Elinikäisen oppimisen avaintaidot

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Suositus 2006/962/EY elinikäisen oppimisen avaintaidoista

SUOSITUKSEN TARKOITUS

Suosituksessa kehotetaan EU-maiden hallituksia sisällyttämään elinikäisen oppimisen strategioihinsa myös avaintaitojen opettaminen ja oppiminen. Suosituksessa yksilöidään kahdeksan avaintaitoa, jotka ovat osaamiseen perustuvassa yhteiskunnassa ensiarvoisen tärkeitä kaikille.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

TAUSTAA

Ihmiset tarvitsevat globalisoituvassa maailmassa erilaisia taitoja voidakseen sopeutua ympäristön nopeisiin muutoksiin ja menestyä muuttuvassa maailmassa. Alkuperäisellä elinikäisen oppimisen ohjelmalla pyrittiin tarjoamaan ihmisille mahdollisuuksia oppia uutta koko elämänsä ajan.

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus 2006/962/EC, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, elinikäisen oppimisen avaintaidoista (EUVL L 394, 30.12.2006, s. 10–18)

Viimeisin päivitys: 10.10.2016