Jos syöpää aiheuttavaa ainetta tai perimän muutoksia aiheuttavaa ainetta ei voida korvata, työnantajan on varmistettava, että syöpää aiheuttavaa ainetta tai perimän muutoksia aiheuttavaa ainetta valmistetaan ja käytetään suljetussa järjestelmässä. Jos tämä ei ole teknisesti mahdollista, työnantajien on varmistettava, että altistumisen taso vähennetään niin alhaiseksi kuin on teknisesti mahdollista.

Altistuminen ei saa ylittää liitteessä III vahvistettuja raja-arvoja.

Työnantajan on toteutettava useita toimenpiteitä kaikkialla missä syöpää aiheuttavaa ainetta tai perimän muutoksia aiheuttavaa ainetta käytetään.

Toimivaltaiselle viranomaiselle annettavat tiedot

Työnantajien on toimitettava pyydettäessä toimivaltaiselle viranomaiselle esimerkiksi seuraaviin asioihin liittyvät tiedot: syyt syöpää aiheuttavien aineiden tai perimän muutoksia aiheuttavien aineiden käyttämiseen, toteutetut ehkäisevät toimenpiteet tai altistuneiden työntekijöiden määrä.

Ennakoimaton altistuminen

Työnantajien on tiedotettava työntekijöille sellaisen ennakoimattoman tapahtuman tai onnettomuuden sattuessa, joka voi aiheuttaa työntekijöiden epätavallisen altistumisen. Suojavaatetusta ja henkilökohtaista hengityksensuojainta on käytettävä ja altistuminen on pidettävä ehdottomasti mahdollisimman vähäisenä. Tällaisella alueella saavat työskennellä ainoastaan ne työntekijät, joiden osallistuminen töiden suorittamiseen on välttämätöntä.

Ennakoitavissa oleva altistuminen

Kun voidaan ennakoida, että työntekijöiden altistuminen kasvaa esimerkiksi huoltotöiden aikana, ja kun kaikki muut ehkäisytoimenpiteet on toteutettu, työnantajien on päätettävä tarvittavista toimenpiteistä, joilla lyhennetään työntekijöiden altistumisen kesto mahdollisimman vähäiseksi ja varmistetaan työntekijöiden suojaaminen tällaisissa tehtävissä. Työntekijöiden on käytettävä suojavaatetusta ja henkilökohtaista hengityksensuojainta, ja altistumisaika on pidettävä ehdottomasti lyhimpänä mahdollisena. Lisäksi tällaiseen toimintaan käytettävät alueet on eristettävä ja merkittävä selvästi.

Pääsy vaara-alueille

Työnantajien on rajoitettava pääsy vaara-alueille sellaisiin työntekijöihin, joiden on heidän työnsä tai tehtäviensä vuoksi päästävä kyseisille alueille.

Hygienia ja henkilökohtainen suojaus

Työnantajien on toteutettava kaikessa toiminnassa, jossa on saastumisen vaara, seuraavat hygieniaan ja henkilökohtaiseen suojaukseen liittyvät toimenpiteet:

Työntekijät eivät saa joutua vastaamaan näiden toimenpiteiden kustannuksista.

Työntekijöille annettava tiedotus ja koulutus

Työnantajien on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, jotta työntekijät ja/tai heidän edustajansa saavat riittävää ja asianmukaista koulutusta seuraavista aiheista:

Työnantajien on varmistettava, että syöpää aiheuttavia aineita tai perimän muutoksia aiheuttavia aineita sisältävät säiliöt, pakkaukset ja laitteistot on merkitty selvästi ja helposti luettavasti ja että esiin asetetaan selvästi näkyviä varoitusmerkkejä.

Lisäksi on toteutettava aiheelliset toimenpiteet, jotta työntekijät voivat tarkastaa, että tätä direktiiviä sovelletaan asianmukaisesti. Työntekijöille on ilmoitettava epätavallisesta altistumisesta mahdollisimman nopeasti.

Työnantajilla on oltava päivitetty luettelo työntekijöistä, jotka suorittavat toimia, joista on vaaraa työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle syöpää aiheuttaville aineille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumisen osalta.

Työntekijöitä ja/tai heidän edustajiaan on kuultava, ja heidän on voitava osallistua kaikkiin kysymyksiin, jotka liittyvät syöpää aiheuttaville aineille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen.

ERINÄISET TOIMENPITEET

Terveyden seuranta

EU-maiden on otettava käyttöön järjestelyjä, joilla seurataan työntekijöiden terveyttä, jotta soveltuvissa tapauksissa heidän terveyttään seurataan asianmukaisesti ennen altistumista ja säännöllisin väliajoin sen jälkeen. Järjestelyjen on oltava sellaisia, että on mahdollista toteuttaa henkilökohtaiseen terveyteen liittyviä ja työterveyden toimenpiteitä. Kun työntekijän terveyttä seurataan, on luotava henkilökohtaiset terveystiedot.

Sen jälkeen, kun direktiiviä 2004/27/EY muutettiin direktiivillä (EU) 2017/2398, terveyden seurantaa voidaan työntekijöiden terveystarkastuksista vastaavan lääkärin tai viranomaisen neuvosta jatkaa altistumisen jälkeen niin kauan kuin on tarpeellista kyseisen työntekijän terveyden turvaamiseksi.

Liite II sisältää käytännön suosituksia työntekijöiden terveystarkastuksia varten.

Toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettava kaikki syöpätapaukset, joiden on todettu aiheutuneen työperäisestä altistumisesta. EU-maiden on otettava nämä tiedot huomioon kertomuksissa, jotka ne toimittavat Euroopan komissiolle direktiivin 89/391/ETY mukaisesti.

Arviointi

Direktiivissä (EU) 2017/2398 edellytetään, että komissio arvioi osana direktiivin 2004/37/EY täytäntöönpanon seuraavaa arviointia tarvetta muuttaa hengitettävän kiteisen piioksidipölyn raja-arvoa.

Lisäksi komission on vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen mennessä arvioitava tieteellisen tiedon uusimman kehityksen perusteella mahdollisuutta muuttaa tämän direktiivin soveltamisalaa siten, että siihen sisällytetään lisääntymiselle vaaralliset aineet*.

Tietojen säilyttäminen

Ajanmukainen luettelo altistuneista työntekijöistä, jota työnantajan on pidettävä, sekä henkilökohtaiset terveystiedot on säilytettävä vähintään 40 vuotta altistumisen päättymisen jälkeen.

Raja-arvot

Vuonna 2017 direktiiviin tehdyn muutoksen seurauksena liite III sisältää seuraavien aineiden raja-arvot:

Vinyylikloridi-monomeerin ja kovapuupölyjen osalta direktiivillä (EU) 2017/2398 tarkistetaan raja-arvoja uusien tieteellisten tietojen perusteella. Yhdelletoista uudelle syöpää aiheuttavalle aineelle vahvistettiin työperäisen altistumisen raja-arvot.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 20. toukokuuta 2004 alkaen. Direktiivillä 2004/37/EY kodifioidaan ja korvataan direktiivi 90/394/ETY ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset sekä direktiivit 97/42/EY ja 1999/38/EY. Kyseisten direktiivien saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevien määräaikojen (viimeistään 29. huhtikuuta 2003) soveltamista jatkettiin.

EU-maiden on sisällytettävä direktiivillä (EU) 2017/2398 käyttöön otetut toimenpiteet kansalliseen lainsäädäntöön 17. tammikuuta 2020 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Syöpää aiheuttavat aineet: aineita, jotka saattavat aiheuttaa syövän organismissa.
Perimän muutoksia aiheuttavat aineet: aineita, jotka muuttavat organismin geneettistä ainesta.
Lisääntymiselle vaaralliset aineet: aineita, jotka häiritsevät lisääntymistä.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/37/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (kuudes neuvoston direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (kodifioitu toisinto) (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 50–76). Teksti julkaistu oikaisussa (EUVL L 229, 29.6.2004, s. 23–34).

Direktiiviin 2004/37/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2009/2398, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (EUVL L 345, 27.12.2017, s. 87–95)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/148/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä (EUVL L 330, 16.12.2009, s. 28–36)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1–1355).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1–8)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 20.04.2018