Maantieliikenne: EU:n säännöt ammattikuljettajien työajan järjestämisestä

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2002/15/EY maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Siinä vahvistetaan kuljettajien työaikajärjestelyjä koskevat vähimmäisvaatimukset, ja sillä täydennetään asetusta (EY) 561/2006, jossa vahvistetaan yleiset säännöt kuljettajien ajo- ja lepoajoista.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivin sääntöjä sovelletaan kaikkiin maantieliikenteen tehtäviin osallistuviin ”liikkuviin työntekijöihin”, jotka ovat EU-maahan sijoittautuneen yrityksen palveluksessa. Sitä sovelletaan myös itsenäisiin kuljettajiin.

”Työaikaan” kuuluvat:

Viikoittainen enimmäistyöaika on 48 tuntia. Sitä voidaan kuitenkin pidentää 60 tuntiin edellyttäen, että neljän kuukauden ajalta laskettu keskiarvo ei ylitä 48 viikkotuntia.

Kuljettajat eivät saa työskennellä pidempään kuin kuusi tuntia ilman taukoa. Tauon on oltava pituudeltaan vähintään 30 minuuttia, jos päivän kokonaistyöaika on vähintään kuusi ja enintään yhdeksän tuntia.

Tämä on lisäys asetuksen (EY) 561/2006 säännöksiin, joissa määritelty enimmäisajoaika ilman taukoa tai lepoa on 4,5 tuntia.

Asetuksen (EY) 561/2006 lepoaikoja koskevat säännöt säilytetään tässä direktiivissä. Kuljettajien on pidettävä päivittäiset ja viikoittaiset lepoajat.

Yötyötä tehtäessä päivittäinen työaika on enintään kymmenen tuntia kullakin 24 tunnin ajanjaksolla.

Vuoden 2014 komission kertomuksessa tarkasteltiin direktiivin ja asetuksen täytäntöönpanoa vuosina 2011–2012. Siinä havaittiin tiettyjä parannuksia lainsäädännön soveltamisessa. EU-maiden toimittamien tietojen puutteellisuus ja epäjohdonmukaisuus kuitenkin estivät analysoimasta syvällisesti lainsäädännön vaikutusta tieturvallisuuteen ja kuljettajien terveyteen ja turvallisuuteen. Euroopan Komissio totesi käynnistävänsä kattavan arvioinnin, jossa tarkastellaan maantieliikenteen sosiaalilainsäädännön toimivuutta.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 23. maaliskuuta 2002 alkaen. Se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 23. maaliskuuta 2005 mennessä.

TAUSTAA

Euroopan parlamentti hylkäsi vuoden 2008 komission ehdotuksen direktiivin muuttamisesta siten, että itsenäiset kuljettajat jätettäisiin sen soveltamisalan ulkopuolelle ja että sen täytäntöönpanoa tehostettaisiin. Alun perin direktiivin soveltamisalaan kuuluivat vain kuljetusyrityksen palveluksessa olevat liikkuvat työntekijät. Maaliskuusta 2009 lähtien se on kattanut kaikki kuljettajat, jotka kuuluvat ajo- ja lepoaikoja ja taukoja koskevan asetuksen soveltamisalaan.

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 35–39)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 561/2006 ja maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä annetun direktiivin 2002/15/EY täytäntöönpanosta vuosina 2011–2012 (komission 27. kertomus tieliikenteen sosiaalilainsäädännön täytäntöönpanosta) (COM(2014) 709 final, 21.11.2014)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1–14)

Asetukseen (EY) N:o 561/2006 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 20.08.2020