Nuorisotoimintaohjelma (2007–2013)

Nuorisotoimintaohjelman (2007–2013) tavoitteena on kehittää ja tukea nuorisoalan eurooppalaista yhteistyötä. Sen tarkoituksena on edistää nuorten ja erityisesti muita heikommassa asemassa olevien ja vammaisten nuorten osallistumista julkiseen toimintaan sekä kannustaa nuorten aloitteellisuutta, yrittäjyyttä ja luovuutta. Tätä varten ohjelmassa määritellään yleiset ja erityistavoitteet, jotka toteutetaan viiden toimen kautta.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1719/2006/EY, tehty 15 päivänä marraskuuta 2006, nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) perustamisesta ajanjaksoksi 2007–2013 [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Nuorisotoimintaohjelmalla ajanjaksoksi 2007–2013 pyritään jatkamaan ja vahvistamaan Euroopan unionin (EU) toimia ja yhteistyötä, jotka ovat kuuluneet Nuoriso-toimintaohjelmaan (2000–2006) ja ohjelmaan, joka koskee nuorisojärjestöjen tukemista (2004–2006). Ohjelman tarkoituksena on vahvistaa nuorten Eurooppaan kuulumisen tunnetta nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi yhteiskunnassa. Sen tarkoituksena on myös edistää laaja-alaisesti nuorten laadukasta koulutusta sekä lisätä nuorten yhteisvastuullisuutta ja keskinäistä ymmärtämystä.

Tavoitteet

Ohjelmalla on viisi yleistavoitetta, jotka täydentävät EU:n muita toimia (koulutus, kulttuuri, urheilu ja työllisyys) ja edistävät osaltaan myös EU:n politiikan eri osa-alueiden kehittämistä (kulttuurien monimuotoisuus, sosiaalinen yhteenkuuluvuus, kestävä kehitys ja syrjinnän torjuminen). Kuhunkin yleistavoitteeseen kuuluu erityistavoitteita.

Yleistavoite "edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta", johon kuuluu myös heidän Euroopan kansalaisuutensa edistäminen, sisältää kymmenen erityistavoitetta

Yleistavoitteen "kehitetään yhteisvastuullisuutta nuorten keskuudessa" tarkoituksena on edistää suvaitsevaisuutta ja vahvistaa siten osaltaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta kahden erityistavoitteen kautta

Yleistavoite "edistetään eri maiden nuorten keskinäistä ymmärtämystä" käsittää kolme erityistavoitetta

Yleistavoitteen "myötävaikutetaan nuorten toimintaa tukevien järjestelmien laadun ja nuorisoalalla toimivien kansalaisjärjestöjen edellytysten kehittämiseen" tarkoituksena on, että

Yleistavoitteen "vahvistetaan eurooppalaista yhteistyötä nuorisoalalla" otetaan paikallis- ja aluetaso asianmukaisesti huomioon, ja siihen kuuluu neljä erityistavoitetta

Toimet

Ohjelmaan sisältyy viisi tointa, joiden tarkoituksena on ohjelman yleisten tavoitteiden ja erityistavoitteiden toteuttaminen. Näillä toimilla edistetään nuorten aktiivista osallistumista pienimuotoisiin hankkeisiin samalla kun varmistetaan hankkeiden Euroopan laajuinen näkyvyys ja vaikutus. Hankkeet ovat paikallisella, alueellisella ja kansallisella tai kansainvälisellä tasolla suunniteltuja aloitteita sekä vastaavien eri maissa toteutettavien hankkeiden verkottamista.

Toimi "Nuorten Eurooppa" on tarkoitettu pääasiassa tukemaan nuorisovaihtoa nuorten liikkuvuuden lisäämiseksi ja samalla vahvistamaan heidän tunnettaan Euroopan kansalaisuudesta. Erityisesti edistetään nuorten osallistumista hankkeisiin, joissa pyritään antamaan mahdollisuus perehtyä erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin realiteetteihin tai lisäämään keskinäistä ymmärrystä nuorten osallistumisen lisäämiseksi kielelliseen ja kulttuurien väliseen valmennukseen. Tämä toiminta perustuu toimijoiden välisiin rajat ylittäviin kumppanuuksiin.

Tämän toimenpiteen tarkoituksena on myös kannustaa nuoria esittelemään omia hankkeitaan ja tukea näin heidän aloitekykyään, yritteliäisyyttään ja luovuuttaan.

Tämän toimen piiriin kuuluvat myös hankkeet, joiden tavoitteena on edistää nuorten osallistumista demokraattiseen toimintaan kannustamalla nuorten kansalaisuutta ja keskinäistä ymmärrystä. Tällaisissa hankkeissa nuoret osallistuvat aktiivisesti yhteisönsä toimintaan paikallisella, alueellisella, kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Lisäksi tuetaan toimia tai hankkeita, jotka perustuvat rajat ylittäviin kumppanuuksiin. Näin voidaan koota Euroopan tasolla yhteen ideoita, kokemuksia ja hyviä toimintatapoja, jotka on saatu paikallis- tai aluetason hankkeiden tai toiminnan yhteydessä.

Toimella "Eurooppalainen vapaaehtoistyö" lisätään nuorten osallistumista erilaiseen vapaaehtoistoimintaan EU:ssa ja sen ulkopuolella. Tavoitteena on nuorten yhteisvastuullisuuden kehittäminen, heidän aktiivisen kansalaisuutensa edistäminen sekä nuorten välisen keskinäisen ymmärtämyksen lisääminen.

Toimella tuetaan

Toimenpide kattaa vapaaehtoistyöntekijöiden kulut, vakuutuksen, toimeentulon ja matkat sekä muita heikommassa asemassa oleville nuorille tarvittaessa maksettavan erityislisän.

EU-maat ja komissio huolehtivat siitä, että laatuvaatimuksia noudatetaan: vapaaehtoistyö on epävirallista oppimista (siihen kuuluu opetustoimia, joiden tavoitteena on valmentaa nuoria henkilökohtaisella, kulttuurienvälisellä ja teknisellä tasolla, sekä jatkuva henkilökohtainen tuki); lisäksi kiinnitetään huomiota hankkeen eri toimijoiden väliseen kumppanuuteen ja riskien ennaltaehkäisyyn.

Toimella "Nuoret maailmassa" parannetaan nuorten keskinäistä ymmärtämystä ja aktiivista osallistumista avartamalla näkökulmaa maailmaan. Toimen tarkoituksena on tukea hankkeita, jotka toteutetaan sellaisten EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, jotka ovat tehneet nuorisoalaa koskevan sopimuksen EU:n kanssa. Toimenpiteellä tuetaan nuorisovaihtoa ja nuorisoalalla toimivien henkilöiden ja organisaatioiden vaihtoa. Lisäksi tuetaan aloitteita, joilla tuetaan nuorten keskinäistä ymmärtämystä, yhteisvastuuta ja suvaitsevaisuutta vahvistavia aloitteita sekä nuorisoalaan ja kansalaisyhteiskuntaan liittyvää yhteistyötä näissä maissa.

Ohjelmassa tehdään ero naapurimaiden (Euroopan naapuruuspolitiikan mukaiset kumppanimaat, Venäjä, Länsi-Balkanin maat) kanssa toteutettavien hankkeiden ja muiden EU:n ulkopuolisten maiden kanssa toteutettavien hankkeiden välillä. Etusijalla ovat ideoiden ja hyvien käytänteiden vaihto, kumppanuuksien ja verkostojen luominen sekä kansalaisyhteiskunnan kehittäminen.

Toimella "Nuoria koskevat tukijärjestelmät" tuetaan

Toimen "Tuki eurooppalaiselle nuorisoalan yhteistyölle" tarkoituksena on tukea nuorten, nuorisotyöhön osallistuvien järjestöjen ja henkilöiden sekä nuorisopolitiikasta vastaavien välistä jäsenneltyä vuoropuhelua. Toiminnan tavoitteena on erityisesti

Toteutus

Ohjelma on tarkoitettu tukemaan voittoa tavoittelemattomia nuorille, nuorisoryhmille ja nuorisotyöhön osallistuville henkilöille ja yhteisöille tarkoitettuja hankkeita. Ohjelma on tarkoitettu periaatteessa 15–28-vuotiaille nuorille (tietyin varauksin 13–30-vuotiaille nuorille).

Ohjelmaan voivat osallistua EU-maat, Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvat Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maat, EU:n ehdokasmaat, Länsi-Balkanin maat sekä Sveitsi (edellyttäen, että sen kanssa tehdään kahdenvälinen sopimus) ja EU:n ulkopuoliset maat ("ohjelman kumppanuusmaat"), jotka ovat tehneet EU:n kanssa nuorisoalaa koskevan yhteistyösopimuksen. Lisäksi ohjelman puitteissa voidaan tehdä yhteistyötä tällä alalla toimivien kansainvälisten järjestöjen kanssa (esim. Euroopan neuvosto).

Talousarvio tämän ohjelman toteuttamiseksi on 885 miljoonaa euroa kaudeksi 2007–2013.

Komissio ja ohjelman toteutukseen osallistuvat maat huolehtivat tarvittavista järjestelyistä Euroopan, kansallisella, alueellisella ja paikallistasolla. Komissiota avustaa näissä tehtävissä hallintokomitea, joka koostuu EU-maiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja. Useimmat täytäntöönpanot toimet on hyväksyttävä hallinnollisilla menettelyillä. Vain päätökset, jotka koskevat pienten tukirahojen myöntämistä ja joihin ei liity arkaluonteista päätöksentekoa, voidaan hyväksyä ilman komitologiaa. Ohjelmaa hallinnoidaan pääosin hajautetusti. Hallinnoinnista vastaavat riippumattomat kansalliset toimistot, joiden on noudatettava hyvän hallinnon sääntöjä ja joiden tilit ja talous on tarkastettava. Keskitetysti hallinnoitavista hankkeista vastaa kuitenkin koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto Euroopan tasolla.

Lisäksi komissio ja ohjelmaan osallistuvat maat toteuttavat tarvittavat toimenpiteet nuorten epävirallisen ja arkioppimisen ja heidän ohjelmassa hankkimansa kokemuksen tunnustamisen kannustamiseksi (asiakirjojen ja todistusten jne. avulla).

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 1719/2006/EY

14.12.2006 – 31.12.2013

-

EUVL L 327, 24.11.2006

Muutossäädökset

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 1349/2008/EY

25.12.2008 –31.12.2013

-

EUVL L 348, 24.12.2008

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseen N:o 1719/2006/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2011 – Nuorisotoimintaohjelman väliarviointi [KOM(2011) 220 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Neuvoston päätös 2011/82/EU, annettu 31 päivänä tammikuuta 2011, Sveitsin valaliiton nuorisotoimintaohjelmaan (Youth in Action) ja elinikäisen oppimisen toimintaohjelmaan (2007–2013) osallistumista koskevista ehdoista ja edellytyksistä Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välillä tehdyn sopimuksen tekemisestä [EUVL L 32, 8.2.2011].

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma nuorisotyöstä [EUVL C 327, 4.12.2010].

See also

Viimeisin päivitys 12.05.2011