Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 2062/94 – Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella perustetaan Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, jonka tehtävänä on toimittaa EU:n elimille, EU-maille ja muille asianomaisille teknisiä, tieteellisiä ja taloudellisia tietoja.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tehtävä

Viraston tehtävät:

Rakenne

Strategia

Virasto laatii vuotuiset ohjelmasuunnitteluasiakirjat, jotka perustuvat kuusivuotiseen yritysstrategiaan. Kauden 2014–2020 strategiassa on kuusi ensisijaista toiminta-aluetta, joiden painopiste on verkostoitumisessa ja jotka ovat yhdenmukaisia EU:n kauden 2014–2020 työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan strategiakehyksen kanssa.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 9. syyskuuta 1994 alkaen.

TAUSTAA

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 2062/94, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1994, Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta (EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1–7)

Asetukseen (EY) N:o 2062/94 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle työterveyttä ja --turvallisuutta koskevasta EU:n strategiakehyksestä kaudelle 2014–2020 (COM(2014) 332 final, 6.6.2014)

Viimeisin päivitys: 05.12.2016