Naisten ja miesten tasa-arvoa koskeva yhteisön viides toimintaohjelma (2001-2006)

Tavoitteena on edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa etenkin avustamalla ja tukemalla yhteisön puitestrategiaa. Tavoitteen saavuttamiseksi ohjelman avulla koordinoidaan, tuetaan ja rahoitetaan valtioiden rajat ylittävien hankkeiden täytäntöönpanoa.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2001/51/EY, tehty 20 päivänä joulukuuta 2000, naisten ja miesten tasa-arvoon liittyvää yhteisön strategiaa koskevan toimintaohjelman perustamisesta (2001-2006) [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Komission kesäkuussa 2000 hyväksymä viides yhteisön toimintaohjelma on yksi yhteisön yleisstrategian toteuttamisen välineistä naisten ja miesten tasa-arvon alalla. Se on jatkoa yhtäläisiä mahdollisuuksia koskeville kolmannelle (1991-1995) ja neljännelle ohjelmalle (1996-2000).

Tavoitteet

Ohjelman tavoitteena on

Yhteisön toimet

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi ohjelmasta tuetaan seuraavien toimien toteuttamista:

Johdonmukaisuus ja täydentävyys

Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat ohjelman nojalla toteutettavien toimien ja muiden asiaan liittyvien Euroopan unionin ja yhteisön toimien johdonmukaisuuden ja täydentävyyden. Kyse on esimerkiksi Daphne-, Stop- (es de en fr), Phare- ja Meda-ohjelmien, tutkimuksen kuudennen puiteohjelman, sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa koskevan ohjelman, sosiaalisen toimintaohjelman ja syrjinnän torjumista koskevan toimintaohjelman (2001-2006) perusteella tuetuista toimista.

Lisäksi ohjelmassa on otettava huomioon erityistoimet, joita yhteisö mahdollisesti toteuttaa rakennerahastojen, yhteisön Equal-aloitteen tai työllisyysstrategian tehostamiseen liittyvän yhteistyön edistämisen puitteissa naisten ja miesten tasa-arvoisen kohtelun edistämiseksi työssä.

Rahoitus

Ohjeellinen määräraha ohjelman toteuttamiseksi kaudella 2001-2005 on 50 miljoonaa euroa. Vähintään 20 prosenttia hankkeiden yhteisrahoituksesta on hankkeisiin osallistuvien elinten (jäsenvaltioiden, paikallisten ja alueellisten viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, hallituksista riippumattomien järjestöjen tai naisten ja miesten tasa-arvoa edistävien järjestöjen) vastuulla.

Edellytykset

Ohjelmasta voidaan rahoittaa toimia, jos ne täyttävät seuraavat tukikelpoisuusedellytykset. Ohjelmien on

Seuranta ja arviointi

Komissio varmistaa ohjelman säännöllisen seurannan yhteistyössä jäsenvaltioiden edustajista koostuvan komitean kanssa. Komissio tekee ohjelmasta väliarvioinnin ja loppuarvioinnin riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden avustamana. Arvioinnissa otetaan huomioon toteutettujen toimien tarkoituksenmukaisuus, tehokkuus ja kustannustehokkuus. Siinä pyritään myös arvioimaan ohjelman vaikutus kokonaisuudessaan.

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2001/51/EY

22.12.2000

-

EUVL L 17, 19.1.2001

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 1554/2005/EY

30.9.2005

-

EUVL L 255, 30.9.2005

Viimeisin päivitys 16.01.2006