Opiskelijoiden, koulutuksessa olevien, nuorten vapaaehtoisten, opettajien ja kouluttajien liikkuvuus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Suositus 2001/613/EY opiskelijoiden, koulutuksessa olevien, vapaaehtoisten, opettajien ja kouluttajien liikkuvuudesta EU:ssa

SUOSITUKSEN TARKOITUS

Lissabonissa vuonna 2000 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen johdosta annetulla suosituksella pyritään tukemaan vapaata liikkuvuutta koulutusalalla. Siinä kehotetaan Euroopan unionin (EU) maita ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin opiskelijoiden, opettajien ja kouluttajien liikkuvuuden lisäämiseksi EU:ssa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Suosituksessa kehotetaan EU-maita poistamaan lainsäädännölliset, hallinnolliset, kielelliset ja kulttuuriset esteet, jotka haittaavat

toisessa EU-maassa.

Suosituksessa on esitetty muun muassa seuraavat kysymykset, tavoitteet ja ehdotukset:

Erityisesti opiskelijoihin ja koulutuksessa oleviin vaikuttavat toimet

Nuoriin vapaaehtoisiin vaikuttavat toimet

Opettajia ja kouluttajia koskevat toimet

EU-maita pyydetään laatimaan kahden vuoden välein kertomus niistä toimista, joihin on ryhdytty näiden suositusten pohjalta.

TAUSTAA

Esitettyjä suosituksia sovellettiin alun perin EU:n ohjelmiin, kuten Sokrates (yleissivistävä koulutus), Leonardo da Vinci (ammatillinen koulutus) ja Nuoriso-ohjelma, jotka kuuluvat nyt kaikki Erasmus+-ohjelmaan, ja täydentäviin toimenpiteisiin, jotka kuluvat nyt koulutuksen ja elinikäisen oppimisen kattaviin Koulutus 2020 -puitteisiin.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja Neuvoston suositus 2001/613/EY, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2001 opiskelijoiden, koulutuksessa olevien, vapaaehtoisten, opettajien ja kouluttajien liikkuvuudesta Euroopan yhteisössä (EYVL L 215, 9.8.2001, s. 30–37)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston suositus, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2011, Nuoret liikkeellä – nuorten oppimiseen liittyvän liikkuvuuden edistäminen (EUVL C 199, 7.7.2011, s. 1–5)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Nuoret liikkeellä – Aloite nuorten potentiaalin vapauttamiseksi tavoitteena älykäs, kestävä ja osallistava kasvu Euroopan unionissa (KOM(2010) 477 lopullinen, 15.9.2010)

Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) perustamisesta (EUVL C 155, 8.7.2009, s. 11–18)

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuvien jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmät, annettu 15 päivänä marraskuuta 2007, opettajankoulutuksen laadun parantamisesta (EUVL C 300, 12.12.2007, s. 6–9)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 2241/2004/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön yhteisistä puitteista tutkintojen ja pätevyyksien selkeyttämiseksi (Europass) (EUVL L 390, 31.12.2004, s. 6–20)

Viimeisin päivitys: 19.12.2016