Kaivannaisteollisuuden työntekijöiden terveys ja turvallisuus

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Neuvoston direktiivi 92/104/ETY – avo- ja kaivoslouhintateollisuuden työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä määritetään vähimmäisvaatimukset kaivoslouhintateollisuuden työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivi kattaa avo- ja kaivoslouhintateollisuuden, mukaan lukien malminetsinnän sekä louhittujen materiaalien valmistamisen myytäväksi. Siihen ei sisälly louhittujen materiaalien jalostusta.

Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden takaamiseksi työnantajan on varmistettava, että:

työpaikat suunnitellaan ja organisoidaan siten, että työntekijät voivat työskennellä vaarantamatta omaa turvallisuuttaan ja terveyttään tai muiden työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä,

työn on aina tapahduttava vastuuhenkilön valvonnassa,

työ, johon sisältyy erityinen vaara, annetaan vain pätevän henkilöstön tehtäväksi, ja se suoritetaan annettujen ohjeiden mukaan,

turvaohjeet ovat sellaisia, että kaikki työntekijät, joita asia koskee, voivat ymmärtää ne,

saatavilla on ensiapuvälineet ja

turvallisuusharjoitukset suoritetaan säännöllisin väliajoin.

Työnantajan, joka on vastuussa kaikkien turvallisuutta ja terveyttä koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanosta, on laadittava turvallisuus- ja terveysasiakirja, josta käy ilmi, että vaarat, joille työntekijät joutuvat alttiiksi, on arvioitu ja että työpaikka on turvallinen. Jos työpaikassa on eri yritysten työntekijöitä, asiakirjassa pitäisi myös ilmoittaa yhteensovittamisen ja täytäntöönpanossa tarvittavien menettelyjen tavoitteet.

Työnantajan on myös:

annettava viipymättä kertomus toimivaltaisille viranomaisille vakavista työtapaturmista ja vaaratilanteista,

ryhdyttävä toimenpiteisiin tulipalojen välttämiseksi, toteamiseksi ja torjumiseksi, sekä räjähtävien tai muiden terveydelle vaarallisten ilmankoostumusten esiintymisen estämiseksi,

järjestettävä hätäuloskäynti- ja pelastamiskeinot,

järjestettävä varoitus- ja muut yhteydenpitojärjestelmät, jotka mahdollistavat avunsaannin, ulospääsyn ja pelastustoimenpiteet,

ilmoitettava työntekijöille työpaikan turvallisuuteen ja terveyteen liittyvistä toimenpiteistä,

varmistettava, että työntekijät käyvät säännöllisissä terveystarkastuksissa työnsä altistuksiin liittyen,

varmistettava työntekijöiden kuuleminen ja osallistuminen terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Tarkemmat vaatimukset on määritetty direktiivin liitteissä.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 7. joulukuuta 1992.

TAUSTAA

Työterveys ja työturvallisuus: toiminta-alat Euroopan komission verkkosivustolla.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 92/104/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1992, vähimmäisvaatimuksista avo- ja kaivoslouhintateollisuuden työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi (kahdestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 92/104/ETY

7.12.1992

7.12.1994

EYVL L 404, 31.12.1992, s. 10–25

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2007/30/EY

28.6.2007

31.12.2012

EUVL L 165, 27.6.2007, s. 21–24

Viimeisin päivitys: 15.10.2015