Naisten ja miesten välisen palkkaeron torjunta

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Komission tiedonanto (KOM(2007) 424 lopullinen) – naisten ja miesten välisten palkkaerojen korjaaminen

TIIVISTELMÄ

TIEDONANNON TARKOITUS

Siinä tarkastellaan syitä, miksi naiset saavat jatkuvasti vähemmän palkkaa kuin miehet, ja esitetään mahdollisia toimintatapoja tämän syrjinnän ehkäisemiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

TAUSTAA

Naisten ja miesten tasa-arvoisen kohtelun periaate juontaa juurensa aivan EU:n alkuaikoihin. Se sisältyy Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen (2 ja 3(3) artiklat), Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (8, 10 ja 157(1) artiklat), Euroopan unionin perusoikeuskirjaan (23 artikla) ja on yksi viidestä naisten peruskirjan tärkeimmästä tavoitteesta.

KESKEISET TERMIT

* Palkkaero: Palkkaerolla mitataan keskimääräisen bruttotuntipalkan suhteellista eroa miesten ja naisten välillä koko talouden piirissä.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Naisten ja miesten välisen palkkaeron torjunta (KOM(2007) 424 lopullinen, 18.7.2007)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/54/EY, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (uudelleenlaadittu toisinto) (EUVL L 204, 26.7.2006, s. 23–36)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuosiksi 2010–2015 (KOM(2010) 491 lopullinen, 21.9.2010)

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/54/EY, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (uudelleenlaadittu toisinto) (COM(2013) 861 final, 6.12.2013)

Komission suositus 2014/124/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2014, miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen lujittamisesta läpinäkyvyyden avulla (EUVL L 69, 8.3.2014, s. 112–116)

Viimeisin päivitys: 27.01.2016