Leonardo da Vinci -ohjelma (vaihe II) 2000-2006

Leonardo de Vincin tavoitteena on toteuttaa eurooppalainen koulutusalue kehittämällä elinikäistä oppimista ja takaamalla yhteisön ammatillisen koulutuksen toimijoiden välisen yhteistyön jatkuminen.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 1999/382/EY, tehty 26 päivänä huhtikuuta 1999, yhteisön ammatillista koulutusta koskevasta Leonardo da Vinci -toimintaohjelmasta. [Muutossäädökset]

TIIVISTELMÄ

Tässä päätöksessä, joka perustuu Leonardo da Vinci -ohjelman ensimmäisestä vaiheesta saatuihin kokemuksiin ja komission tiedonannossaan "Tietojen ja taitojen Eurooppa (esdeenfr)" määrittelemiin tavoitteisiin, määrätään Euroopan yhteisön ammatillista koulutusta koskevan politiikan toteuttamista koskevan "Leonardo da Vinci -toimintaohjelman" toisen vaiheen toteuttamisesta 1.1.2000-31.12.2006.

Ohjelman päätavoitteet ovat seuraavat:

Näiden tavoitteiden täytäntöönpano Euroopan tasolla tukee ja täydentää jäsenvaltioiden toteuttamia politiikkoja. Komissio huolehtii siitä, että toimintaohjelman toimet ovat yhdenmukaisia yhteisön muiden toimien ja politiikkojen kanssa.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä työmarkkinoilla epäedullisessa asemassa oleviin henkilöihin vammaiset mukaan luettuina, käytäntöihin, joilla helpotetaan tällaisten henkilöiden pääsyä ammatilliseen koulutukseen, tasa-arvon edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen.

Toimintaohjelman tavoitteet pyritään saavuttamaan seuraavien toimenpiteiden avulla:

Näiden toimenpiteiden toteuttamiseksi päätöksessä määrätään erityisestä tuesta sellaisille valtioiden rajat ylittäville toimille, joilla edistetään tieto- ja viestintätekniikkaa ja sen käyttöä ammatillisessa koulutuksessa.

Ohjelmaan voivat osallistua kaikki ammatillisen koulutuksen alalla toimivat julkiset ja/tai yksityiset organisaatiot ja laitokset, erityisesti

Komissio varmistaa ohjelmaan kuuluvien yhteisön toimien toteuttamisen. Jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimenpiteet ohjelman tehokkaan toiminnan varmistamiseksi jäsenvaltioissa. Ne perustavat kansalliset hallintotoimistot (EN) toimien toiminnallista toteutusta varten.

Hakijoiden ehdotuspyyntöjen perusteella esittämät ehdotukset valitaan noudattamalla jotain seuraavista menettelyistä:

Komissiota avustaa komitea, jossa on jäseniä jäsenvaltioista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

Ohjelman täytäntöön panemiseksi komissio pyrkii kehittämään yhteisön tason sosiaalista vuoropuhelua tiiviissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa.

Komissio varmistaa, että Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) osallistuu toimintaan, ja koordinoi toimintaa Euroopan koulutussäätiön kanssa.

Ohjelmaan voivat osallistua Euroopan unionin jäsenvaltiot (Belgia, Tšekki, Tanska, Saksa, Viro, Kreikka, Espanja, Ranska, Irlanti, Italia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Unkari, Malta, Alankomaat, Itävalta, Puola, Portugali, Slovenia, Slovakia, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta), kolme Euroopan talousalueeseen kuuluvaa maata (ETA - Islanti, Liechtenstein ja Norja) ja kaksi ehdokasmaata (Bulgaria ja Romania). Turkin oletetaan voivan osallistua vuodesta 2004 alkaen.

Komissio vahvistaa yhteistyötään kolmansien maiden ja toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Komissio seuraa ohjelman toteuttamista säännöllisesti yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Komissio toimittaa seuraavat asiakirjat Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle jäsenvaltioiden viimeistään 31. joulukuuta 2003 ja 30. kesäkuuta 2007 toimittamien kertomusten perusteella:

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Neuvoston päätös 1999/382/EY

26.4.1999

.

EUVL L 146, 11.6.1999

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Neuvoston asetus (EY) N:o 1882/2003

20.11.2003

-

EUVL L 284, 31.10.2003

Neuvoston asetus (EY) N:o 885/2004

1.5.2004

-

EUVL L 168, 1.5.2004

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 2006/1720/EY, tehty 15 päivänä marraskuuta 2006, elinikäisen oppimisen toimintaohjelman perustamisesta [EUVL L 327, 24.11.2006].

Komission kertomus Leonardo da Vinci -ohjelman toisen vaiheen (2002-2006) täytäntöönpanoa koskevasta väliarvioinnista [KOM(2004) 152 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Yleisesti ottaen Leonardo da Vinci II -ohjelman tavoitteet ja prioriteetit vaikuttavat täyttävän ohjelman hankevastaavien ja tuensaajien tärkeimmät odotukset ja tarpeet. Tiedonannossa todetaan, että yli 80 prosenttia budjetista käytettiin neljän ensimmäisen vuoden aikana liikkuvuus- ja pilottihankkeisiin. Budjettivaroja on näin ollen käytettävissä vain hyvin vähän muihin aloitteisiin, joita olisi todennäköisesti tuettava enemmän.

Vuosien 2002-2003 osalta luvut osoittavat selkeästi liikkuvuus- ja pilottihankkeiden tehokkuuden ja muiden toimenpiteiden heikkouden:

Tiedonannossa todetaan lisäksi, että kansallisten viranomaisten ja kansallisten toimistojen toteuttama ohjelman monien toimien hajauttaminen on vaikuttanut myönteisesti ohjelman täytäntöönpanoon. Tiedonannossa tullaan siihen tulokseen, että ohjelman tehokkuus on lisääntynyt edelliseen vuosikymmeneen nähden.

Komission kertomus - Euroopan komission välikertomus Leonardo da Vinci -toimintaohjelman toisen vaiheen (2000-2006) käytännön toteuttamisen käynnistämisestä [KOM(2002) 315 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

Vahvistaessaan, että elinikäinen oppiminen on olennainen osa pyrkimystä tehdä Euroopasta maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva yhteiskunta, Lissabonin Eurooppa-neuvosto toi koulutusstrategiaan uudenlaisen näkökulman. Eurooppalaisen elinikäisen oppimisen alueen toteuttamisesta on tullut ohjenuora kaikille ohjelman yhteydessä toteutettaville toimille. Kaikkien ohjelman yhteydessä esitettävien ehdotusten on kuitenkin liityttävä johonkin kolmesta seuraavasta painopistealueesta:

Ohjelmaa on pyritty yksinkertaistamaan ja keventämään vähentämällä tavoitteiden lukumäärää kuudesta (katso 20. tammikuuta 2000 tehty komission päätös) kolmeen.

Ohjelman organisoinnin ja hallinnon osalta kertomuksessa korostetaan hajauttamispyrkimystä kansallisten viranomaisten ja kansallisten toimistojen (EN) roolin vahvistamiseksi. Kansallisten toimistojen on hallinnoitava noin 83:a prosenttia ohjelman talousarviosta. Komissio vastaa ohjelman toteuttamisen varmistamisesta Leonardo da Vinci -komitean avustamana ja neuvoston päätöksen mukaisesti. Komiteassa on jäseniä kustakin jäsenvaltiosta ja ehdokasmaista, ja lisäksi siinä on työmarkkinaosapuolten edustajia. Hajauttamisen ansiosta joustavuus on lisääntynyt ja hankkeiden valitsemiseen kuluvaa aikaa on voitu lyhentää; valintojen tekemiseen kuluu nykyään keskimäärin seitsemän kuukautta.

Liikkuvuusprojekteja koskevan menettelyn A, jonka yhteydessä noin 75 500 henkilölle myönnettiin yhteensä 141,2 miljoonaa euroa yhteisön rahoitusta, hyvien tulosten ansiosta komissio päätti asettaa kyseisen menettelyn entistä tärkeämpään asemaan. Komissio haluaa parantaa tältä osin ulkomaankokemuksista annettavia todistuksia, erityisesti Europass-todistusta.

Menettelyyn B liittyvien pilottihankkeiden osuus on ehdottomasti suurin - 36 prosenttia kokonaisbudjetista. Vuosina 2000-2001 valittiin 373 pilottihanketta, joista 45 hanketta oli kielitaitohankkeita, ja luotiin 27 verkkoa. Pilottihankkeista saatujen hyvien tulosten vuoksi komissio päätti lisätä niihin kohdennettavia määrärahoja. Kertomuksessa menettelyn C osalta esitetyt tulokset eivät ole kuitenkaan yhtä hyviä. Rahoitusta myönnettiin ainoastaan viidelle temaattiselle hankkeelle, seitsemälle yhteistoimelle, joiden tarkoituksena oli edistää Leonardo-ohjelman koordinointia muiden rahoituksen piiriin kuuluvien aloitteiden kanssa, ja 27 hankkeelle, joiden avulla pyrittiin kokoamaan vertailukelpoisia tietoja. Komissio päätti kuitenkin parantaa näiden välineiden saatavuutta ja vahvistaa elinikäisen oppimisen asemaa.

Euroguidance-verkoston (DE) (EN) (FR) avulla pyritään ensisijaisesti kannustamaan liikkuvuutta Euroopassa rahoittamalla sitä koskevia hankkeita ja tukemaan koulutusjärjestelmiä ja ammattipätevyyksiä koskevaa tiedonvaihtoa Euroopassa. Verkostoon kuuluu nykyään 50 keskusta kaikissa osallistujamaissa. Verkoston rooli elinikäisen oppimisen toteuttamista koskevan eurooppalaisen strategian täytäntöönpanossa on tärkeä, ja sen avulla tuetaan eurooppalaista ohjausfoorumia.

Kohderyhmien koulutushankkeisiin osallistumisen osalta komission suunnitelmiin kuuluvat menettelyjen yksinkertaistaminen uudelleen pienten ja keskisuurten yritysten osallistumisen helpottamiseksi, yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen (DE) (EN) (FR) naisten aiempaa aktiivisemman osallistumisen varmistamiseksi ja ehdokasmaiden osallistuminen. Turkki on ainoa maa, joka ei osallistu vielä ohjelmaan.

Komissio aikoo tehostaa ohjelman tulosten levittämistä luomalla Internet-pohjaisen tietokannan ja toimintasuunnitelman hankkeiden tulosten hyödyntämiseksi sekä taata Leonardo-ohjelman ja muiden henkilöresurssien kehittämiseen tarkoitettujen rahoitusvälineiden, erityisesti Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan työllisyysstrategian, välisen täydentävyyden.

Viimeisin päivitys 21.02.2007