Lainsäädäntömenettelyt

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 289 artikla

EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN 289 ARTIKLAN TARKOITUS

Artiklalla uudistetaan EU:n aiempaa päätöksentekomenettelyä ja vahvistetaan siten unionin kykyä tehdä päätöksiä ja toteuttaa toimia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 289 artikla koskee kahdenlaista lainsäädäntömenettelyä:

Tavallinen lainsäätämisjärjestys

Erityinen lainsäätämisjärjestys.

Erityinen lainsäätämisjärjestys nimensä mukaisesti poikkeaa tavallisesta lainsäätämisjärjestyksestä. Sitä käytetään tietyillä arkaluonteisimmilla politiikanaloilla. Toisin kuin tavallisen lainsäätämisjärjestyksen tapauksessa, erityistä lainsäätämisjärjestystä ei kuvata SEUT:ssa tarkasti. Säännöt tätä menetelmään varten määritellään näin ollen tapauskohtaisesti niiden perustamissopimuksen artiklojen mukaisesti, joissa määrätään sen soveltamista koskevista ehdoista.

Erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä neuvosto on käytännössä ainoa lainsäätäjä. Parlamentti vain osallistuu menettelyyn. Näin ollen sen rooli rajoittuu tapauksesta riippuen kuulemiseen (kuten rajat ylittävää poliisiyhteistyötä koskevassa SEUT:n 89 artiklassa) tai hyväksyntään (kuten Euroopan syyttäjänvirastoa koskevassa SEUT:n 86 artiklassa).

TAUSTAA

ASIAKIRJA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Kuudes osa: Toimielinjärjestelmää ja varainhoitoa koskevat määräykset – I Osasto: Institutionaaliset määräykset – 2 Luku: Unionin säädökset, hyväksymismenettelyt ja muita määräyksiä – 1 Jakso: Unionin säädökset (289 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 172)

Viimeisin päivitys: 11.10.2017