Ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmä

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJOISTA:

Direktiivi 2005/36/EY ammattipätevyyden tunnustamisesta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Väliaikainen liikkuvuus

Kiinteä toimipaikka

Direktiivissä säädetään kolme pätevyyden tunnustamisjärjestelmää:

Sitä sovelletaan myös muihin säänneltyihin ammatteihin, joiden harjoitusoikeuden saa kuka tahansa henkilö, joka voi osoittaa olevansa täysin pätevä kotimaassaan.

Jos vastaanottavan jäsenmaan viranomaiset havaitsevat merkittäviä eroja henkilön lähtömaassa saadun koulutuksen ja omassa maassaan samaan toimintaan vaadittavan koulutuksen välillä, ne voivat edellyttää henkilön suorittamaan valintansa mukaan sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen. Hakijan ammattikokemus on otettava huomioon harkittaessa näiden korvaavien toimenpiteiden vaatimista ja niiden laajuutta.

Osittainen ammatinharjoittamisoikeus

Kielitaidon tarkastaminen

Eurooppalainen ammattikortti

Tietojen saatavuus internetissä ja sähköiset menettelyt

Täytäntöönpano ja delegoidut säädökset

Vuonna 2015 komissio antoi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/983, jossa säädetään seuraavista menettelyistä:

Vuonna 2020 komissio antoi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1190 asetuksen (EU) 2015/983 oikaisemiseksi ja sen täsmentämiseksi, että kotijäsenvaltion asianomainen viranomainen tekee päätöksen sellaisten väliaikaisten eurooppalaisten ammattikorttien voimassaolon pidentämisestä, jotka on myönnetty pätevyyden ennakkotarkistuksen jälkeen direktiivin 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Komissio on myös antanut delegoituja päätöksiä, joilla muutettiin direktiivin 2005/36/EY liitettä V ja päivitettiin automaattisesti tunnustettujen muodollisten pätevyyksien sekä koulutuskurssien todistavaa luetteloa.

Delegoitu asetus (EU) 2019/907, jolla vahvistettiin hiihdonopettajille yhteinen koulutustesti, loi ylimääräisen ja vapaaehtoisen automaattisen tunnustamisen järjestelmän hiihdonopettajille koko EU:ssa vuonna 2019. Hiihdonopettajat, jotka eivät kuulu yhteisen koulutustestin piiriin, hyötyvät silti direktiivissä säädetystä yleisestä ammattipätevyyksien vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmästä.

Covid-19-pandemia

COVID-19-pandemian puhkeamisen jälkeen ja osana kriisin vaikutusten hallitsemiseksi toteutettujen toimien seurauksena komissio hyväksyi tiedonannon, joka sisältää suuntaviivat covid-19-kriisiin liittyvään terveydenhuollon rajatylittävään yhteistyöhön annettavaa EU:n hätäapua varten.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

TAUSTAA

Koska työikäisen väestön määrä pienenee monissa jäsenvaltioissa, hyvin ammattitaitoisten henkilöiden tarve tulee kasvamaan, joten heidän pätevyytensä tulisi tunnustaa koko EU:ssa nopeasti, yksinkertaisesti ja luotettavasti.

Ks. lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22–142).

Direktiiviin 2005/36/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/983, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY mukaisista eurooppalaisen ammattikortin myöntämismenettelystä ja hälytysmekanismin soveltamisesta (EUVL L 159, 25.6.2015, s. 27–42).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1190, annettu 11 päivänä elokuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY mukaisista eurooppalaisen ammattikortin myöntämismenettelystä ja hälytysmekanismin soveltamisesta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/983 oikaisemisesta (EUVL L 262, 12.8.2020, s. 4–5).

Komission tiedonanto – Suuntaviivat covid-19-kriisiin liittyvään terveydenhuollon rajatylittävään yhteistyöhön annettavaa EU:n hätäapua varten (EUVL C 111 I, 3.4.2020, s. 1-5).

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/907, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2019, ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY 49 b artiklan nojalla hiihdonopettajille vahvistettavasta yhteisestä koulutustestistä (EUVL L 145, 4.6.2019, s. 7–18).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission päätös 2007/172/EY tehty 19 päivänä maaliskuuta 2007, ammattipätevyyden tunnustamista käsittelevän koordinoijaryhmän perustamisesta (EUVL L 79, 20.3.2007, s. 38–39).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/5/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, asianajajan ammatin pysyvän harjoittamisen helpottamisesta muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa ammatillinen pätevyys on hankittu (EYVL L 77, 14.3.1998, s. 36–43).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston direktiivi 77/249/ETY, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamisesta (EYVL L 78, 26.3.1977, s. 17–18).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 10.08.2022