Kaivannaisteollisuuden työntekijöiden terveys ja turvallisuus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 92/91/EY – vähimmäisvaatimukset porausta käyttävän kaivannaisteollisuuden työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tarkoituksena on säätää porausta käyttävän kaivannaisteollisuuden* on-shore- ja off-shore-laitosten työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kaikkien työpaikkojen, joita käytetään mineraalien etsintään ja louhintaan poraamalla, on täytettävä direktiivissä ja sen liitteessä määritellyt terveyttä ja turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset, ottaen huomioon työpaikan, toiminnan tai olosuhteiden luonteen tai erityisen vaaran.

Työnantajan yleiset velvoitteet

Työnantajan on

Turvallisuus- ja terveysasiakirja

Työnantajan on ennen työn aloittamista varmistettava, että turvallisuus- ja terveysasiakirja on laadittu ja että se on ajan tasalla (työterveyttä ja -turvallisuutta koskevista yleisistä säännöistä annetun direktiivin 89/391/ETY 6, 9 ja 10 direktiivin mukaisesti). Turvallisuus- ja terveysasiakirjassa on osoitettava erityisesti, että

Kun samassa työpaikassa on eri yritysten työntekijöitä, työnantajan, joka on kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaan vastuussa työpaikasta, on yhteensovitettava kaikkien työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta koskevat toimenpiteet ja ilmoitettava ne turvallisuus- ja terveysasiakirjassa.

Yhteensovittaminen ei vaikuta yksittäisten työnantajien vastuuseen.

Tapaturmista ja vaarallisista tilanteista ilmoittaminen

Työnantajan on viipymättä annettava kertomus toimivaltaisille viranomaisille kaikista vakavista ja/tai kuolemaan johtaneista työtapaturmista ja vaaratilanteista.

Ehkäisevät toimenpiteet ja viestintätoimenpiteet

Työntekijöiden suojaamiseksi vaaroilta (kuten tulelta, räjähdyksiltä ja terveydelle vaarallisilta ilmankoostumuksilta) työnantajien on

Työpaikalla suoritettavat muutokset

Kun työpaikoilla suoritetaan muutoksia, laajennuksia ja/tai muuttamisia tämän direktiivin voimaan saattamisen ajankohdan jälkeen, työnantajien on varmistettava, että ne ovat direktiivin liitteessä säädettyjen vähimmäisvaatimusten mukaisia.

Työntekijöiden terveystarkastus

Kullekin työntekijälle on tehtävä terveystarkastus ennen kuin hänet määrätään direktiivissä tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyviin tehtäviin ja myöhemmin säännöllisin väliajoin.

Työntekijöiden kuuleminen ja osallistuminen

Työnantajien on varmistettava, että työntekijöitä kuullaan ja että heidän sallitaan osallistua tässä direktiivissä tarkoitettujen asioiden käsittelyyn.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 11. marraskuuta 1992 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 3. marraskuuta 1994 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Porausta käyttävä kaivannaisteollisuus: teollisuudenala, jolla harjoitetaan

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 92/91/EY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1992, vähimmäisvaatimuksista porausta käyttävän kaivannaisteollisuuden työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi (yhdestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi), (EYVL L 348, 28.11.1992, s. 9–24)

Direktiiviin 92/91/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1–8)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 15.01.2019