Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma 2007–13

Yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen liittyvien ohjelmien avulla Euroopan unioni tavoittaa suureen määrään kansalaisiaan. Elinikäisen oppimisen toimintaohjelman yleistavoitteena on edesauttaa yhteisön kehittymistä edistyneenä osaamisyhteiskuntana Lissabonissa sovitun strategian mukaisesti. Ohjelma tukee ja täydentää jäsenvaltioiden toimia tällä alalla edistämällä yhteisön koulutusjärjestelmien välistä vaihtoa, yhteistyötä ja liikkuvuutta, jotta järjestelmistä tulisi laatunsa osalta maailmanlaajuisia esikuvia.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 2006/1720/EY, tehty 15 päivänä marraskuuta 2006, elinikäisen oppimisen toimintaohjelman perustamisesta [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Elinikäisen oppimisen toimintaohjelman 2007–13 tavoitteena on tukea yhteisön koulutusjärjestelmien välistä vaihtoa, yhteistyötä ja liikkuvuutta siten, että järjestelmistä tulee laatunsa osalta maailmanlaajuisia esikuvia Lissabonin strategian mukaisesti. Ohjelman avulla pyritään edistämään Euroopan unionin kehittymistä edistyneenä osaamisyhteiskuntana, joka kykenee ylläpitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Edellä mainitun yleistavoitteen toteuttamiseksi ohjelmassa on elinikäistä oppimista Euroopan unionissa (EU) koskevia erityistavoitteita, joiden tarkoituksena on

Toimintaohjelma on toteutettava siten, että se muodostaa loogisen kokonaisuuden muiden politiikan alojen kanssa. Ohjelman avulla tuetaan Euroopan unionin laaja-alaisten poliittisten toimien toteuttamista, ja otetaan samalla huomioon oppijoiden mahdolliset erityistarpeet ja helpotetaan heidän osallistumistaan yleisopetukseen. Lisäksi tavoitteena on edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja lisätä tietoisuutta Euroopan kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden sekä monikulttuurisuuden merkityksestä keinona torjua rasismia, ennakkoluuloja ja muukalaisvihaa.

Ohjelman toteutuksen ja Koulutus 2010 -työohjelman, kasvun ja työllisyyden yhdennettyjen suuntaviivojen, jotka liittyvät työllisyyttä edistävään kumppanuuteen, sekä muiden kulttuuriin, nuorisoon tai yritystoimintaan liittyvien toimien, on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus ja täydennettävä toisiaan. Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskukselle Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskukselle (Cedefop), Euroopan koulutussäätiölle ja ammatillista koulutusta käsittelevälle neuvoa-antavalle komitealle tiedotetaan ohjelmaan liittyvistä seikoista ja/tai ne voivat osallistua ohjelman toteutukseen omien toimivaltuuksiensa mukaisesti.

Tavoitteiden toteuttamiseksi ohjelmasta tuetaan seuraavia toimia:

Ohjelmaan voivat osallistua EU:n jäsenvaltioiden lisäksi ETA:an kuuluvat EFTA-maat (Islanti, Liechtenstein ja Norja), Sveitsin valaliitto, EU:n ehdokasmaat sekä Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat niiden sääntöjen ja sopimusten mukaisesti, jotka määritellään näiden maiden osallistumista yhteisön ohjelmiin koskevien sääntöjen ja sopimusten perusteella.

Komissio voi lisäksi tehdä yhteistyötä kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen, kuten Euroopan neuvoston ja YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unescon) kanssa.

Ohjelman tuensaajia ovat

Komissio ja kansalliset toimistot ovat yhdessä vastuussa ohjelman hallinnoinnista. Kansalliset toimistot voivat hoitaa tietyntyyppisten hankkeiden, henkilöiden liikkuvuushankkeiden, kahden- tai monenvälisten kumppanuuksien tai yksipuolisten tai kansallisten hankkeiden valinnan.

Ohjelman toteutuksessa komissiota avustaa hallintokomitea, joka koostuu jäsenvaltioiden edustajista. Täytäntöönpanotoimet on hyväksyttävä komitologian keinoin hallinnollisia menettelyitä noudattaen. Vain tiettyjen tukirahojen myöntämistä koskevat päätökset voidaan tehdä ilman komitean läsnäoloa. Yhteisön tason sosiaalisen vuoropuhelun ja työmarkkinaosapuolten entistä tiiviimmän toimintaohjelman toteutukseen osallistumisen edistämiseksi työmarkkinaosapuolten edustajat voivat osallistua komitean työskentelyyn tarkkailijoina, kun käsitellään ammatilliseen koulutukseen liittyviä asioita.

Ohjelman ohjeellisiksi rahoituspuitteiksi on ohjelman koko keston ajaksi vahvistettu 6 970 miljardia euroa. Alakohtaisiin ohjelmiin osoitetut vähimmäismäärät (ks. jäljempänä) ovat seuraavat: 13 prosenttia Comeniukseen, 40 prosenttia Erasmukseen, 25 prosenttia Leonardo da Vinciin ja 4 prosenttia Grundtvigiin.

Komissio seuraa ja arvioi säännöllisesti ohjelman toteutumista yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ohjelman täytäntöönpanoa koskevat raportit viimeistään kesäkuuta 2010 sekä ohjelman vaikutuksia koskevat raportit viimeistään 30. kesäkuuta 2015.

Komissio antaa väliarviointiraportin saavutetuista tuloksista ja täytäntöönpanon laadullisista ja määrällisistä näkökohdista viimeistään 31. maaliskuuta 2011, tiedonannon ohjelman jatkumisesta viimeistään 31. joulukuuta 2011 ja jälkiarviointiraportin viimeistään 31. maaliskuuta 2016.

ALAKOHTAISET OHJELMAT

Ohjelma jakautuu kuuteen alaohjelmaan, joista neljä on alakohtaisia alaohjelmia. Kaikki alakohtaiset ohjelmat ovat rakenteeltaan samanlaisia ja vastaavat niin osallistujien kuin koulutusta tarjoavien tai sitä edistävien laitosten ja organisaatioiden opetus- ja oppimistarpeisiin kullakin osa-alueella. Kaikkiin toimiin sisältyviä aiheita ovat liikkuvuus, kielitaito ja uusi teknologia.

Comenius

Ohjelma kohdistuu esiopetukseen ja kouluopetukseen ylemmän keskiasteen loppuun saakka sekä tällaista koulutusta tarjoaviin laitoksiin ja organisaatioihin.

Ohjelmassa on kaksi erityistavoitetta:

Ohjelman toiminnalliset tavoitteet:

Comenius-ohjelmasta voidaan tukea seuraavia toimia:

Liikkuvuus- ja kumppanuustoimiin käytetään vähintään 80 prosenttia Comeniuksen määrärahoista.

Erasmus

Erasmus-ohjelma koskee virallista korkea-asteen koulutusta sekä korkea-asteen ammatillista koulutusta kurssin pituudesta tai saatavasta tutkinnosta riippumatta tohtorin tutkintoon johtavat opinnot mukaan luettuina. Nyt myös korkea-asteen ammatillinen koulutus kuuluu Erasmus-ohjelmaan Leonardo da Vinci -ohjelman sijaan.

Ohjelmalla on kaksi erityistavoitetta:

Ohjelman toiminnallisten tavoitteiden avulla pyrittään parantamaan, tukemaan ja kehittämään seuraavia seikkoja:

Erasmus-ohjelmasta voidaan tukea seuraavia toimia:

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci -ohjelma koskee ammatillista koulutusta lukuun ottamatta korkea-asteen ammatillista koulutusta.

Ohjelman erityistavoitteet ovat seuraavat:

Ohjelman toiminnallisten tavoitteiden avulla pyritään parantamaan ja tukemaan seuraavia seikkoja:

Leonardo da Vinci -ohjelman varoista voidaan tukea seuraavia toimia:

Liikkuvuuteen ja kumppanuuksiin käytetään vähintään 60 prosenttia ohjelman määrärahoista.

Grundtvig

Grundtvig-ohjelma koskee kaikentyyppistä aikuiskoulutusta.

Ohjelman tavoitteena on:

Toiminnalliset tavoitteet:

Grundtvig-ohjelmasta voidaan tukea seuraavia toimia:

Liikkuvuuteen ja kumppanuuksiin käytetään vähintään 55 prosenttia Grundtvig-ohjelman määrärahoista.

Poikittaisohjelma

Poikittaisohjelmaan sisältyy toimintoja, jotka ulottuvat kahden tai useamman alakohtaisen alaohjelman toiminta-alalle.

Poikittaisohjelma jakautuu neljään avaintoimeen:

Ohjelman erityistavoitteet ovat seuraavat:

Toiminnalliset tavoitteet:

Ohjelman toimet perustuvat poikittaisohjelman avaintoimiin. Esimerkiksi toimintapoliittista yhteistyötä ja innovointia koskevan avaintoimen määrärahoista voidaan myöntää tukea toimintalinjojen ja järjestelmien tarkastelua varten, josta esimerkkeinä voidaan mainita Eurydice -tietoverkko, sekä tutkinto- ja pätevyysvaatimuksia selkeyttämistä, liikkuvuuden yhteydessä tarvittavia tietopalveluja ja ohjausta ja laadunvarmistusta koskevaa yhteistyötä varten esimerkiksi , tutkintotodistusten akateemisen tunnustamisen kansallisille tiedotuskeskuksille (NARIC), ja Europass -aloitteelle.

Jean Monnet -ohjelma

Jean Monnet -ohjelman kohteena on Euroopan yhdentymistä koskeva tutkimus sekä yhteisön tasolla toimivien koulutusalan laitosten ja yhdistysten tukeminen.

Ohjelma sisältää kolme avaintoimea:

Erityistavoitteet:

Ohjelman toiminnallisia tavoitteita ovat Euroopan yhdentymistä käsittelevän opetuksen, tutkimuksen ja pohdinnan korkean tason edistäminen, sellaisten eurooppalaisten laitosten tukeminen, jotka ovat erikoistuneet Euroopan yhdentymistä koskeviin kysymyksiin ja koulutusalalla toimivien korkealaatuisten eurooppalaisten laitosten ja järjestöjen toiminnan tukeminen.

Toimiin sisältyy yksipuolisia ja kansallisia hankkeita, esimerkiksi Jean Monnet -oppituolit, -osaamiskeskukset ja -opetusmoduulit, nuorille tutkijoille suunnattu tuki sekä monenväliset hankkeet ja -verkostot.

TAUSTA

Elinikäisen oppimisen ohjelma 2007–13 sisältää kaikki EU:n tämän alan ohjelmat ja perustuu aiempiin, kauden 2000–06 ohjelmiin, joita ovat Sokrates, Leonardo da Vinci, e-Learning-ohjelma ja Jean Monnet -toimi.

Kaikenkattava yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen tukiohjelma on aiempia ohjelmia johdonmukaisempi, järkevämpi ja tehokkaampi Ohjelman avulla eri alojen toimien yhteisvaikutus kasvaa samoin kuin näkyvyys, mikä on huomattavissa erityisesti kykynä vastata alan muutoksiin ja entistä parempina yhteistyömahdollisuuksina.

Ohjelma vaikuttaa siten osaltaan mm. Lissabonnin strategian ympäristöön liittyvien tavoitteiden toteutumiseen ja (Bolognan prosessilla) luodun eurooppalaisen korkeakoulutusalueen toteutumiseen. Samalla ohjelma vaikuttaa osaltaan sen tavoitteen saavuttamiseen, jolla pyritään tekemään Euroopan unionin koulutusjärjestelmistä vuoteen 2010 mennessä maailmanlaajuisia laatuesimerkkejä. Ohjelma korostaa myös kieltenoppimisen tärkeää asemaa Barcelonassa vuonna 2002 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti. Ohjelma liittyy myös koulutusjärjestelmien konkreettisiin tulevaisuuden tavoitteisiin, Koulutus 2010 -työohjelmaan, ammattitaitoa ja liikkuvuutta koskevaan toimintasuunnitelmaan ja kielten oppimisen ja kielellisen monimuotoisuuden edistämistä koskevaan toimintasuunnitelmaan.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2006/1720/EY

1.1.2007 – 31.12.2013

-

EYVL L 327, 24.11.2006.

Muutossäädökset

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2008/1357/EY

31.12.2008 – 31.12.2013

-

EYVL 350, 30.12.2008

See also

Viimeisin päivitys 29.01.2009