Tilapäiset ja liikkuvat rakennustyömaat

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 92/57/ETY – turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset tilapäisillä tai liikkuvilla rakennustyömailla

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Direktiiviä sovelletaan tilapäisiin tai liikkuviin rakennustyömaihin* kaikkiin sekä julkisiin että yksityisiin toiminnan aloihin, kuten teollisuuteen, maatalouteen, kauppaan, hallintoon, palveluihin, koulutukseen, kulttuuriin ja vapaa-ajan toimintaan.

Direktiiviä ei sovelleta kaivannaisteollisuuden poraukseen ja louhintaan.

Turvallisuutta ja terveyttä koskeva suunnitelma

Rakennushankkeen toteuttajan* tai rakennushankkeen valvojan* on

Rakennushankkeen valmistelu

Rakennushankkeen toteuttajan tai rakennushankkeen valvojan on sovellettava direktiivissä 89/391/ETY tarkoitettuja yleisiä periaatteita sekä turvallisuutta koskevaa suunnitelmaa

Yhteensovittamisesta vastaavien henkilöiden on

Rakennushankkeen toteuttaminen

Yhteensovittamisesta vastaavien henkilöiden on rakennushankkeen toteuttamisvaiheessa

Rakennushankkeen toteuttajien, rakennushankkeen valvojien ja työnantajien vastuu

Vaikka yhteensovittamisesta vastaava henkilö olisi nimetty, rakennushankkeen toteuttajalla tai rakennushankkeen valvojalla on edelleen vastuu turvallisuuteen ja terveyteen liittyvistä toimenpiteistä seuraavasti:

Työntekijöille tiedottaminen sekä työntekijöiden kuuleminen ja osallistuminen

Työntekijöitä ja/tai heidän edustajiaan on direktiivin 89/391/ETY mukaisesti

Direktiivin muuttaminen

Direktiivillä 2007/30/EY yksinkertaistettiin direktiivin 89/391/ETY ja sen eri erityisdirektiivien täytäntöönpanosta Euroopan komissiolle laadittavia kertomuksia koskevia vaatimuksia. EU-maiden on nyt laadittava kaikkien näiden direktiivien täytäntöönpanosta yksi kertomus viiden vuoden välein.

Vuonna 2017 julkaistiin direktiivin täytäntöönpanoa koskeva tutkimus.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 17. heinäkuuta 1992 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 31. joulukuuta 1993 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Tilapäiset tai liikkuvat rakennustyömaat: rakennustyömaita, joilla suoritetaan talonrakennus- tai maa- ja vesirakennustöitä (liitteessä I on luettelo, joka ei ole tyhjentävä).
Rakennushankkeen toteuttaja: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka lukuun rakennushanke toteutetaan.
Rakennushankkeen valvoja: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka rakennushankkeen toteuttajan nimissä vastaa rakennushankkeen suunnittelusta ja/tai toteuttamisesta ja/tai toteuttamisen valvonnasta.
Itsenäinen ammatinharjoittaja: muu henkilö kuin työntekijä tai työnantaja, joka ammattitoiminnallaan osaltaan vaikuttaa rakennushankkeen valmistumiseen.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 92/57/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1992, turvallisuutta ja terveyttä koskevien vähimmäisvaatimusten täytäntöönpanosta tilapäisillä tai liikkuvilla rakennustyömailla (kahdeksas direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 245, 26.8.1992, s. 6–22)

Direktiiviin 92/57/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1–8)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 26.11.2018