Velvollisuus ilmoittaa työntekijöille työehdoista

Euroopan unionissa (EU) on voimassa yleinen vaatimus, jonka mukaan kaikkien työnantajien on annettava työntekijöilleen asiakirja, josta käyvät ilmi työsopimuksen tai työsuhteen olennaiset kohdat.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa tai työsuhteessa sovellettavista ehdoista.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionissa (EU) on voimassa yleinen vaatimus, jonka mukaan kaikkien työnantajien on annettava työntekijöilleen asiakirja, josta käyvät ilmi työsopimuksen tai työsuhteen olennaiset kohdat.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä varmistetaan, että työnantajat antavat työntekijöilleen olennaiset tiedot muun muassa seuraavista:

Direktiiviä ei sovelleta työntekijöihin, joiden työsopimus kestää enintään kuukauden tai joiden viikoittainen työaika on enintään kahdeksan tuntia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Työnantajan on annettava työntekijälle vaaditut tiedot sisältävä asiakirja kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Työsopimuksen olemassaolo ja ehdot määräytyvät kunkin EU-maan kansallisen lainsäädännön perusteella. Siksi käsitteet ”työntekijä”, ”sopimus” ja ”työsuhde” määritellään kansallisessa lainsäädännössä.

Jos työnantaja velvoittaa työntekijän työskentelemään toisessa EU-maassa (”työnteko ulkomailla”), hänen on annettava vaaditut tiedot sisältävä asiakirja ennen työntekijän lähtöä. Tämän asiakirjan on sisällettävä tietyt lisätiedot esimerkiksi palkanmaksussa käytettävästä valuutasta ja työskentelyn kestosta. Näitä säännöksiä ei sovelleta, jos työnteko ulkomailla kestää enintään kuukauden.

Työnantajan on kuukauden kuluessa annettava työntekijälle kirjallinen asiakirja kaikista työehtojen muutoksista.

Direktiivi ei estä EU-maita antamasta lakeja, jotka ovat työntekijän kannalta edullisempia.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä sovelletaan 30. kesäkuuta 1993 alkaen.

TAUSTAA

Uudet tavat tehdä työtä ovat johtaneet työsuhdetyyppien määrän lisääntymiseen. Direktiivillä pyritään parantamaan työntekijöiden suojelua poistamalla työsuhteen ehtoja koskeva epävarmuus sekä lisäämään työmarkkinoiden avoimuutta.

Lisätietoja on saatavilla työoloja ja työehtoja koskevilla Euroopan komission verkkosivuilla.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 91/533/ETY

28.10.1991

30.6.1993

EUVL L 288, 18.10.1991, s. 32-35

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2014/51/EU, annettu 28 päivänä tammikuuta 2014, jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan Euroopan unionin edun vuoksi kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskeva Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimus (yleissopimus nro 189) (EUVL L 32, 1.2.2014, s. 32-32).

Viimeisin päivitys: 23.07.2015