Euroopan tasa-arvoinstituutti

Euroopan tasa-arvoinstituutin tehtävänä on auttaa EU:n toimielimiä ja EU-maita sisällyttämään tasa-arvon periaate politiikkoihinsa sekä torjua sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Lisäksi instituutti tarjoaa Euroopan unionin (EU) kansalaisille tasa-arvoasioita koskevaa tiedotusta.

TIIVISTELMÄ

Naisten ja miesten tasa-arvo on Lissabonin sopimukseen kirjattu perusoikeus ja Euroopan unionin (EU) ensisijainen toiminnanala. Naisten ja miesten välisen todellisen tasa-arvon saavuttaminen sekä työ- että yksityiselämässä edellyttää kuitenkin vielä paljon työtä.

Euroopan tasa-arvoinstituutilla on tärkeä asiantuntijan asema kehitettäessä naisten ja miesten tasa-arvoa edistäviä toimia kaikkialla EU:ssa.

Instituutin tehtävät

Instituutti tarjoaa teknistä asiantuntemusta EU:n toimielimille ja EU-maille

Instituutin toiminta perustuu puolueettomiin, luotettaviin ja EU:n tasolla vertailukelpoisiin tietoihin. Instituutin tehtävänä on kerätä, analysoida ja levittää näitä tietoja.

Se analysoi myös kansainvälisten järjestöjen ja EU:n ulkopuolisten maiden keräämiä tietoja sekä tukee tasa-arvoperiaatteen sisällyttämistä EU:n ulkosuhdepolitiikkaan.

Instituutti edistää kokemusten vaihtoa ja vuoropuhelua kaikkien asianomaisten sidosryhmien kanssa, etenkin työmarkkinaosapuolten, kansalaisjärjestöjen ja tutkimuskeskusten kanssa.

Toiminta

Instituutti harjoittaa toimintaansa itsenäisesti ja avoimesti. Instituuttia johtaa hallintoneuvosto jota avustavat instituutin johtajan ja neuvoa-antavan asiantuntijaryhmä. Sen toimipaikka sijaitsee Vilnassa, Liettuassa.

Instituutti tekee yhteistyötä erityisesti Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston ja Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen kanssa.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 19. tammikuuta 2007.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1922/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta (EUVL L 403, 30.12.2006, s. 9–17)

Asetukseen (EY) N:o 1922/2006 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 30.10.2015