Kalastusalukset – työntekijöiden työterveys ja -turvallisuus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 93/103/EY – turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset kalastusaluksilla tehtävässä työssä

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Siinä esitetään toimenpiteitä ja määritetään vastuut, joiden tarkoituksena on parantaa työterveyttä ja -turvallisuutta kalastusaluksilla.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kalastusalusten omistajien on varmistettava, ettei alusten käyttö vaaranna työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä, kun otetaan huomioon ennakoitavissa olevat sääolosuhteet. Direktiivin 89/391/ETY mukaisesti omistajien on otettava huomioon myös vaarat, jotka uhkaavat alukseen jääviä työntekijöitä muiden työntekijöiden poistuessa työpaikaltaan torjumaan vaaratilannetta.

Uusien kalastusalusten sekä nykyaluksiin tehtävien laajojen korjaus- ja kunnostustöiden oli täytettävä turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset 23. marraskuuta 1995 mennessä, mutta nykyalukset saivat seitsemän vuotta lisäaikaa näiden vaatimusten täyttämiseen.

Merellä sattuneista vaaratilanteista, jotka vaikuttavat aluksen työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen, on ilmoitettava sekä asiasta vastaaville viranomaisille että aluksen lokikirjassa.

EU-maiden on varmistettava, että tehtävään valtuutetut viranomaiset tarkastavat alukset säännöllisesti direktiivin noudattamisen varmistamiseksi.

Omistajan velvoitteet

Omistajan on varmistettava, että alukset sekä niiden varusteet ja laitteet ovat puhtaita ja hyvässä kunnossa, ja noudatettava direktiivin liitteissä lueteltuja yksityiskohtaisia vaatimuksia, jotka koskevat seuraavia aloja:

Aluksella on pidettävä riittävä ja asianmukainen hätävarustus.

Työntekijöiden kouluttaminen ja kuuleminen

Työntekijöille on tiedotettava kaikista terveyttä ja turvallisuutta koskevista toimenpiteistä, ja heidät on koulutettava asianmukaisesti erityisesti ehkäisemään onnettomuuksia sekä käyttämään hengenpelastus- ja pelastautumisvarusteita. Kaikille todennäköisesti esimiestehtävissä toimiville henkilöille on annettava lisäkoulutusta ammattitautien ja onnettomuuksien torjumisesta, aluksen vakauteen vaikuttavista seikoista ja vakauden säilyttämisestä kaikissa ennakoitavissa olevissa toimintaolosuhteissa sekä radionavigoinnista ja -viestinnästä.

Työntekijöitä tai heidän edustajiaan on kuultava turvallisuutta ja terveyttä koskevista toimenpiteistä direktiivin 89/391/ETY mukaisesti. Työntekijöiden edustajille olisi järjestettävä keinot näiden toimien toteuttamiseen, ja heidän on voitava myös käyttää niihin riittävästi työaikaa ilman palkanmenetystä, eivätkä ne saisi huonontaa heidän asemaansa. Heille on myös annettava mahdollisuus esittää näkemyksensä tarkastuskäyntien aikana direktiivissä 89/391/ETY määriteltyjen työntekijöiden osallistumista koskevien ehtojen mukaisesti.

Täytäntöönpano

EU-maiden on annettava Euroopan komissiolle joka viides vuosi kertomus direktiivin soveltamisesta käytäntöön. Siinä on tuotava esille myös työmarkkinaosapuolten kannat.

Komission vuonna 2009 antamassa kertomuksessa arvioidaan tässä käsitellyn direktiivin käytännön täytäntöönpanoa sekä vuonna 1992 terveydelle ja turvallisuudelle asetettavista vähimmäisvaatimuksista aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamiseksi annettua direktiiviä.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 2. tammikuuta 1994 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 23. marraskuuta 1995 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 93/103/EY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1993 turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista kalastusaluksilla tehtävässä työssä (kolmastoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 307, 13.12.1993, s. 1–17)

Direktiiviin 93/103/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1–8)

Ks. konsolidoitu toisinto

Neuvoston direktiivi 92/29/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, terveydelle ja turvallisuudelle asetettavista vähimmäisvaatimuksista aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamiseksi (EYVL L 113, 30.4.1992, s. 19–36)

Ks. konsolidoitu toisinto

Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle työterveys- ja työturvallisuusdirektiivien 93/103/EY (kalastusalukset) ja 92/29/ETY (aluksilla tapahtuva sairaanhoito) käytännön täytäntöönpanosta (KOM(2009) 599 lopull., 29.10.2009)

Viimeisin päivitys: 18.08.2016