Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET)

ECVET-järjestelmä on yhteinen menetelmäkehys, joka helpottaa oppimistuloksista myönnettyjen opintosuoritusten keräämistä ja siirtoa yhdestä tutkintojärjestelmästä toiseen. Järjestelmän tarkoituksena on edistää kansainvälistä liikkuvuutta ja elinikäisen oppimisen mahdollisuutta. Sillä ei ole tarkoitus korvata kansallisia tutkintojärjestelmiä, vaan parantaa eri järjestelmien keskinäistä yhteensopivuutta ja vertailtavuutta. ECVET-järjestelmää sovelletaan henkilön eri opiskelualoilla saavuttamiin oppimistuloksiin, jotka siirretään, tunnustetaan ja kerätään yhteen tutkinnon suorittamista varten. Tämä hanke helpottaa Euroopan unionin (EU) kansalaisten tutkintojen, pätevyyden ja osaamisen tunnustamista heidän kotimaansa lisäksi myös muissa EU-maissa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) perustamisesta (EUVL C 155, 8.7.2009, s. 11-18)

TIIVISTELMÄ

Komission esittämä eurooppalainen opintosuoritusten siirtojärjestelmä ammatillista koulutusta varten (ECVET) on menetelmäkehys tutkintojen esittämiseksi oppimistulosyksiköinä , joihin liittyy pisteitä .

ECVET on järjestelmä ammatillisen koulutuksen oppimistulosyksiköiden keräämiseksi ja siirtämiseksi Euroopassa. Sen avulla voidaan tunnustaa ja rekisteröidä henkilön oppimistuloksia eri yhteyksistä, sekä ulkomailta että virallisen, epävirallisen tai arkioppimisen piiristä. Oppimistulokset voidaan siirtää henkilön alkuperäiseen järjestelmään kerättäväksi yhteen tutkintoa varten.

Tutkintojen tason ja sisällön määrittävien kansallisten järjestelmien erilaisuus ei suosi opiskelijoiden rajat ylittävää liikkuvuutta. ECVET korjaa tämän tilanteen helpottamalla opiskelijoiden liikkuvuutta kaikkialla EU:ssa.

EU-maat saivat halutessaan hyväksyä tämän suosituksen ja toteuttaa siirtojärjestelmän. Niitä pyydettiin vapaaehtoisesti toteuttamaan vaiheittaisia toimia, joilla pyrittiin ECVET-järjestelmän käyttöönottoon vuonna 2012.

ECVETin toteuttamisessa hyödynnetään kumppanuuksia ja opiskelusopimuksiin (yhteisymmärryspöytäkirja) perustuvia verkostoja, joilla luodaan asianmukaiset puitteet opintosuoritusten siirrolle. Opintosuoritusten siirtämiseen sovellettavat periaatteet ja tekniset määritelmät, joiden avulla tutkinnot kuvataan tutkinnon osina niistä saatavine pisteineen, on esitetty liitteessä II.

Sidosryhmistä ja toimivaltaisista organisaatioista koostuva ECVET-verkosto tukee ECVET-järjestelmää ja EU-maiden tietojen- ja kokemustenvaihtoa. Verkoston pohjalta komissio on perustanut ECVET-käyttäjien ryhmän, joka osallistuu ECVET-käyttöoppaiden kehittämiseen ja ECVETin toteuttamiseen.

Muiden aloitteiden täydentävyys pätevyyksien tunnustamiseksi ja siirtämiseksi

ECVET on yksi monista eurooppalaisista aloitteista, joilla edistetään opiskelijoiden liikkuvuutta Euroopan unionissa (EU). Tällaisia aloitteita ovat muun muassa Europass ja liikkuvuutta koskeva eurooppalainen laatuperuskirja.

ECVET myös täydentää eurooppalaista opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmää (EOAS) liittämällä ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen toisiinsa. Vuonna 1989 käyttöön otettu ECTS-järjestelmä edistää ulkomailla suoritettujen opintojaksojen avoimuutta ja tunnustamista.

ECVET-järjestelmän tavoitteena on helpottaa oppimistuloksista myönnettyjen opintosuoritusten siirtoa yhdestä tutkintojärjestelmästä toiseen. Tavoite on eri kuin eurooppalaisella tutkintojen viitekehyksellä, joka muodostaa yhteisen viitekehyksen. Järjestelmien yhdenmukaistamisen sijasta ECVET-järjestelmällä edistetään niiden yhteensopivuutta ja taataan kertyneiden oppimistulosyksiköiden siirtämistä ja tunnustamista koskevien olemassa olevien kansallisten säännösten välinen liitäntä.

ECVET-järjestelmää ei sovelleta ammattipätevyyden vastavuoroiseen tunnustamiseen, johon liittyvässä direktiivissä asetetaan EU-maita sitovia velvoitteita.

Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys

ECVETin yhteydessä esiteltiin myös työkalu, jolla pyritään kannustamaan EU-maita vaihtamaan parhaita käytäntöjä ammattikoulutuspolitiikan alalla. Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen tarkoituksena on parantaa kansallisia laadunhallintakäytäntöjä tällä alalla tarjoamalla yhteiset kriteerit ja mittapuut.

KESKEISET TERMIT

* Tutkinto: arviointi- ja tunnistamisprosessin virallinen tulos, joka saadaan toimivaltaisen organisaation vahvistettua, että henkilö on suorittanut tietyt vaatimukset täyttävät oppimistulokset.

* Oppimistulosyksikkö: tutkinnon osa, joka koostuu johdonmukaisesta tietojen, taitojen ja pätevyyden kokonaisuudesta ja joka voidaan arvioida ja validoida.

* Opintosuorituspiste tai ECVET-piste: tutkintoon kuuluvien oppimistulosten numeerisesti esitetty kokonaispainoarvo ja yksiköiden suhteellinen painoarvo tutkinnosta.

Viimeisin päivitys: 22.09.2015