Euroopan koulutusjärjestelmien tavoitteiden seurantaohjelma

Tämän työohjelman tarkoituksena on panna täytäntöön koulutusjärjestelmien konkreettiset tulevaisuuden tavoitteet.

ASIAKIRJA

Euroopan koulutusjärjestelmien tavoitteiden yksityiskohtainen seurantaohjelma [EYVL C 142, 14.3.2002, s. 1].

TIIVISTELMÄ

Barcelonassa pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa koulutusneuvosto ehdotti yhdessä komission kanssa seuraavaa työohjelmaa, johon sisältyy yksityiskohtainen aikataulu koulutusjärjestelmien konkreettisten tulevaisuuden tavoitteiden ja avainasioiden täytäntöönpanoa varten:

- Koulutusjärjestelmien laadun parantaminen

Strategiset tavoitteet ja liitännäistavoitteet

Avainasiat

Edistymistä mittaavat indikaattorit

Opettajien ja kouluttajien koulutuksen parantaminenAlkamisajankohta: 2002

- Määritetään taidot, jotka opettajilla ja kouluttajilla on oltava, kun otetaan huomioon heidän muuttuva asemansa osaamisyhteiskunnassa;- Luodaan edellytykset, joilla opettajia ja kouluttajia tuetaan asianmukaisesti heidän pyrkiessään vastaamaan osaamisyhteiskunnan haasteisiin elinikäistä oppimista silmällä pitäen;- Varmistetaan, että opettajien ja kouluttajien ammattiin on riittävästi tulijoita kaikissa opetusaineissa ja kaikilla tasoilla, ja huolehditaan ammatin pitkän aikavälin tarpeista tekemällä opettajan ja kouluttajan ammatti entistä kiinnostavammaksi;- Pyritään saamaan opetus- ja koulutusalalle henkilöitä, joilla on muiden alojen ammattikokemusta.

- Pätevien opettajien ja kouluttajien puute/liikatarjonta työmarkkinoilla;- Koulutusohjelmiin (opettajat ja kouluttajat) pyrkivien määrällinen kehitys;- Ammatilliseen jatkokoulutukseen osallistuvien opettajien ja kouluttajien prosentuaalinen osuus.

Taitojen kehittäminen osaamisyhteiskuntaa vartenAlkamisajankohta: vuoden 2001 jälkipuolisko

- Määritetään uudet perustaidot ja se, miten ne ja perinteiset perustaidot voidaan paremmin sisällyttää opetussuunnitelmiin;- Huolehditaan siitä, että kaikilla, myös heikommassa asemassa olevilla, niillä joilla on erityistarpeita, niillä jotka jättävät koulun kesken sekä ammattia opiskelevilla, on todellinen mahdollisuus oppia perustaidot;- Edistetään perustaitojen virallista vahvistamista jatkuvan koulutuksen ja työllistyvyyden helpottamiseksi.

- Toisen asteen koulutuksen saaneet;- Opettajien ammatillinen jatkokoulutus;- Luku- ja kirjoitustaidossa, laskutaidossa ja matematiikassa saavutetut oppimaan oppimisen tasot;- Niiden aikuisten prosentuaalinen osuus ikäryhmittäin, jotka eivät ole saaneet ylemmän toisen asteen koulutusta ja jotka ovat osallistuneet johonkin aikuiskoulutuksen muotoon.

Jokaisella on oltava mahdollisuus tieto- ja viestintätekniikan käyttöönAlkamisajankohta: vuoden 2001 jälkipuolisko

- Hankitaan asianmukaisia laitteistoja ja opetusohjelmistoja;- Edistetään tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien opetus- ja oppimistekniikkojen hyödyntämistä.

- Niiden opettajien prosentuaalinen osuus, jotka ovat saaneet koulutuksen tieto- ja viestintätekniikan käyttöön kouluissa;- Niiden oppilaiden ja opiskelijoiden prosentuaalinen osuus, jotka käyttävät tieto- ja viestintätekniikkaa opinnoissaan;- Oppilaitosten sellaisten oppituntien prosentuaalinen osuus, joilla käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa.

Tieteellisiin ja teknisiin opintoihin otettavien määrän lisääminenAlkamisajankohta: vuoden 2001 jälkipuolisko

- Lisätään kiinnostusta matematiikkaan, luonnontieteisiin ja tekniikkaan varhaisiästä alkaen;- Motivoidaan yhä useampia nuoria valitsemaan matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan alan opinnot ja ura;- Vahvistetaan naisten ja miesten tasapuolista edustusta kyseisten alojen opiskelijoiden keskuudessa;- Varmistetaan, että päteviä opettajia on riittävästi.

- Matematiikan, luonnontieteiden ja teknisten alojen opinnot aloittavien määrän kasvu (ylempi toinen aste ja korkea-aste, eriteltynä sukupuolen mukaan);- Matematiikassa, luonnontieteissä ja teknisissä aineissa loppututkinnon suorittaneiden määrän kasvu eriteltynä sukupuolen mukaan;- Tutkijoiden ja insinöörien määrän kasvu eriteltynä sukupuolen mukaan;- Pätevien matematiikan, luonnontieteiden ja teknisten aineiden opettajien määrän kasvu (toinen aste).

Resurssien paras mahdollinen käyttöAlkamisajankohta: 2002

- Lisätään investointeja inhimillisiin voimavaroihin siten, että samalla varmistetaan käytettävissä olevien varojen oikeudenmukainen ja tehokas jakautuminen, jotta helpotettaisiin koulutukseen pääsyä ja parannettaisiin sen laatua;- Tuetaan sellaisten keskenään yhteensopivien laadunvarmistusjärjestelmien kehittämistä, joissa otetaan huomioon monimuotoisuus Euroopassa;- Kehitetään julkisten ja yksityisten tahojen välisiä kumppanuusmahdollisuuksia.

- Inhimilliseen pääomaan asukasta kohti tehtävien investointien lisääminen (rakenteellinen indikaattori).

- Koulutukseen pääsyn helpottaminen

Strategiset tavoitteet ja liitännäistavoitteet

Avainasiat

Edistymistä mittaavat indikaattorit

Avoimen oppimisympäristön luominenAlkamisajankohta: vuoden 2002 jälkipuoliskolta vuoden 2003 loppuun

- Laajennetaan mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen tarjoamalla tietoa, neuvontaa ja opastusta kaikista käytettävissä olevista oppimismahdollisuuksista;- Järjestetään sellaista koulutusta, johon aikuiset voivat tosiasiallisesti osallistua siten, että koulutukseen osallistuminen voidaan yhdistää aikuisten muihin tehtäviin ja velvoitteisiin;- Varmistetaan, että kaikilla on mahdollisuus koulutukseen;- Edistetään joustavien oppimispolkujen luomista kaikille;- Edistetään kaikilla tasoilla koulutuslaitosten välisten elinikäisen oppimisen verkostojen syntymistä.

- Koulutukseen osallistuvien osuus prosentteina 25-64-vuotiaasta väestöstä (rakenteellinen indikaattori).

Oppimisen kiinnostavuuden lisääminenAlkamisajankohta: vuoden 2002 jälkipuoliskolta vuoden 2003 loppuun

- Kannustetaan nuoria jatkamaan opiskelua oppivelvollisuuden suorittamisen jälkeen, ja motivoidaan aikuisia osallistumaan elinikäiseen oppimiseen ja annetaan heille siihen mahdollisuus;- Kehitetään keinoja vahvistaa virallisesti koulujärjestelmän ulkopuolinen oppiminen;- Pyritään lisäämään oppimisen kiinnostavuutta sekä virallisissa koulutusjärjestelmissä että niiden ulkopuolella;- Edistetään kaikkia koskevaa oppimiskulttuuria.

- Työntekijöiden työaikana koulutukseen käyttämä aika prosentuaalisesti laskettuna ikäryhmittäin;- Osallistuminen korkea-asteen koulutukseen;- Niiden vain alemman toisen asteen koulutuksen saaneiden 18-24-vuotiaiden määrä, jotka eivät ole koulutuksessa (rakenteellinen indikaattori).

Aktiivisen kansalaisuuden, yhtäläisten mahdollisuuksien ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tukeminenAlkamisajankohta: 2002

- Edistetään sitä, että kaikki kouluyhteisön jäsenet oppivat demokratian arvot ja demokraattisen osallistumisen, jotta luodaan pohja aktiiviselle kansalaisuudelle;- Otetaan yhtäläisiin mahdollisuuksiin liittyvät näkökohdat täysimääräisesti huomioon koulutuksen tavoitteissa ja toiminnassa;- Varmistetaan tasa-arvoiset mahdollisuudet taitojen hankkimiseen.

- Niiden vain alemman toisen asteen koulutuksen saaneiden 18-24-vuotiaiden määrä, jotka eivät ole koulutuksessa (rakenteellinen indikaattori).

- Koulutusjärjestelmien lähentäminen ympäröivään maailmaan

Strategiset tavoitteet ja liitännäistavoitteet

Avainasiat

Edistymistä mittaavat indikaattorit

Yhteyksien vahvistaminen työelämään, tutkimukseen ja yhteiskuntaan yleensäAlkamisajankohta: vuoden 2002 jälkipuoliskolta vuoden 2003 loppuun

- Edistetään koulutusjärjestelmien ja koko yhteiskunnan välistä tiivistä yhteistyötä;- Perustetaan kaikentyyppisten koulutuslaitosten, yritysten ja tutkimuslaitosten välisiä, molempia osapuolia hyödyttäviä kumppanuuksia;- Tuetaan asianomaisten sidosryhmien tehtävää koulutuksen kehittämisessä, mukaan luettuina ammatillinen peruskoulutus ja työssäoppiminen.

- Harjoittelujärjestelyjen piiriin kuuluvien opiskelijoiden ja harjoittelijoiden (vuorottelukoulutus) prosentuaalinen osuus.

Yrittäjyyden edistäminenAlkamisajankohta: vuoden 2002 jälkipuoliskolta vuoden 2003 loppuun

- Edistetään aloitteellisuutta ja luovuutta koko koulutusjärjestelmässä yrittäjyyden aikaansaamiseksi;- Helpotetaan liikeyrityksen perustamiseen ja hoitamiseen tarvittavien taitojen oppimista.

- Itsenäisten ammatinharjoittajien osuus tietoon perustuvan talouden eri aloilla (erityisesti 25-35-vuotiaiden ikäryhmässä);- Yrityksen perustamiseen liittyvää neuvontaa ja ohjausta tarjoavien koulutuslaitosten prosentuaalinen osuus.

Vieraiden kielten oppimisen parantaminenAlkamisajankohta: vuoden 2002 jälkipuoliskolta vuoden 2003 loppuun

- Rohkaistaan jokaista opettelemaan kahta ja tarvittaessa useampaa kieltä oman äidinkielensä lisäksi ja edistetään tietoisuutta vieraiden kielten oppimisen tärkeydestä kaikissa ikäryhmissä;- Rohkaistaan kouluja ja oppilaitoksia käyttämään tehokkaita opetusmenetelmiä ja motivoimaan oppilaitaan jatkamaan kieltenopiskelua myöhemmin elämässään.

- Sellaisten oppilaiden ja opiskelijoiden prosentuaalinen osuus, jotka saavuttavat tietyn taitotason kahdessa vieraassa kielessä;- Sellaisten kieltenopettajien prosentuaalinen osuus, jotka ovat osallistuneet ammatilliseen perus- tai jatkokoulutukseen, johon on sisältynyt liikkuvuuden kautta mahdollisuus suoriin yhteyksiin siihen kieleen ja kulttuuriin, jota he opettavat.

Liikkuvuuden ja vaihtojen lisääminenAlkamisajankohta: 2002

- Tarjotaan yksilöille ja koulutuslaitoksille, myös niille, jotka palvelevat heikommassa asemassa olevia, mahdollisimman laajat mahdollisuudet osallistua liikkuvuuteen, ja vähennetään jäljellä olevia liikkuvuuden esteitä;- Seurataan Euroopan laajuisen liikkuvuuden määrää, suuntia, osallistumisastetta sekä laatunäkökohtia;- Helpotetaan liikkuvuuden puitteissa hankittujen taitojen todentamista ja tunnustamista;- Edistetään eurooppalaisen koulutuksen esilläoloa ja tunnustamista maailmassa sekä sen kiinnostavuutta muualta maailmasta tulevien opiskelijoiden ja tutkijoiden kannalta.

- Osan opinnoistaan muussa EU-maassa tai kolmannessa maassa suorittavien kansallisten opiskelijoiden ja harjoittelijoiden osuus;- Muista EU-maista tulevien eri koulutusasteilla työskentelevien opettajien ja tutkijoiden osuus;- EU:sta ja EU:n ulkopuolelta tulevien koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden ja harjoittelijoiden määrä ja jakauma.

Eurooppalaisen yhteistyön edistäminenAlkamisajankohta: 2002

- Tehostetaan ja nopeutetaan tunnustamismenettelyjä, jotta opintojen tai koulutuksen jatkaminen ja työnteko kaikkialla Euroopassa helpottuu;- Edistetään asiasta vastaavien laitosten ja viranomaisten välistä yhteistyötä yhteensopivuuden lisäämiseksi laadunvarmistuksessa ja validoinnissa;- Edistetään koulutusmahdollisuuksia ja -rakenteita koskevien tietojen avoimuutta avoimen eurooppalaisen koulutusalueen luomiseksi;- Edistetään opetuksen ja koulutuksen eurooppalaista ulottuvuutta.

- Muussa EU-maassa tai kolmannessa maassa opintojaan jatkavien korkeakouluopiskelijoiden, jatko-opiskelijoiden ja tutkijoiden osuus;- Euroopassa yhteisiä tutkintoja suorittavien prosentuaalinen osuus;- ECTS:n ja Europassi -järjestelmän piiriin kuuluvien ja/tai tutkintojen/todistusten lisäosaa suorittavien opiskelijoiden ja harjoittelijoiden prosentuaalinen osuus.

Avoimen koordinointijärjestelmän mukaisesti tässä työohjelmassa määritetään myös tärkeimmät välineet, joilla mitataan edistymistä ja verrataan eurooppalaisia saavutuksia sekä Euroopan maiden välillä että kansainvälisesti.

Taustaa

Saavutettuja tuloksia on tarkoitus arvioida vuoden 2003 puolivälissä, minkä jälkeen laaditaan työohjelman täytäntöönpanoa koskeva väliraportti kevään 2004 huippukokoukselle ja loppuraportti vuonna 2010.

Viimeisin päivitys 28.09.2006