Raskaana olevien ja äsken synnyttäneiden työntekijöiden suojelu

TIIVISTELMÄ

Direktiivissä määritetään kaikkien naisten perusoikeudet Euroopan unionissa (EU) ennen ja jälkeen synnytyksen. Direktiivi on yksi monista ”tytärdirektiiveistä”, jotka on hyväksytty työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työssä koskevan puitedirektiivin 89/391/ETY nojalla.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tarkoituksena on suojella raskaana olevien*, äskettäin synnyttäneiden* tai imettävien työntekijöiden* terveyttä ja turvallisuutta työssä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU-maiden on tiedotettava työnantajille ja naispuolisille työntekijöille Euroopan komission vaarallisten aineiden ja teollisten prosessien terveys- ja turvallisuusriskejä työssä koskevista ohjeista.

Jos riskejä ilmenee, työnantajia vaaditaan ryhtymään toimiin kyseisten naispuolisten työntekijöiden suojelemiseksi esimerkiksi siirtämällä heidät toiseen tehtävään tai myöntämällä loma.

Kun myönnetään loma, työnantajan on taattava työhön liittyvät oikeudet ja riittävä korvaus tulonmenetysten hyvittämiseksi.

Raskaana olevia työntekijöitä ei saa velvoittaa suorittamaan yötyötä. Edellytyksenä on lääkärintodistuksen esittäminen.

Raskaana olevat työntekijät saavat käydä synnytystä edeltävissä tutkimuksissa työaikana ilman palkan menetystä.

Direktiivissä myönnetään oikeus vähintään 14 viikon pituiseen äitiyslomaan. Kaksi näistä lomaviikoista on pidettävä ennen synnytystä.

Naisia ei saa irtisanoa raskauden tai äitiyden perusteella.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä alettiin soveltaa 24. marraskuuta 1992.

TAUSTAA

Direktiivi 92/85/ETY - raskaana olevat työntekijät Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston verkkosivuilta

KESKEISET TERMIT

* raskaana oleva työntekijä: nainen, joka kansallisen lainsäädännön ja/tai kansallisen käytännön mukaisesti ilmoittaa työnantajalleen tilastaan.

* äskettäin synnyttänyt työntekijä: nainen, jonka kansallisen lainsäädännön ja/tai kansallisen käytännön mukaan katsotaan synnyttäneen äskettäin ja joka ilmoittaa tilastaan kyseisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti työnantajalleen.

* imettävä työntekijä: nainen, jonka kansallisen lainsäädännön ja/tai kansallisen käytännön mukaan katsotaan imettävän ja joka ilmoittaa tilastaan kyseisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti työnantajalleen.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä (kymmenes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 92/85/ETY

24.11.1992

19.10.1994

EYVL L 348, 28.11.1992, s. 1-7

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2007/30/EY

28.6.2007

31.12.2012

EUVL L 165, 27.6.2007, s. 21-24

Direktiivi 2014/27/EU

25.3.2014

1.6.2015

EUVL L 65, 5.3.2014, s. 1-7

Viimeisin päivitys: 14.10.2015