Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi 2007 – Tavoitteena oikeudenmukainen yhteiskunta

Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden tavoitteena on lisätä tietoa oikeudenmukaisen, yhteenkuuluvuutta lisäävän ja kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet tarjoavan yhteiskunnan eduista. Teemavuoden yhteydessä suositellaan voimakkaasti tietoisuutta lisääviä aloitteita, jotta voitaisiin vaikuttaa syrjiviin asenteisiin ja käyttäytymiseen ja tiedottaa ihmisille heidän lakisääteisistä oikeuksistaan ja velvoitteistaan. Teemavuonna syrjimättömyyteen sovelletaan poikittaistason näkökulmaa, jotta voitaisiin varmistaa yhteisön lainsäädännön oikea ja yhdenmukainen noudattaminen koko Euroopassa, minkä yhteydessä korostetaan teemavuoden perusperiaatteita ja pyritään saamaan syrjimättömyyteen ja tasa‑arvoon liittyvälle lainsäädännölle kansalaisten aktiivinen tuki.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 771/2006/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden 2007 – Tavoitteena oikeudenmukainen yhteiskunta perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Syrjinnän torjunnassa ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistämisessä Euroopan tasolla saavutetusta edistyksestä huolimatta jatkotoimet ovat edelleen tarpeen. Tarkastikaan laadittu lainsäädäntö ei riitä, jos ei löydy poliittista tahtoa muuntaa sitä pitkäkestoisiksi toimiksi ja jos se ei saa taakseen kansalaisten laajaa tukea.

Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien vuosi tarjoaa tilaisuuden edistää yhteenkuuluvuutta lisäävää yhteiskuntaa. Sillä pyritään lisäämään tietoa tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen liittyvästä EU:n lainsäädännöstä sekä saamaan kaikki asiaan liittyvät tahot mukaan toimintaan, jotta vietäisiin EU:n uutta syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia koskevaa puitestrategiaa eteenpäin vuoden 2007 jälkeenkin.

ERITYISTAVOITTEET

Lisätään kansalaisten tietoa oikeudesta tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen

Olisi lisättävä kansalaisten tietoa tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen liittyvästä EU:n lainsäädännöstä, joka perustuu Euroopan unionin (EU) yhteisille arvoille ja periaatteille. Teemavuodella pyritään tuomaan korostetusti esiin, että kaikilla ihmisillä sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään taikka sukupuoliseen suuntautumiseen katsomatta on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun.

Käynnistetään keskustelu tavoista lisätä osallistumista yhteiskunnan toimintaan

Olisi saatava aikaan keskustelua tavoista, joilla saadaan syrjinnän kohteeksi joutuneet ryhmät aktiivisemmiksi ja edistetään naisten ja miesten tasapainoista osallistumista.

Monimuotoisuuden arvostaminen ja siihen mukautuminen

Euroopan teemavuodella pyritään lisäämään tietoa myönteisistä toimista, joilla ihmiset sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään taikka sukupuoliseen suuntautumiseen katsomatta voivat myötävaikuttaa koko yhteiskuntaan.

Osallisuutta edistävä yhteiskunta

Euroopan teemavuodella pyritään lisäämään tietoa siitä, miten tärkeää on edistää hyviä suhteita yhteiskunnan eri ryhmien välillä ja etenkin nuorison keskuudessa sekä poistaa stereotyyppisiä käsityksiä, ennakkoluuloja ja väkivaltaa.

TOIMIEN SISÄLTÖ, TALOUSARVIO JA TUKIHAKEMUSTEN VALINTAMENETTELY

Toimilla, jotka toteutetaan yhteisön tai kansallisella tasolla, pyritään saavuttamaan edellä määritellyt neljä tavoitetta. Toimet kattavat:

Teemavuoden 2007 talousarvio 1 päivän tammikuuta 2006 ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseksi kaudeksi on 15 miljoonaa euroa, joista 6 miljoonaa euroa 31 päivään joulukuuta 2006 ulottuvaksi kaudeksi.

Yhteisön laajuisille toimille voidaan myöntää enintään 80 prosentin tuki, tai niiden perusteella voidaan tehdä EU:n yleisestä talousarviosta rahoitettavia hankintasopimuksia. Paikallisiin, alueellisiin tai kansallisiin toimiin voidaan myöntää EU:n yleisestä talousarviosta yhteisrahoitusta määrä, joka vastaa enintään 50:tä prosenttia näiden toimien kokonaiskustannuksista.

TÄYTÄNTÖÖNPANO

Komissio varmistaa, että Euroopan tasolla määritellyt toimet ovat johdonmukaisia ja täydentäviä toisten merkityksellisten toimien suhteen yhteisön tasolla (esimerkiksi rakennerahastoihin, maaseudun kehittämiseen, koulutukseen, kansalaisuuteen ja perusoikeuksiin liittyvillä aloilla) sekä kansallisella ja alueellisella tasolla.

Osallistuvien maiden yhteistyökumppanuus

Teemavuoteen voivat osallistua jäsenvaltiot, ETA/EFTA-maat, ehdokasmaat, joihin sovelletaan liittymistä edeltävää strategiaa, Länsi-Balkanin maat niitä koskevissa sopimuksissa määritellyin ehdoin sekä Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvat maat.

Kunkin jäsenvaltion on perustettava tai nimettävä kansallinen täytäntöönpanoelin, joka organisoi maan osallistumista Euroopan teemavuoteen, määriteltävä kansallinen strategia ja ensisijaiset tavoitteet sekä valittava yksittäiset toimenpiteet, joille haetaan yhteisön rahoitusta.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 771/2006/EY

20.6.2006

-

EUVL L 146, 31.5.2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden 2007 täytäntöönpano, tulokset ja yleisarviointi [KOM(2009) 269 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä]. Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden 2007 tavoitteiden toteuttaminen onnistui hyvin sekä käytännössä että talouden osalta. Teemavuoteen osallistuneet maat käynnistivät 434 toimea, joiden tuloksena toteutettiin muun muassa noin 1 600 tapahtumaa, kampanjaa, ja julkaisua. Nämä toimet täyttivät keskeiset täytäntöönpanoperiaatteet, joita olivat hajauttaminen ja kaikkien syrjintäperusteiden tasapuolinen käsittely. Monialaisella lähestymistavalla edistettiin asiasta vastaavien keskus-, alue- ja paikallisviranomaisten keskinäistä yhteistyötä sekä kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten osallistumista. Lisäksi moniperusteiseen syrjintään ja tasa-arvonäkökohtien huomioon ottamiseen kiinnitettiin entistä suurempaa huomiota.

EU:ssa teemavuoden toteutus oli monitahoista: perustettiin keskeisten toimijoiden aktivointia käsittelevä neuvoa-antava komitea, järjestettiin "yhdenvertaisten mahdollisuuksien Euroopan parlamentin" foorumi kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävän vuoropuhelun edistämiseksi, tehtiin kolme laajaa Eurobarometri-kyselyä ja käynnistettiin EU:n laajuinen tiedotus- ja valistuskampanja.

Teemavuoden onnistumiseen vaikutti erityisesti kaikentasoisten toimijoiden poliittinen sitoutuminen. Jäsenvaltiot antoivat merkittävästi resursseja käytännön toteutukseen, ja monia teemavuoden aikana käynnistetyistä toimista jatketaan tai ne toistetaan. Ensimmäistä kertaa jäsenvaltiot myös keskittyivät tietyntyyppiseen syrjintään, kuten ikään, rotuun tai etniseen alkuperään ja sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaan syrjintään. Uusien kysymysten käsittelemiseksi laadittiin kansallisia strategioita, joiden ansiosta tiivistettiin myös yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa.

EU:n tasolla teemavuoden tuloksena annettiin neuvoston päätöslauselma yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden seurannasta ja toteutettiin monia komission toimenpiteitä, kuten yhdenvertaista kohtelua koskeva direktiiviehdotus, syrjimättömyyttä ja yhtäläisiä mahdollisuuksia koskeva tiedonanto, jäsenvaltioiden asiantuntijoista koostuvan syrjimättömyyttä käsittelevän ryhmän perustamista koskeva päätös ja romanien integroitumista koskeva komission yksiköiden valmisteluasiakirja. Komissio aikoo jatkaa syrjinnän vastaisten toimien kehittämistä muun muassa tarkastelemalla perinpohjaisemmin EU:n tilannetta, reagoimalla oikeuksien loukkaamiseen ja kehittämällä uusia ratkaisuja erityisesti romanien integroitumiseen.

Viimeisin päivitys 04.12.2009