Missoc (Mutual Information System on Social Protection) – sosiaaliturvan yhteinen tietojärjestelmä

Euroopan komissio käynnisti vuonna 1990 sosiaaliturvan yhteisen tietojärjestelmän, MISSOC-järjestelmän, jonka ansiosta Euroopan maat voivat vaihtaa keskenään sosiaaliturvaa koskevia tietoja jatkuvasti ja kattavasti.

TOIMI

MISSOC-ohjelma: sosiaaliturvan yhteinen tietojärjestelmä (Mutual Information System on Social Protection), käynnistetty maaliskuussa 1990.

TIIVISTELMÄ

Euroopan komission vuonna 1990 perustamasta MISSOC-järjestelmästä (Mutual Information System on Social protection) on tullut Euroopan sosiaaliturvatilannetta koskeva ensisijainen tietolähde. MISSOC-järjestelmään kuuluu tällä hetkellä 25 Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiota, kolme Euroopan talousalueen valtiota eli Islanti, Liechtenstein ja Norja (vuodesta 2000) sekä Sveitsi (vuodesta 2002).

MISSOC-ohjelma perustuu Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston ja osallistujavaltioiden edustajista muodostuvan verkoston tiiviiseen yhteistyöhön. Komission työllisyys- ja sosiaaliasioiden pääosasto on nimennyt ohjelmalle myös sihteeristön, joka vastaa verkoston koordinoinnista, kokousjärjestelyistä, tiedonkeruusta, tietojärjestelmän hallinnasta sekä julkaisujen valmistelusta ja jakelusta.

Jokaista osallistujavaltiota edustaa enintään kaksi sosiaaliturvasta vastaavien kansallisten ministeriöiden tai laitosten yhteyshenkilöä. He toimittavat tarvittavat tiedot ja takaavat, että julkistetut tiedot ovat luotettavia. MISSOC-verkosto kokoontuu kahdesti vuodessa (touko- ja lokakuussa) Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana toimivassa jäsenvaltiossa.

Toiminnan kuvaus

MISSOC perustuu sosiaaliturvasta vastaavien ministeriöiden ja toimivaltaisten viranomaisten toimittamiin tietoihin. Se julkaisee säännöllisesti päivitettäviä vertailutaulukoita (DE) (EN) (FR), jotka kattavat kaikki sosiaaliturvan alat, sekä MISSOC-tiedotuslehteä (DE) (EN) (FR), jossa käsitellään erityisaiheita kuten vammaisten sosiaaliturvaa, terveydenhoitopalveluja, vanhuuden turvaa tai sosiaaliturvajärjestelmien tärkeimpiä muutoksia.

MISSCEEC II ‑hankkeessa (DE) (EN) (FR) koottiin tietoja Keski- ja Itä-Euroopan maiden sosiaaliturvalainsäädännöstä. Tavoitteena oli, että saadut tiedot on esitetty tavalla, joka vastaa MISSOC-taulukkojen tietojen esitystapaa.

Viimeisin päivitys 21.03.2005