Ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmä

Direktiivillä perustetaan Euroopan unioniin (EU) ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmä, jota sovelletaan tietyin ehdoin myös muihin Euroopan talousalueen (ETA) maihin ja Sveitsiin. Sen avulla pyritään parantamaan työmarkkinoiden joustavuutta, vapauttamaan palveluja entisestään, kannustamaan ammattipätevyyden automaattiseen tunnustamiseen ja yksinkertaistamaan hallinnollisia menettelyjä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta

TIIVISTELMÄ

Direktiivillä perustetaan Euroopan unioniin (EU) ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmä, jota sovelletaan tietyin ehdoin myös muihin Euroopan talousalueen (ETA) maihin ja Sveitsiin. Sen avulla pyritään parantamaan työmarkkinoiden joustavuutta, vapauttamaan palveluja entisestään, kannustamaan ammattipätevyyden automaattiseen tunnustamiseen ja yksinkertaistamaan hallinnollisia menettelyjä.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Väliaikainen liikkuvuus

Jos ammattihenkilöt haluavat tarjota palvelujaan toisessa EU-maassa väliaikaisesti, he voivat tehdä niin kotimaahansa sijoittautumisensa (ammatin harjoitusoikeuden) perusteella. Määrämaa voi vaatia heiltä etukäteisilmoituksen, mutta heidän ei tarvitse käydä läpi koko tunnustamismenettelyä. Tämä ei koske ammatteja, joilla on kansanterveyteen tai yleiseen turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia. Niiden osalta EU-maat voivat vaatia pätevyyden tunnustamista etukäteen.

Pysyvä sijoittautuminen

Direktiivissä säädetään kolme ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmää:

Eurooppalainen ammattikortti (EPC)

Direktiiviä muutettiin direktiivillä 2013/55/EU (sovelletaan jäsenmaissa 18. tammikuuta 2016 alkaen), jossa säädetään eurooppalaisen ammattikortin luomisesta. Sen myötä kiinnostuneet kansalaiset voivat saada pätevyytensä tunnustetuksi yksinkertaisemmin ja nopeammin standardoidun sähköisen menettelyn avulla. Kortti perustuu sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän käyttöön ja laaditaan sähköisen todistuksen muotoon. Eurooppalainen ammattikortti otetaan ensimmäisessä vaiheessa käyttöön yleissairaanhoidosta vastaaville sairaanhoitajille, fysioterapeuteille, proviisoreille, vuoristo-oppaille ja kiinteistönvälittäjille.

Vuoden 2013 direktiivissä sallitaan myös kaikkien ammattipätevyytensä tunnustamista hakevien kansalaisten asiointi yhdessä yhteyspisteessä.

MILLOIN DIREKTIIVI ASTUI VOIMAAN JA MIKÄ ON MÄÄRÄAIKA?

Direktiivi 2005/36/EY tuli voimaan 20. lokakuuta 2005, ja sen tuli olla saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä 20. lokakuuta 2007. Viimeiset direktiivissä 2013/55/EU tehdyt muutokset tulivat voimaan 17. tammikuuta 2014, ja määräaika on 18. tammikuuta 2016.

TAUSTAA

Koska työikäisen väestön määrä pienenee monissa EU-maissa, hyvin ammattitaitoisten henkilöiden tarve tulee kasvamaan, ja sen odotetaan kasvavan yli 16 miljoonalla työpaikalla vuoteen 2020 mennessä. Tämä edellyttää, että heidän pätevyytensä tunnustetaan koko EU:ssa nopeasti, yksinkertaisesti ja luotettavasti.

Lisätietoja löytyy automaattista tunnustamista käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2005/36/EY

20.10.2005

20.10.2007

EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22-142

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2006/100/EY

1.1.2007

1.1.2007

EUVL L 363, 20.12.2006, s. 141-237

Asetus (EY) N:o 1430/2007

26.12.2007

-

EUVL L 320, 6.12.2007, s. 3-11

Asetus (EY) N:o 755/2008

21.8.2008

-

EUVL L 205, 1.8.2008, s. 10-12

Asetus (EY) N:o 279/2009

27.4.2009

-

EUVL L 93, 7.4.2009, s. 11-12

Asetus (EU) N:o 213/2011

24.3.2011

-

EUVL L 59, 4.3.2011, s. 4-7

Asetus (EU) N:o 623/2012

1.8.2012

-

EUVL L 180, 12.7.2012, s. 9-11

Direktiivi 2013/25/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUVL L 158, 10.6.2013, s. 368-375

Direktiivi 2013/55/EU

17.1.2014

18.1.2016

EUVL L 354, 28.12.2013, s. 132-170

Direktiiviin 2005/36/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 77/249/ETY, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamisesta (EUVL L 78, 26.3.1977, s. 17-18)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/5/EY annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, asianajajan ammatin pysyvän harjoittamisen helpottamisesta muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa ammatillinen pätevyys on hankittu (EUVL L 77, 14.3.1998, s. 36-43)

Komission päätös 2007/172/EY tehty 19 päivänä maaliskuuta 2007, ammattipätevyyden tunnustamista käsittelevän koordinoijaryhmän perustamisesta (EUVL L 79, 20.3.2007, s. 38-39)

Viimeisin päivitys: 17.08.2015