Ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen

Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys on yksi monista työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi suunnitelluista eurooppalaisista aloitteista. Se auttaa maita edistämään ja valvomaan ammatillisen koulutuksen järjestelmiensä parannuksia.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta (EUVL C 155, 8.7.2009, s. 1-10).

TIIVISTELMÄ

Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys on yksi monista työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi suunnitelluista eurooppalaisista aloitteista. Se auttaa maita edistämään ja valvomaan ammatillisen koulutuksen järjestelmiensä parannuksia.

SUOSITUKSEN TARKOITUS

Siinä perustetaan ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys. Se on ”työkalulaatikko”, jolla on yhteiset eurooppalaiset puitteet. Kansalliset viranomaiset voivat vapaaehtoispohjalta käyttää niitä näkökohtia, jotka he kokevat tärkeimmiksi omien ammatillisen koulutuksen järjestelmiensä laadun kehittämisessä, parantamisessa, ohjaamisessa ja arvioinnissa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Toukokuussa 2014 EU-hallitukset panivat merkille koulutuksen laadunvarmistamisessa saavutetun edistyksen ja olivat yhtä mieltä lisäkehityksen tarpeesta.

TAUSTAA

Suosituksen tulisi edistää opetus- ja koulutusjärjestelmien uudistamista ja varmistaa, ettei koulutusta lopeteta ilman päättötodistusta. Sen tavoitteena on myös parantaa opetuksen, koulutuksen ja työllisyyden keskinäistä vuorovaikutussuhdetta.

Lisätietoja:

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta 18 päivänä kesäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen täytäntöönpanosta (COM(2014) 30 final, 28.1.2014).

Neuvoston päätelmät koulutusta tukevasta laadunvarmistuksesta, annettu 20 päivänä toukokuuta 2014 (EUVL C 183, 14.6.2014, s. 30-35).

Viimeisin päivitys: 30.07.2015