Komiteoiden tehtävä Euroopan komission täytäntöönpanovallan puitteissa

Ennen täytäntöönpanosäädösten hyväksymistä Euroopan komission on kuultava kunkin EU-maan edustajista koostuvaa komiteaa ehdottamansa luonnoksen osalta.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä.

TIIVISTELMÄ

Ennen täytäntöönpanosäädösten hyväksymistä Euroopan komission on kuultava kunkin EU-maan edustajista koostuvaa komiteaa ehdottamansa luonnoksen osalta.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa säädetään EU-maiden suorittamaa, komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan harjoittamisen valvontaa koskevista säännöistä (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 291 artikla. Valvonnassa käytetään EU-terminologiassa komiteamenettelynä tunnettua menettelyä, jossa komission on esitettävä jokainen ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi EU-maiden edustajista koostuville komiteoille.

Komission komiteamenettelyjärjestelmässä tapahtunutta kehitystä koskevan viimeisimmän kertomuksen mukaan komiteoita on noin 300, ja ne kattavat käytännössä kaikki EU:n toimivaltuudet (erityisesti maatalous, ympäristö, kuljetus, terveys ja kuluttajat jne.) Komissio hyväksyi vuonna 2013 yli 1 700 täytäntöönpanosäädöstä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetuksessa säädetään komission täytäntöönpanovallan harjoittamisen valvontaan liittyvästä kahdesta menettelystä (lainsäätäjän myöntämiä)

Tarkastusmenettely: tätä käytetään pääasiassa seuraavissa tapauksissa: (i) yleisluontoiset toimenpiteet ja (ii) tiettyjen politiikanalojen toimenpiteet (esimerkiksi maatalouden, kalatalouden, ympäristön, terveyden, kaupan ja verotuksen alat).

Komission täytäntöönpanoehdotusten on saatava komitean määräenemmistön tuki (painotettu äänestysjärjestelmä, jossa 28 EU-maasta 16 maan on äänestettävä puolesta ja näiden äänien on edustettava vähintään 65 prosenttia EU:n väestöstä). Jos komitean lausunto on kielteinen, komissio voi toimittaa lakiehdotuksen muutoksenhakukomitean käsiteltäväksi nähdäkseen, tulisiko toimenpiteen tarkastelun jatkua, tai se voi muuttaa säädöstekstiä. Jos komitean neuvotteluiden tulos on ”ei lausuntoa”, komissio voi hyväksyä lakiehdotuksen tietyillä ehdoilla.

Neuvoa-antava menettely: tätä sovelletaan pääsääntöisesti kaikissa muissa täytäntöönpanotoimenpiteissä (esimerkiksi yksittäiset toimenpiteet kulttuurin alalla). Komission on otettava mahdollisimman tarkasti huomioon komitean lausunto, joka hyväksytään yksinkertaisella enemmistöllä (enemmistö äänestäneistä).

Euroopan parlamentin ja neuvoston valvontaoikeus: kun perussäädös on hyväksytty tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä (yleisin päätöksentekomenettely, joka kattaa suurimman osan politiikanaloista ja jossa Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on sama painoarvo), Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa ilmoittaa komissiolle katsovansa ehdotetun täytäntöönpanosäädöksen ylittävän komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan. Näissä tapauksissa komission on tarkistettava ehdotus ja päätettävä joko pitää se voimassa, muuttaa sitä tai peruuttaa se.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

1. maaliskuuta 2011 alkaen.

TAUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklassa sallitaan komission toteuttaa säädöksen täytäntöönpanotoimenpiteitä, jos yhdenmukaiset täytäntöönpanoedellytykset ovat tarpeen. Komissiolle siirretyistä valtuuksista antaa täytäntöönpanosäädöksiä on nimenomaisesti säädettävä perussäädöksessä.

Katso myös Euroopan komission komiteamenettelyiden verkkosivusto.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 182/2011

1.3.2011

-

EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13-20

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus komiteoiden työskentelystä vuonna 2013 (COM(2014) 572 final, 16.9.2014).

Viimeisin päivitys: 20.01.2015