Aluksilla tapahtuva sairaanhoito

Merialukset ovat työpaikkoja, jotka maantieteellisen eristyneisyytensä vuoksi aiheuttavat lisääntyneen riskin aluksilla olevien työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Aluksilla olisi oltava riittävät, säännöllisesti tarkistettavat tarvikkeet, joiden avulla työntekijät voivat saada riittävän sairaanhoidon merillä.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 92/29/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, terveydelle ja turvallisuudelle asetettavista vähimmäisvaatimuksista aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamiseksi

TIIVISTELMÄ

Merialukset ovat työpaikkoja, jotka maantieteellisen eristyneisyytensä vuoksi aiheuttavat lisääntyneen riskin aluksilla olevien työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Aluksilla olisi oltava riittävät, säännöllisesti tarkistettavat tarvikkeet, joiden avulla työntekijät voivat saada riittävän sairaanhoidon merillä.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä pyritään varmistamaan terveydelle ja turvallisuudelle asetettavat vähimmäisvaatimukset aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Jokaisen EU-maan on varmistettava, että kyseiseen maahan rekisteröidyt alukset tai maan lipun alla purjehtivat alukset kuljettavat aina mukanaan lääkintätarvikkeita. Tarkemmat vaatimukset riippuvat aluksen luokasta ja direktiivin liitteissä luetelluista yksityiskohdista. Tämän lisäksi

Kaikissa vaarallisia aineita kuljettavissa aluksissa on myös oltava asianmukaisia vasta-aineita. Lauttatyyppisissä aluksissa, jonka toimintaolosuhteiden vuoksi ei ole aina mahdollista tietää kuljetettavien vaarallisten aineiden laatua, on kuljetettava (liitteessä II lueteltuja) vasta-aineita, paitsi jos lautan säännöllisen linjaliikenteen yksi merimatka kestää alle kaksi tuntia. Kaikki saatavilla olevat vasta-aineet on lueteltava tarkastusasiakirjassa.

Omistajan vastuulla on lääkintätarvikkeiden tarjoaminen. Aluksen päällikkö tai hänen valtuutettu edustajansa on vastuussa tarvikkeiden hallinnasta. Ne on pidettävä hyvässä kunnossa, ja niitä on täydennettävä säännöllisesti omistajan omalla kustannuksella.

Lääkintätarvikkeiden mukana on oltava ohjeet niiden käytöstä, mukaan lukien tiedot vaadittujen vasta-aineiden käytöstä.

Merenkulun ammatilliseen koulutukseen on sisällyttävä onnettomuustapauksessa tai hengenvaarallisessa tilanteessa tarpeellisia ensiaputoimenpiteitä koskeva peruskoulutus. Aluksen päällikön tai työntekijän, jonka vastuulle on annettu lääkintätarvikkeiden käyttö, on saatava erityiskoulutusta vähintään joka viides vuosi.

On nimettävä keskukset, joista työntekijät saavat maksutonta lääkintäapua radioitse muun muassa lääkäreiltä, jotka ovat saaneet koulutusta laivalla vallitsevista erityisolosuhteista.

EU-maiden on varmistettava, että vuositarkastukset suoritetaan sen varmistamiseksi, että lääkintätarvikkeet ovat direktiivin mukaisia.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 10. huhtikuuta 1992.

TAUSTAA

COVID-19-kriisin puhkeamisen jälkeen ja osana kriisin vaikutusten hallitsemiseksi toteutettuja toimia Euroopan komissio hyväksyi

Komission tiedonanto Ohjeet aluksilla olevien merenkulkijoiden, matkustajien ja muiden henkilöiden terveyden suojelemisesta, kotiuttamisesta ja matkustusjärjestelyistä

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 92/29/ETY

10.4.1994

31.12.1994

EYVL L 113, 30.4.1992, s. 19-36

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1882/2003

20.11.2003

-

EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1-53

Direktiivi 2007/30/EY

28.6.2007

31.12.2012

EUVL L 165, 27.6.2007, s. 21-24

Asetus (EY) N:o 1137/2008

11.12.2008

-

EUVL L 311, 21.11.2008, s. 1-54

Direktiiviin 92/29/ETY tehdyt korjaukset ja muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 08.05.2020